Foto: Charlotte Carlberg

Föreläsning om smärtans ytterligheter

Nyhet Publicerad

Stiftelsen Baculus Deperditus bjuder in till en föreläsning i Lunds domkyrka tisdag 24 maj klockan 16 där professorerna Stefan Hansson och Jayne Svenungsson delar med sig av sina kunskaper om smärta utifrån respektive forskningsområde; teologi och medicin.

Våra fem sinnen, syn, hörsel, lukt, smak och känsel, hjälper oss att varsebli vår omgivning och skydda oss mot hot och faror. Huden, kroppens största organ, utgör ett viktigt sinnesorgan för känsel. Vår hud reagerar på olika typer av känselintryck, exempelvis värme-kyla, beröring, tryck och stickande smärtsam känsla. Smärta definieras som en obehagskänsla som uppstår när känselintrycket är förenat med hotande eller manifest vävnadsskada. Smärtreaktionen får oss att exempelvis reflexmässigt dra undan handen ifrån en varm platta och att hålla en bruten fot i stillhet.

Starka syn- och hörselintryck kan också resultera i smärta, dock oftare i en psykisk smärta snarare än fysisk. Denna smärttyp är inte lika uppenbart förknippad med hotande eller manifest vävnadsskada. Trots stora vetenskapliga landvinningar kan modern läkekonst inte på ett effektivt sätt behandla själslig smärta. Vad finns det för medel att ta till när smärta inte längre är behandlingsbar? Har humanistiska discipliner som filosofi och teologi något att tillföra där konventionella behandlingsmetoder når vägs ände?

Jayne Svenungsson
Jayne Svenungsson

I samtiden förs en rad intressanta samtal mellan humanister och medicinare kring smärta som fenomen. Medvetenheten om att vår tolkning av smärta påverkar vår upplevelse av smärta har lett till ett ökat intresse för hur religiösa, filosofiska och musikaliska traditioner rymmer resurser för att lindra själslig smärta genom att förmedla mening till smärterfarenheten. Men samma traditioner rymmer också mönster som kan förstärka erfarenheter av själslig smärta. Kanske är en av vår tids stora utmaningar att skilja ut det slags narrativ och praktiker som förmår lindra själslig smärta utan att någonsin trubba av vår känsla för den andra människans smärta.

Stefan Hansson Stefan Hansson är professor i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Han avlade läkarexamen i Lund 1994 och disputerade 1998 inom neurobiologi. Under sin specialistutbildning började Stefan 1999 att forska på havandeskapsförgiftning – en graviditetskomplikation som årligen drabbar 8,5 miljoner kvinnor i världen och är den främsta dödsorsaken hos både mödrar och foster. Tillsammans med kollegor utvecklar Stefan Hansson ett läkemedel som kan bli det första i världen mot havandeskapsförgiftning.

Jayne Svenungsson Jayne Svenungsson är professor i systematisk teologi med kompetens i religionsfilosofi. Sin akademiska bakgrund har hon vid ett antal olika lärosäten, exempelvis Lund (teol. dr), och Uppsala (docent). Jayne Svenungsson har också tillbringat längre perioder som gästforskare bland annat i Paris, Glasgow och Oxford. Hennes forskning rör sig i tvärsnittet mellan de teologiska, filosofiska och historiska fältet. Doktorsavhandlingen behandlade den förnyade filosofiska diskussionen om gudsbegreppet i ett idéhistoriskt perspektiv.

Fakta om stiftelsen Baculus Deperditus

Den kräkla, biskopsstav, som skänktes till biskopen i Lund den 27 maj 1946 stals i Lunds domkyrka den 27 maj 2009. Försäkringsersättningen för den förlorade kräklan ligger till grund för stiftelsen Baculus Deperditus (Den förlorade kräklan). Stiftelsen ska årligen bjuda in till en föreläsning där aktuell forskning görs tillgänglig för en bredare allmänhet.

Läs mer om stiftelsen på Lunds stifts webbplats.