Svenska kyrkan tar ställning för urfolks rättigheter

Nyhet Publicerad Ändrad

Under det pågående Kyrkomötet i Uppsala Konsert & Kongress fattades igår beslut om att Svenska kyrkan ska uppvakta Sveriges regering och riksdag till stöd för en svensk ratificering av ILO:s konvention nr 169 om urfolks rättigheter.

Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk (ILO:s konvention nr 169) antogs 1989 av Internationella Arbetsorganisationen, ILO. Den bygger bland annat på att principerna från FN:s övriga rättighetsdeklarationer skall tillämpas även på ursprungsbefolkningar.

Kyrkolivsutskottet anser i sitt betänkande att Svenska kyrkan ska bidra ytterligare till att påskynda processen med en svensk ratificering av ILO-konvention nr 169 för att skapa tydlighet om vilka internationella regelverk för urfolks rättigheter som redan gäller, och vilken hänsyn som ska tas enligt bland annat skogsvårdslagen men som inte tillämpas.

– Svenska kyrkan har under lång tid lyft frågor som rör urfolksrättigheter. Kyrkomötets beslut innebär ett tydligt besked om att Svenska kyrkan aktivt ska bidra till att Sverige kommer vidare i frågan om ratificering av ILO-konvention nr 169, säger Svenska kyrkans generalsekreterare Helén Ottosson Lovén.

– Vi är medvetna om att frågan är komplex och att det krävs hårt arbete för att hitta goda lösningar. Men vi måste också vara tydliga med att detta handlar om respekten för samernas mänskliga rättigheter och då måste man hitta lösningar som respekterar urfolksrätten.

I utskottsbehandlingen konstaterades att Sverige redan i dag är bundet av internationell rätt, men att det är ett problem att svenska regler inte tillämpas så att de når upp till de krav som ställs i internationell rätt för skydd för urfolks rättigheter och kultur. 

Utskottet konstaterade också att Svenska kyrkan är en stor markförvaltare och att hänsyn ska visas för samernas renskötselrätt inom kyrkans eget skogsbruk. Svenska kyrkan kan medverka till att hitta nya former för samråd med samebyar och andra samiska organisationer och därmed bidra till minskad oro för vad en svensk ratificering av ILO-konventionen skulle innebära. 

Kyrkomötets andra session pågår den 16-18 november i Uppsala Konsert & Kongress. Under dessa dagar behandlas betänkandena, som utskotten arbetade med i september.

På vår webb kan du följa kyrkmötet via webb-tv, läsa besluten och betänkanden >>