Kyrkoreservat Femsjö

Elias Fries vandrade ofta omkring i byarna i Femsjö socken. Han botaniserade och antecknade och 1810 hade den då blott 16-årige ynglingen fått ihop nog med kunskap för att sammanställa allt till en liten skrift om floran i Femsjö.

 • Samråd med Femsjö hembygdsförening.

  Samråd med Femsjö hembygdsförening. Foto: Mattias Magnusson

 • Träkors i reservatets bokskog.

  Träkors i reservatets bokskog. Foto: Mattias Magnusson

 • En trevlig vandringsled finns i reservatet.

  En trevlig vandringsled finns i reservatet. Foto: Mattias Magnusson

 • Gula spåret följer du för att gå i reservatet.

  Gula spåret följer du för att gå i reservatet. Foto: Mattias Magnusson

Ett stort antal svamparter är beskrivna för första gången av Elias Fries. Senare har andra svampforskare och botanister gjort ytterligare undersökningar vilket gjort området till ett viktigt referensområde för svampforskare.

Geologin runt Femsjö är intressant. Området ligger över havets högsta nivå, men under en tid vid inlandsisens avsmältning var Färgensjöarnas utbredning betydligt större än nu. Trakten är rik på dödisgropar, rullstensåsar, ändmoräner och andra lämningar från istiden.

I anslutning till byn finns tre vandringsleder; en gul, en röd och en blå. Gula spåret är en 3,5 km lång vandringsled genom naturskön miljö. När man går vandringsleden passerar man genom kyrkoreservatet som Växjö stift förbundit sig att bevara för framtiden. Reservatet omfattar cirka 20 hektar och har höga naturvärden. Stigen utmed vandringsleden tar dig upp på en rullstensås och fortsätter sedan till bokskogen på Dullaberget med utsikt över sjön Färgen.

Under sommaren 2000 gjordes en inventering i Femsjö. Då jämfördes Fries anteckningar från 1810 med vad som nu finns och vad som noterats i andra sentida inventeringar. Av de 482 arter kärlväxter som Fries noterat har 74 inte återfunnits 190 år senare. Men i gengäld har våra nutida botanister hittat 143 arter som Fries inte noterat.

Ett axplock av väl kända arter som Fries inte noterat är nysört, tusensköna, skelört, tibast, fingerborgsblomma, rödfibbla, åkervädd, gårdsskräppa, hästhov och kungsljus. Bland de "försvunna" arterna finns dårrepe som anses vara helt försvunnen i Sverige, gatmålla som anses vara akut hotad och klätt, renkavle och råglosta som anses vara sårbara arter.

 

Läs mer på Elias Fries Ättlingars hemsida

 

//