Unik samverkan tar fart

Nyhet Publicerad Ändrad

Religiös och kulturell mångfald är en resurs för samhället som måste tas tillvara.

2014-02-24

Det är utgångspunkten för en nybildad stiftelse – Initiativ för social sammanhållning i Skåne – där näringsliv, universitet, politik och religiösa gemenskaper agerar tillsammans.
– Vi är jätteglada för det här, Det är ett spännande initiativ. Svenska kyrkan i Malmö är en stark supporter av samarbetet och vi har ett ansvar att bidra in i detta, poängterar Anders Ekhem, kyrkoherde.  

– Vi har följt projektet sedan starten. Det har tagit tid att sjösätta och nu är det i hamn. Att så många är engagerade och att det finns en sådan bredd i representationen är fantastiskt. Det är en unik sak för Sverige som ligger alldeles rätt i tiden, anser Håkan Jälmby, prost i Malmö.   

Samverkan och samtal pågår. Andreas Hasslert, Malmö Muslimska nätverk här med Anders Ekhem och Håkan Jälmby, Svenska kyrkan i Malmö. Foto: Maria Lundström
– Med globaliseringen är det tydligt att samfund av olika tro även är viktiga för oss i Sverige och i vår strävan efter en starkare social sammanhållning. Det hör till ovanligheten att representanter för näringsliv, universitet och politik agerar tillsammans med företrädare för religiösa gemenskaper i samhälleliga frågor. Vi är medvetna om att vår konstellation är unik, säger biskop Antje Jackelén.  

 

– Att göra integrationen till en väl fungerande process är en förutsättning för Skånes sociala och ekonomiska utveckling. De utmaningar samhället står inför är komplexa, de kräver nytänkande och gränsöverskridande samverkan, säger Stephan Müchler, VD för Sydsvenska Industri- och handelskammaren och en av medstiftarna.

– Malmö har valts ut för att staden är en spegel av det som sker globalt. Tanken är att vårt initiativ ska inspirera andra städer med mångkulturell och mångreligiös befolkning, säger Dirk Ficca, stiftelsens internationelle konsult och fortsätter:   

– Drömmen är sprida denna samarbetsmodell vidare och att fungera som en mentor för andra. Utgångspunkten är att se och lyfta fram möjligheter och lösningar med betoning på ungas erfarenheter,    

Att skapa större förståelse och trygghet tillhör de visioner projektet har berättar Andreas Konstantinides, ordförande i Östers nämnd, Malmö stad: 

– Allt hör ihop. Vi måste se människan som en helhet. Där är religion en viktig del, konstaterar han.   

Maria Lundström

Initiativ för social sammanhållning i Skåne

  • Stiftelsen bildades den 24 februari 2014 och utgörs av Lunds stift, Malmö Muslimska Nätverk, Nätverket Judiska gemenskaper i Skåne, Sydsvenska Industri- och handelskammaren, Lunds universitet, Malmö högskola, Malmö stad och Region Skåne.
  • Stiftelsen ska verka för en bättre social sammanhållning med större social och kulturell öppenhet i Malmö och Skåne. Detta genom att främja processer som ökar kunskapen om olika religioner och livsåskådningar samt att bidra till fördjupade samarbeten mellan föreningar, organisationer, kommuner och myndigheter.
  • Med stiftelsebildningen påbörjas ett femårigt arbete med en omfattande serie av öppna möten och konferenser, festivaler, kampanjer, mentorskap, innovativa projekt och gränsöverskridande nätverksbyggande för att ta tillvara på den mångfald av kompetenser som finns i Skåne.
  • Religiösa gemenskaper och näringslivet står för merparten av finansiering men även kommun, region, universitet och högskola bidrar med resurser.
  • Initiativ för social sammanhållning i Skåne består av Dirk Ficca, internationell konsult, Andreas Konstantinides, ordförande Östers nämnd Malmö stad, Birgitta Södertun, regionråd Region Skåne, Aldo Iskra, generalsekreterare, Antje Jackelén, biskop och stiftelseordförande, Stephan Müchler, vice stiftelseordförande och VD Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Rebecca Lillian, rabbin, Nätverket judiska gemenskaper i Skåne, Andreas Hasslert, Malmö Muslimska Nätverk, Tapio Salonen, Malmö Högskola och Anette Stambolovski, Lunds universitet.