Alnarpsparken
Foto: Maria Lundström

Grönt kunskapscentrum - ett lärorikt besök

Nyhet Publicerad Ändrad

Den tredje dagen av biskop Johans visitation inleddes med en morgonbön intill slottet i den vackra Alnarpsparken.

Den tredje dagen av biskop Johans visitation inleddes med en morgonbön intill slottet i den vackra Alnarpsparken. Förmiddagen ägnades åt ett besök på lantbruksuniversitetet, detta gröna kunskapscentrum med drygt 1 000 studenter och fler än 400 anställda.

‒  Det finns många beröringspunkter mellan universitetet och kyrkan. Inom kyrkan förvaltar vi mycket jord, skog och mark. Vi kan lära och ha nytta av varandra, sade biskop Johan på väg in till mötet med universitetsledningen.

‒  Kyrkan har ett skriande behov av att rekrytera utbildade till förvaltningen av våra kyrkogårdar. Här har vi ett gemensamt intresse, tyckte kontraktsprost Jan-Olof Aggedal.

Dekanen Håkan Schroeder med stab tog emot biskopen med medarbetare och gav en bild av den breda verksamheten på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Här bedrivs världsledande forskning i framkant inom de gröna näringarna. Det berör områden som växtförädling, djurvälfärd, ekologi, biologi, stadens utemiljöer samt jord- och skogsbrukets utmaningar. Attraktiva utbildningar ges inom landskapsarkitektur, trädgårdsvetenskap och växtproduktion.

Krigsskadade behandlas med trädgårdsterapi

Även kurser om trädgårdsterapi och om naturens roll för människans livskvalitet och hälsa erbjuds. Ett unikt inslag är den rehabiliteringsträdgård som finns på campus där man tar emot människor som drabbats av utmattning och posttraumatisk stress. Man talar om den framgångsrika Alnarpsmetoden. Just nu får en grupp krigsskadade syrier åtta veckors behandling med god och läkande effekt.

Samverkanslektor Bengt Persson berättade om Movium som är en tankesmedja för hållbar stadsutveckling och ett nationellt centrum för stadens utemiljö. Man erbjuder fortbildning, rådgivning och mötesplatser med mera för både praktiker och forskare.

Movium har relevans för kyrkogårdssektorn. Bland annat ger man sedan slutet av 1980-talet ut skötselmanualer kallade Gröna fakta. Genom manualerna skapar man bland annat gemensamma begrepp som gör att de som arbetar i den gröna sektorn talar samma språk med varandra.

Man driver ett partnerskapsprojekt med branschorganisationer samt 14 deltagare från kyrkogårdssektorn. Från Lunds stift deltar bland annat kyrkogårdsförvaltningarna i Malmö och Landskrona. Det finns även ett nyckeltalsprojekt där man samlar in för branschen relevanta fakta, något som är mycket användbart för budgetarbete och planering. Vad kostar till exempel en gravplats på olika ställen i landet?

Kyrkogårdarna i akut behov av kompetent arbetskraft
Det finns 3 200 kyrkogårdar och 800 begravningshuvudmän i Sverige. Arealen omfattar 12 900 hektar. Omfattningen är lika stor som landets hela parkverksamhet. Det handlar om stora pengar.

Behovet av utbildade med fokus på kyrkogård är tämligen akut. I dagsläget är det ett litet fåtal av examensarbetena på universitetet som handlar om kyrkogårdar. Det är även magert med praktikplatser inom kyrkogårdsförvaltningarna.

‒  Någon adjungerad professor i kyrkogårdsfrågor finns inte i nuläge. Förhoppningen är att vi ska få en sådan tjänst i år. Det behövs en person som ständigt ligger på och lobbar för de här frågorna, menade lektor Bengt Persson.

Spännande fält för forskning är bland annat frågorna kring mening och natur, ljudfrågor, det mångkulturella/mångreligösa och brukarna/kyrkogårdsbesökarnas relation till kyrkogården.

Med på mötet var studenterna Rickard Karlsson och Marcus Ekström. Marcus studerar till landskapsarkitekt och är ordförande i Alnarps studentkår.

‒  Det är positivt att Svenska kyrkan och biskopen besöker oss. Kontakterna oss emellan är väldigt viktiga. Vi på studentkåren har ett samarbete med studentprästerna som uppskattas, påpekade Marcus Ekström.

maria.c.lundstrom@svenskakyrkan.se

FAKTA
Från SLU Alnarp medverkade och deltog förutom dekanen Håkan Schroeder och samverkanslektor Bengt Persson även vicedekan Mats Gyllin, prodekan Lena Ekelund-Axelsson och fakultetsdirektör Margit Nothnagl.

Efter en intensiv och faktaspäckade förmiddagen bröt mötet upp. Men först skrevs ett avtal under mellan Lunds domkyrka och Partnerskap Alnarp.

Dekan Håkan Schroeder och biskop Johan Tyrberg är nöjda med det nya avtalet.

Lunds domkyrka med i Partnerskap Alnarp

Under biskop Johan Tyrbergs visitationsbesök på Sveriges Lantbruksuniversitet på Alnarp den 21 april skrevs ett avtal under. Innebörden är att Lunds domkyrka nu är med i Partnerskap Alnarp.

Fakta: Visitation

  • Visitation innebär i Svenska kyrkan, att biskopen (eller prosten på biskopens uppdrag) besöker församlingar eller kontrakt för att möta församlingsbor, anställda och förtroendevalda medarbetare för att lyssna, ge råd och inspiration samt att utöva tillsyn.
  • Biskopens uppdrag att visitera stiftets församlingar regleras av Kyrkoordningen från år 2000.
  • På 1600-talet var närvaron vid visitationerna obligatorisk inte bara för prästerna utan även för gemene man. Ingen fick lov att utebli. Den som var frånvarande utan giltig orsak riskerade att bötfällas. Då katekesförhöret var över, och de som visat sig duktiga berömts och de mindre framstående bannats, fick kvinnor och barn lov att bege sig hemåt. Socknens män och präster samt biskopen och hans följe stannade kvar i kyrkan för att avhandla viktiga frågor.
  • Generellt kan man säga, att visitationerna förändrats att från gångna tiders inspektion till vår tids betoning på inspiration, vägledning och gemenskap.