Avtal i hamn - tio nya naturreservat i Lunds stift

Nyhet Publicerad Ändrad

Tio nya områden blir naturreservat när Lunds stift och staten nu byter marker. Lunds stift och staten, genom Naturvårdsverket, har undertecknat ett omfattande avtal där skogsmark till ett värde på runt 50 miljoner kronor byter ägare.

2014-08-13 

– Detta är stort, glädjande och till gagn för allmänheten och kommande generationer. Det känns bra att kunna överlämna skogar där vi under många år bedrivit ett naturvårdsinriktat skogsbruk och förstärkt naturvärden till staten för ett permanent skydd, säger Katarina Hallenborg, chef för egendomsavdelningen på Lunds stift.  

– Vi har redan fått flera positiva reaktioner på avtalet. Det största området vi byter bort är lövskogen runt Svaneholms slott. Dessa fina skogar om 176 hektar får nu ett starkt skydd, berättar Katarina Hallenborg.  

– Markbytet är ett nationellt projekt som sker på statens initiativ. Staten ger skogarna vi byter bort naturreservatsstatus. Där det är lämpligt kommer vi att fortsätta vårt arbete med att bygga upp nya naturvärden på de skogsmarker vi förvaltar.  

En annan fördel med avtalet är att många små skogsskiften byts bort. I gengäld får Lunds stift ett omfattande markområde nordväst om Osby.

Värdefullt för den biologiska mångfalden

Bakom det beslut som tagits ligger en lång process med flera år av förberedelser. Alla fastigheter har värderats, följt av förhandlingar.  

– Den här uppgörelsen är otroligt värdefull för Skåne som är det län i landet med störst biologisk mångfald. Skåne har flest arter, men också flest hotade arter. Nu kan vi göra reservat av tio olika skogsfastigheter med värdefull ädellövskog som stärker den biologiska mångfalden och blir en tillgång för skåningarnas friluftsliv, säger Per-Magnus Åhrén, chef för naturskyddsenheten på Länsstyrelsen Skåne, som räknar med kunna fatta beslut om naturreservat för de aktuella områdena under 2015.  

Maria Lundström

De nya naturreservaten

Prästbonnaskogen och Hallaröd i Höörs kommun, Verum i Hässleholms kommun och Svaneholm i Skurups kommun.

Dessutom blir det utvidgningar av följande befintliga naturreservat: Klintabäcken och Verkeån i Kristianstads kommun, Ubbalt i Hässleholms kommun samt Hästhagen i Skurups kommun. I utbyte får Lunds stift områden i Osby kommun.  

Bakgrunden till avtalet är att Sverige har lovat att skydda 17 procent av landets yta i konventionen om biologisk mångfald senast 2020. För att öka takten beslutade riksdagen 2010 att använda 100 000 hektar skog från statliga Sveaskog som ersättning för annan mark med höga naturvärden. Marken ska därefter skyddas genom att bilda naturreservat.