Präst fråntas sitt uppdrag

Nyhet Publicerad

Domkapitlet i Härnösands stift har beslutat att frånta en pensionerad präst behörigheten att vara präst. Domkapitlet konstaterar att han upprepade gånger visat sig olämplig för uppdraget.

Prästen granskades av domkapitlet redan 2012, efter klagomål på att han uppträtt nonchalant i möten med församlingsbor. Domkapitlet kom då fram till att han genom sitt sätt att vara under en längre tid sammantaget skadat det anseende en präst bör ha. Prästen tilldelades en prövotid på tre år. Om han under prövotiden på nytt skulle komma att visa sig olämplig för uppdraget skulle han förklaras obehörig.

Under 2015, efter att prästen lämnat sin ordinarie tjänst, anlitades han vid några tillfällen som officiant i olika församlingar i stiftet. Domkapitlet anser att han i samband med det på nytt visat sig olämplig för sitt uppdrag och han fråntas nu sin rätt att vara präst.

Prästen som senast var anställd i en församling i Medelpad är i dag pensionerad och inte anställd i någon av stiftets församlingar.

Fakta domkapitlet
Den präst som i avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha kan av domkapitlet fråntas sin behörighet att vara präst. Ett annat alternativ är att den granskade tilldelas en prövotid då behörigheten sitter löst och personen i fråga hålls under uppsikt. Ett tredje alternativ är att personen i fråga ges en skriftlig erinran.
Alla präster har, genom det löfte de gav vid sin prästvigning, ett särskilt ansvar gentemot Gud, kyrkan och medmänniskorna. Domkapitlets granskning görs alltid utifrån de vigningslöften som getts och har inte med arbetsrättsliga regler att göra. Domkapitlets beslut kan överklagas till Svenska kyrkans överklagandenämnd av den som granskats.

Kontaktperson:
Stiftsjurist Marie-Louise Olsson Rautalinko, tfn: 070-257 93 25