"Musik är Guds gåva"

Nyhet Publicerad Ändrad

Hennes forskningsområde är gudstjänst, teologi och musik. "Ett spännande fält där det hänt mycket de senaste åren", enligt Lena Petersson.

2014-08-29

– Jag är teolog och musiklärare så det har varit naturligt för mig att intressera mig för ämnena.  

– Det avgörande för en gudstjänst är att den berör. Med respekt för kyrkohandböcker och kyrkoordning handlar det ändå främst om hur mysteriet gestaltas, öppenhet för gudsnärvaro, hur människor bemöts och görs delaktiga.  

Avhandlingen kom 2005. 2013 gavs en bok ut, en populärversion där Lena, utifrån sin tidigare forskning, lagt till sina nya erfarenheter. 

Kyrkan har alltid dragit till sig kreativa, skapande människor. Arvet är rikt. Under många århundraden har kyrkorummet lockat fram konst, dans, bilder och inte minst musik.  

– I vår tid har vi breddat mässans uttryck för att få med gemenskapen, tacksägelsen och kroppen i högre grad. Där kan musik vara en brygga in i nattvardens mysterium. Musik är Guds gåva till människor. Vi kan kliva in både i lovsången och klagoropet.   

Vad gäller gudstjänstens liturgiska sånger beskriver Lena utvecklingen: via den gregorianska musikstilen, de gamla mästarna Bach, Mozart till konstmusik och senare tiders musikmässor.  

– Alltmer har man velat skapa delaktighet så att församlingen kan sjunga med. Ett arbete pågår med att nytolka ord och texter. Från 1980-talet och framåt har det tagits fram mängder av nya musikliturgier. Att ta musik och text i egna händer, vad innebär det för Gudssynen och människosynen? Det är en av de frågor jag borrat i.  

Lena Petersson arbetar med att sprida kunskap inom fältet gudstjänstförnyelse. Lena har föreläst om kyrkomusik, liturgisk historia och tradition i många församlingar i stiftet.  

– För att kunna förnya är det kolossalt viktigt att ha förankring i och kunskap om sina rötter. Det underlättar när Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära ska uttryckas i nya tiders språk och musik, förklarar Lena.  

Det finns sedan länge en ambition att församlingarna ska få större möjligheter att utforma och gestalta sina gudstjänster utifrån de lokala förutsättningarna. I Lunds stift finns ett nätverk för gudstjänstutveckling, hur har det påverkat?  

– Det har funnits möjlighet att jobba med utveckling på ett speciellt sätt. Genom nätverket har stiftets ledning öppnat upp för ett brett arbete inom de ramar som Domkapitlet anger.  

– Det är angeläget att öka förståelsen för hur vår handbok ser ut idag men också att reflektera över hur vi ska gå vidare och framåt. De liturgiska sångerna ska följa Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Hur växer de fram? Hur balanseras musikaliskt arv och förnyelse? Hur används de och hur är det med den teologiska innebörden?  

Maria Lundström

Gudstjänstens musik förnyas

Lena Petersson är teologie doktor i systematisk teologi, präst och musiklärare. Till vardags arbetar hon på som studierektor på Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Musik för mig:
- Oerhört viktigt! Som Luther säger, musiken är näst efter ordet det som mest av allt speglar mysteriet. Bakgrund: Kyrkomötet har sedan länge efterfrågat större musikalisk bredd i mässan, inte bara i temamässor utan också i huvudgudstjänster.

Det nya handboksarbetet startade 2006 med direktiv för att se vad som gjorts ekumeniskt och internationellt. Det har handlat om att inkorporera nya impulser som musik från Iona och Taizé.

Bland annat har man tittat på de nya handböcker som tagits fram bland annat i Norge och i Svenska kyrkans lutherska systerkyrka i USA.