Om forskningsenheten

Prata med oss

Kontakt

Om forskningsenheten

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Publikationsserier

Svenska kyrkans forskningsenhet producerar tre publikationsserier, "Forskning för kyrkan", "Church of Sweden Research series" och en serie för nätpublikationer: "Kyrkforskning online".


Forskning för kyrkan

En bokserie som utges under överinseende av Svenska kyrkans forskningsenhet. Inom serien publiceras kyrkorelevanta vetenskapliga arbeten granskade genom ett så kallat ”peer review” förfarande.

I FORSKNING FÖR KYRKAN finns följande böcker: 

Cecilia Nahnfeldt, Luthersk kallelse – Handlingskraft och barmhärtighet. Stockholm: Verbum 2016.

Carl Axel Aurelius, Luther i Sverige. Den svenska Lutherbilden under fyra sekler.  (Andra utökade upplagan). Skellefteå: Artos Norma bokförlag 2015.

Fredrik Modéus, Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan. Ett studium av gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan. Stockholm: Verbum 2015.

Elisabeth Gerle, Sinnlighetens närvaro. Luther mellan kroppskult och kroppsförakt. Stockholm: Verbum 2015.

Jonas Ideström, Spåren i snön. Att vara kyrka i norrländska glesbygder. Skellefteå: Artos Norma bokförlag 2015.

Urban Claesson, Kris och kristnande. Olof Ekmans kamp för kristendomens återupprättande vid Stora Kopparberget 1689–1713. Pietism, program och praktik. Göteborg: Makadam bokförlag 2015. 

Carl-Henric Grenholm, Tro, moral och uddlös politik. Om luthersk etik. Stockholm: Verbum 2014.

Linda Vikdahl, Jag vill också vara en ängel. Om upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan hos personer med utvecklingsstörning. Skellefteå: Artos Norma bokförlag 2014.

Karin Johannesson, Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition. Stockholm: Verbum 2014.

Urban Claesson och Sinikka Neuhaus (red.), Minne och möjlighet. Kyrka och historiebruk från nationsbygge till pluralism. Göteborg: Makadam bokförlag 2014.

Hanna Stenström (red.), Religionens offentlighet. Skellefteå: Artos Norma bokförlag 2013.

Eva-Lotta Grantén, Utanför paradiset. Arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik. Stockholm: Verbum 2013.
 
Anne-Louise Eriksson, Att predika en tradition. Om tro och teologisk literacy. Lund: Arcus 2012.

Göran Gunner, Folkmordet på armenier – sett med svenska ögon. Skellefteå: Artos & Norma 2012.

Niclas Blåder, Barnen i Svenska kyrkan. Teologiska reflektioner om en kyrklig praktik. Stockholm: Verbum 2011.

Arne Fritzson, Omvänd dig och bli som ett barn och lägg bort det barnsliga. Uppsala: Svenska kyrkans forskningsenhet 2011.

Mikael Larsson, I begynnelsen var barnet. En läsning av 1 och 2 Mosebok. Uppsala: Svenska kyrkans forskningsenhet 2011.

Niclas Blåder (red.), Och han tog dem i famnen… Texter om barn i kyrka och teologi. Uppsala: Svenska kyrkans forskningsenhet 2011.

Ninna Edgardh, Gudstjänst i tiden. Gudstjänstliv i Svenskakyrkan 1968-2008. Lund: Arcus 2010.

Hanna Stenstrom (red.), På spaning… Från Svenska kyrkans forskardagar 2009. Stockholm: Verbum 2010.

Elisabeth Gerle, Farlig förenkling. Om religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna. Nora: Nya doxa 2010.

Hanna Stenström (red.), Allvarligt talat. Om predikan. Stockholm: Verbum 2008.

Anne-Louise Eriksson (red.), På spaning … från Svenska kyrkans forskardagar 2007. Stockholm: Verbum 2008.

Elisabeth Gerle (red.), Luther som utmaning – Om frihet och ansvar. Stockholm: Verbum 2008.

