Visby stift får knappt 20 mkr för 2017 -18

Nyhet Publicerad

Fördelning av Kyrkoantikvariskersättning är nu klar. Minskning för Gotlands del.

Kyrkostyrelsen har nu fördelat 460 mkr i kyrkoantikvarisk ersättning för ramåret 2017. Kyrkoantikvarisk ersättningen erhålls från staten och utgår enligt kulturmiljölagen för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av kyrkliga kulturminnen.

Visby stift får 19, 8 mkr, vilket motsvarar 51 % av det sökta beloppet. Övriga stift har fått mellan 49-65% av det sökta beloppet.  Men Visby stift ligger trots det fortfarande högt i den jämförelse som Kyrkostyrelsen gör utifrån beräkningen; antal kvadratmeter per ”skyddade kyrkor” och antalet kyrkor per stift.

Ersättningsnivån har gått ned de senaste åren, det beror på flera faktorer av vilka kan nämnas att regelverket har delvis ändrats, de andra stiften söker mer än förut och att församlingarna respektive samfälligheten Gotlands kyrkor måste står för en större del av kostnaderna än tidigare. Det sätt medlen fördelas av kyrkostyrelsen är ansökningsbaserat och omöjligt att förutse. Ett bättre system håller på att utarbetas, som är nyckeltalsbaserat. Dock blir ofta Visby och Gotland missgynnade i sådana system.

Hur dessa knappt 20 mkr kommer att fördelas är ännu inte bestämt.  Beslut tas av stiftsstyrelsen i september. Visby stift sökte pengar till tre stiftsprojekt: Stöldsäkring av medeltida skulpturer, kulturhistorisk karaktärisering av kyrkomiljöer samt att lägga över den inventarieförteckning som finns i en nationell databas (Sacer).

- Jag tycker läget är ytterst besvärligt, vi måste prioritera läckande tak framför konservering av inventarier eller gravvårdar. Men det här visar också på vikten av att arbeta förebyggande och strategiskt, dels vårda och sköta det vi har. Det går inte att vänta med vårdinsatser tills de är akuta. Det blir då oftast större insatser och mycket mer kostsamt, säger Rebecka Svensson, stiftsantikvarie, och tillägger, att arbetet med vård- och underhållsplanering måste fortsätta.