Visitation Bara Malmö Airport på väg
Foto: Andrea Kollmann

Malmö Airport största arbetsplatsen

Nyhet Publicerad Ändrad

Biskopen gör flera besök, nedslag i det samhälle där visitationen äger rum. Ett självklart besök gjordes vid Malmö Airport som är den största arbetsplatsen i området.

Sedan över tjugo år tillbaka samarbetar Svedala församling med Malmö Airport med en stöd- och krisgrupp som aktiveras efter behov. Detta har skett många gånger under årens lopp, till exempel vid tsunamin 2004 och vid ett flertal andra tillfällen när människor i sorg passerar flygplatsen.

Malmö Airport är ett viktigt nav för transport i Sydsverige. Och en av tio flygplatser i landet som staten beslutat ska finnas som viktigt nationellt basutbud i Sveriges flygtrafik. En svårighet är att konkurrera med Köpenhamns flygplats. Malmö måste finna egna vägar.

‒ Vi ska vara ett snabbare och lättare alternativ till Kastrup. Vi arbetar med långsiktiga mål att öka antalet passagerare och hittills följer vi kurvan. Förra året passerade 2,2 miljoner passagerare Malmö Airport och antalet resenärer ökar konstant, vi jobbar intensivt på ökningen, berättade Cecilia Hagert som är chef för verksamhetsutveckling.

Säkerhetschef Lars Söfgren gjorde en odyssé över händelser från flygtrafikens barndom till dagens terroristhot.

‒ På 1970-talet bestod säkerhetskontrollen till exempel av att plocka ut fem slumpvis utvalda passagerare. Men med ökade säkerhetsproblem ökar också säkerhetstänket, sa han.

Det blev rundvandring på flygplatsen med dagens sedvanliga säkerhetskontroll för att komma vidare. Ett par plockades ur ledet för att göra ett sprängämnestest på händerna. Både biskop och kontraktsprost kom utan problem igenom detektorn trots kors runt halsen.

‒ Jag har aldrig haft problem med det i säkerhetskontrollerna, sa biskopen.

Nyfikna flygresenärer undrade nog vad som stod på när biskopens grupp passerade hallarna med flygplatspersonalen. Det är inte varje dag flygplatsen har officiella besök och det här var biskopens i Lunds stift första på Malmö Airport.

andrea.kollmann@svenskakyrkan.se

röster från visitationen

Vilka är dina intryck efter flygplatsbesöket?
Vad har biskopens visitation inneburit?

Visitation Bara Lars Johansson Evelin Bladh Winborg
Kyrkoherde Lars Johansson startade krisgruppen på flygplatsen. Evelina Bladh Winborg jobbar också med det idag. Foto: Andrea Kollmann

Lars Johansson, kyrkoherde i Svedala

‒ Jag var med och startade krisgruppen på flygplatsen 1994 och har varit här mycket. Malmö Airport är ju som ett litet samhälle i miniatyr och jag tänker att vi skulle kunna arbeta mycket mer här. Kyrkan har ju ett pastoralt ansvar för sina områden.

Det har väldigt positivt med de olika samhällsbesöken vi gjort i veckan och det har väckt många tankar. Det är roligt att se att andra samhällsaktörer är positiva till kyrkan. Att andra ser oss som en samarbetspartner - vi är ju samhället tillsammans.

Madeleine Körner, präst i Bjärreds församling

Visitation Bara Madeleine Körner
Madeleine Körner Foto: Andrea Kollmann

‒ Det var inspirerande att få höra om deras målmedvetna arbete med att förändra flygplatsens konkurrensmöjligheter och status efter Öresundsbrons tillkomst. Vision, kämpaglöd och uthållighet skulle kunna vara nyckelord att ta med sig. Det var intressant med tänket kring bibehållande av kvalitet samt ständigt förbättringsarbete och höra om säkerhetsarbetet.

‒ Vi är glada, både församling och personal, att få lära känna vår biskop en smula. Det minskar avståndskänslan för de som är satta att verka i vår församling och för församlingsborna. När biskopen har varit på besök och mött personalen, sett församlingen, deltagit i en gudstjänst, mött församlingsborna ökar känslan av att det är "vår" biskop.  

Fakta: Visitation

  • Visitation innebär i Svenska kyrkan, att biskopen (eller prosten på biskopens uppdrag) besöker församlingar eller kontrakt för att möta församlingsbor, anställda och förtroendevalda medarbetare för att lyssna, ge råd och inspiration samt att utöva tillsyn.
  • Biskopens uppdrag att visitera stiftets församlingar regleras av Kyrkoordningen från år 2000.
  • På 1600-talet var närvaron vid visitationerna obligatorisk inte bara för prästerna utan även för gemene man. Ingen fick lov att utebli. Den som var frånvarande utan giltig orsak riskerade att bötfällas. Då katekesförhöret var över, och de som visat sig duktiga berömts och de mindre framstående bannats, fick kvinnor och barn lov att bege sig hemåt. Socknens män och präster samt biskopen och hans följe stannade kvar i kyrkan för att avhandla viktiga frågor.
  • Generellt kan man säga, att visitationerna förändrats att från gångna tiders inspektion till vår tids betoning på inspiration, vägledning och gemenskap.