Kajsa Ahlstrand och Göran Gunner (red.), Guds närmaste stad? En studie om religionernas betydelse i ett svenskat samhälle i början av 2000-talet. Stockholm: Verbum 2008.

Göran Gunner (red.), Människa är ditt namn – om mänskliga rättigheter, mänsklig värdighet och teologi. Stockholm: Verbum 2007.

Charlotte Engel, Svenska kyrkans sociala arbete – för vem och varför? En religionssociologisk studie av ett diakonalt dilemma. Sköndalsinstitutets skriftserie 26, 2006.

Göran Gunner (red.), På spaning … från Svenska kyrkans forskardagar 2005. Stockholm: Verbum 2006.

Björn Ryman et al., Nordic folk churches: a contemporary church history. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans 2005.

Cecilia Wejryd, Svenska kyrkans syföreningar 1844-2003. Stockholm: Verbum 2005.

Church of Sweden Research Series

CSRS is a peer reviewed research series issued under the auspices of the Church of Sweden Research Unit. The books are published by Pickwick Publications, and presents theological and human right reflections from primarily the Nordic country's (perspectives).

I CHURCH OF SWEDEN RESEARCH SERIES finns följande böcker:

Harald Askeland & Ulla Schmidt (eds), Church Reform and Leadership of Change. Eugene, Oregon: Pickwick 2016.

Niclas Blåder, Lutheran Tradition as Heritage and Tool. An Empirical Study of Reflections on Confessional Identity in Five Lutheran Churches in Different Contexts. Eugene, Oregon: Pickwick 2015.

Sune Fahlgren & Jonas Ideström (eds), Ecclesiology in the Trenches. Theory and Method under Construction. Eugene, Oregon: Pickwick 2015.

Carl-Henric Grenholm & Göran Gunner (eds), Lutheran Identity and Political
Theology. Eugene, Oregon: Pickwick 2014.

Carl-Henric Grenholm & Göran Gunner (eds), Justification in a Post-Christian
Society. Eugene, Oregon: Pickwick 2014.

Harald Hegstad, The Real Church. Eugene, Oregon: Pickwick 2013.
Kjell-Åke Nordquist (ed), Gods and Arms. On Religion and Armed Conflict. Eugene, Oregon: Pickwick 2013.

Anne-Louise Eriksson, Göran Gunner, & Niclas Blåder (eds), Exploring a Heritage. Evangelical Lutheran Churches in the North. Eugene, Oregon: Pickwick 2012.

Göran Gunner & Kjell-Åke Nordquist,  An Unlikely Dilemma. Constructing a Partnership Between Human Rights and Peace-Buildning. Eugene, Oregon: Pickwick 2011.

Jonas Ideström (ed), For the Sake of the World. Swedish Ecclesiology in Dialogue with William T. Cavanaugh. Eugene, Oregon: Pickwick 2009.

Kajsa Ahlstrand & Göran Gunner (eds), Non-Muslims in Muslim Majority Societies. With Focus on the Middle East and Pakistan. Eugene, Oregon: Pickwick 2009.

Göran Gunner (ed), Vulnerability, Churches, and HIV. Eugene, Oregon: Pickwick 2008.

Kyrkforskning online

Kyrkforskning online är en ny digital serie under överinseende av Svenska kyrkans forskningsenhet. Här publiceras uppsatser av relevans för Svenska kyrkans reflektion över sin identitet och sitt uppdrag

KYRKFORSKNING ONLINE består av följande publikationer:

Antti Miettinen Kyrkans subjekt eller objekt? Åtta herdabrev om medlemmars ansvar för kyrkans grundsläggande uppgift. Kyrkforskning online 2014:1 

Ulrika Carlström Nordkvist, Ecklesiologi och arbetsmiljö. Stiften, församlingarna och det systematiska arbetsmiljöarbetet. En förstudie. Kyrkforskning online 2013:1.