Granskning av Svenska kyrkan i Aftonbladet och Ekot

Nyhet Publicerad

Just nu pågår en granskning av Svenska kyrkan i svensk media. Granskningen tar bland annat upp resandet i församlingar - omfattning, kostnader, motiveringar och förekomsten av alkohol under resorna. Svenska kyrkan i utlandet har särskilt uppmärksammats och misstankar om slöseri och felaktigt bruk av medel har gjort att flera högre tjänstemän inom organisationen har tagits ur tjänst eller arbetsbefriats i väntan på en extern utredning. 

Svenska kyrkan i Norge har inte blivit föremål för granskning och ingen kritik av hur medel används har framförts, varken av revisorer eller andra. Eftersom mediaintresset kan väcka frågetecken kring hur Svenska kyrkan i Norge hanterar medel i relation till resor, så finns ändå anledning att här skriva något om församlinges resor.

En viktig del av Svenska kyrkans arbete i Norge sker via resor inom landet. Varje månad firas gudstjänster och genomförs verksamhet i Bergen, Trondheim och Stavanger. Ofta är det en präst och musiker som leder det arbetet genom att resa från plats till plats. Genom att boka billiga biljetter och billigt boende halvårsvis och långt i förväg är dessa resor mycket kostnadseffektiva.

Svenska kyrkan i Norge är en del av en världsvid kyrka i nära relation till andra kyrkor och församlingar. Församligen arrangerar därför årligen resor för både frivilliga och anställda medarberare, församlingsmedlemmar och förtroendevalda till kyrkor, församlingar och pilgrimsmål i Sverige och andra länder. När anställda och förtroendevalda gör resor är det alltid i syfte att inhämta kunskap, inspiration och göra erfarenheter som kommer verksamheten till del. Tydligt syfte och relevanta program föreligger alltid vid sådanan resor. Förekommer alkohol vid dessa är det alltid sparsamt och enligt Svenska kyrkans nationella policy. Resorna redovisas tydligt i verksamhetsplan och årsberättelse.

Sedan 2013 har två omfattande utlandsresor ägt rum med förtroendevalda, anställda och körer. 2014 reste drygt 60 personer till Världens Fest i Karlstad, en festival kring kyrkans internationella solidaritetsarbete med gudstjänster, föredrag och work-shops kring olika teman. 2016 genomfördes en kör- och inspirations- / utbildningsresa till Svenska församlingen i Toronto som församlingen under många år stöttat på olika sätt. "Frivilligt socialt arbete" samt "verksamhet med minimla ekonomiska ramar" var fokus för studiebesök och möten. Ett omfattande kultur och gudstjänstprogram genomfördes av kören i samverkan med andra lutherska församlingar. Deltagarna, såväl anställda, förtroendevalda och körmedlemmar, bidrog med en egenavgift som motsvarade cirka en fjärdedel av kostnaden och stod själva dessutom för merparten av luncher och middagar. Utöver dessa större resor har församlingen bland annat ordnat konfirmandläger, kortare körresor, familjeläger och kulturresor. De två sistnämnda kategorierna har nästan helt varit finansierade med egeninsatser av deltagarna.

Svenska kyrkan i Norge hanterar församlingens medel varsamt, och prövar alltid nyttan mot insatsen. Församlingen välkomnar därför granskningen av Svenska kyrkan för att stävja eventuella missbruk. 

 

Ärkebiskop Antje Jackelén skriver att "det är vår skyldighet att förvalta allas våra medlemspengar på ett ansvarsfullt sätt. Därför är det bra att media granskar oss". Läs hela ärkebiskopens uttalande här.