Kyrkans kärnord ska styra både verksamhet och ekonomi, tanke som handling.

Budget för 2016

Nyhet Publicerad Ändrad

Vad som ska hända nästa år planerar kyrkorådet i sitt förslag till budget och verksamhetsplan för 2016. Den 11 november tar kyrkofullmäktige slutlig ställning till det som här presenteras i översikt.

Pastoratet är del i en föränderlig omvärld där medlemsantalet, och därmed resurserna, sjunker och förväntas fortsätta sjunka något. Därför pågår samtal om samverkansformer och framtida organisation med andra pastorat inom kontraktet.

Gudstjänster & kyrkliga handlingar: 3 670 476  kr

(inkl kyrkomusik)
Gudstjänsten är centrum i församlingens liv, en mötesplats med Gud, som ger möjlighet till reflektion över det egna livet och relationen till medmänniskor.

Gudstjänsterna och sammanhanget kring gudstjänsterna ska medverka till möten mellan människor som stärker nära relationer med tron som centrum. Vi strävar mot mångas delaktighet i gudstjänstens planering och genomförande och den delaktighet som kommer av att gudstjänsten är relevant, meningsfull och angelägen. 

Undervisning: 4 125 623 kr

 Församlingarnas undervisning ska stimulera människor att upptäcka, växa i och tillämpa den kristna tron. Lärandet är en process som ska präglas av gemenskap och delaktighet där samtalet ges stor plats. Attityden ska vara präglad av öppenhet. Alla åldrar ska inkluderas i församlingens undervisning. Vi vill vara en lärande kyrka. Vi gör utvärderingar av alla verksamheter och en särskild verksamhetsuppföljning vid verksamhetsårets slut.

  • Barnverkamhet 0-12 år: 2 287 258 kr
  • Ungdomsverksamhet 13-25 år:  457 503 kr
  • Konfirmandverksamhet: 1 111 019 kr
  • Vuxenundervisning: 84 401 kr

Diakoni: 968 908 kr

Vi vill skapa, utveckla och tillhandahålla mötesplatser, där människor i livets alla skeden kan känna sig välkomna. Vi vill främja uppsökande verksamhet, enskilda samtal och gruppverksamhet för att stärka individen, t.ex. när någon har mist en nära anhörig.   Vi ser frivilligarbete som en önskvärd och nödvändig funktion i församlingens gemenskap och växt. För att utveckla detta ska vi färdigställa en frivilligpastoral i pastoratet.
En viktig nyhet i budget 2016 är att den innehåller pengar för arbete med integration.

Mission: 363 538 kr

Mission är att göra Jesus känd och trodd genom ord och handling. Det är alla kristnas ansvar att vara ett vittnesbörd, salt och ljus i sitt sammanhang. Mission är visionen av en församling som sträcker sig ut och blir gränsöverskridande i det samhälle där människor lever sina liv.

Övrig församlingsverksamhet: 258 311 kr

T ex konserter, utställningar, kulturevenemang, kris- och katastrofinsatser. 

Serviceverksamhet: 397 785 k

Varje gravrättsinnehavare ansvarar för skötseln av gravplatser med gravrätt. För skötseln kan gravrättsinnehavaren fr o m 2016 ingå avtal med pastoratet. Tidigare har pastoratet erbjudit gravrättsinnehavare blomplantering mot avgift men från 2016 beslutas om avgift även för gravskötsel.

Den skötselservice som erbjuds är inte begravningsverksamhet utan räknas som serviceverksamhet inom församlingsverksamheten. Skötselåtagandet grundar sig på ett avtal mellan församlingen och gravrättsinnehavaren. Serviceverksamheten förväntas genom detta beslut framåt bära sina egna kostnader och gå med lägst nollresultat.   

Styrning & verksamhetsledning: 1 037 373 kr

Här samlas kostnader för hela förtroendemannaorganisationen, revision och även kyrkoherdens operativa ledning av pastoratet samt administrativt stöd för detta.  

Församlingsadministration: 3 481 819 kr

Församlingsadministration och verksamhetsstöd omfattar personal som utför administrativa arbetsuppgifter och service till medlemmar samt kostnader för detta. Exempel på arbetsuppgifter och kostnader är bokningar, kyrkobokföring, arkiv, diarie, kommunikation och information.

Fastigheter & lokaler: 4 829 744 kr

Budgetkommittén ser det som viktigt att under 2016 se över nyttjandegrad och behov av fastigheter samt att planera underhållet av dessa noggrant. Vård- och underhållsplanerna för kyrkor och kyrkotomter behöver uppdateras vilket är ett prioriterat arbete.

Åtgärder som planeras under 2016 är förbättring av arbetsmiljö (tunga lyft) i bårhusen i Ås och Rödön, utredning av radonhalt i Rödöns kyrka samt ljudisolering av rum i Kyrkans hus.  

Däremot kommer lagningen av putsen på Näskotts kyrka, som har projekterats men inte fått kyrkoantikvariska medel, att senareläggas. 

Begravningsverksamhet

Intäkter: 4 078 330 kr
Utgifter: 4 243 905 kr

I investeringsbudgeten för 2016 finns 150 000 kr avsatta för att anlägga askgravplatser på Näskotts och Aspås kyrkogårdar.