Foto: Lotta Palm

Kyrkogårdar och gravfrågor

I Danmark-Funbo församling finns två kyrkogårdar, en vid Danmarks kyrka och en vid Funbo kyrka

Svenska kyrkan har på uppdrag av staten hand om begravningsverksamheten i större delen av Sverige. 

Det är kyrkogårdsförvaltningen som har hand om alla ärenden som rör gravar och kyrkogård. Kontakta medarbetarna där om du har frågor om gravrätter och avtal av olika slag. Det är också dem du kan prata med om du vill lokalisera en specifik grav.

Gravplats

Ni som är anhöriga kan kontakta kyrkvaktmästaren för att utse gravplats på kyrkogårdarna. Har familjen sedan tidigare grav på kyrkogården kan det, om det finns plats i graven, vara möjligt att gravsätta i denna. 

För kista upplåts i allmänhet kistgrav med plats för två kistor i bredd (två-metersgrav).

Urna kan gravsättas i gamla gravar eller i en ny urngrav.

Gravsten

Vänd dig till en begravningsbyrå eller en gravstenstillverkare för råd beträffande gravsten.

Begravningsavgift

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion eller trossamfundsstillhörighet.

 

PDF med information om våra minnes- och askgravlundar. Klicka på länken nedan.

Gravrätt

Gravrätten gäller 25 år och förlängs automatiskt 25 år efter senaste gravsättning. När gravrätten upphör, tillfrågas den som innehar gravrätten, om gravrätten skall förlängas. Om detta inte sker återgår gravplatsen till församlingen, som kan upplåta graven till en annan gravägare.

Förnyelse av gravrätt, i 25 år, kostar 500 kr.

Innehavare av gravrätten

Om den som har dött stod antecknad som gravrättsinnehavare, måste dödsboet inom sex månader anmäla vem som skall överta gravrätten. Det är önskvärt att en person antecknas som gravrättsinnehavare. Om det finns flera ägare till en grav, skall en av dem antecknas som kontaktperson. Gravrättsinnehavare och kontaktperson skall antecknas i församlingens gravbok och i gravbrevet. Gravrättsinnehavaren bestämmer vilka som får gravsättas inom gravplatsen. Gravrättsinnehavaren kan även bestämma vem som skall överta gravrätten efter hen.

Skötsel av gravplats

Den som är gravrättsinnehavaren är också ansvarig för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.

Mot särskild avgift kan församlingen svara för skötseln av gravplats: plantera, rensa ogräs, vattna blommor, kratta grusgravar. Avgiften betalas antingen mot räkning varje år eller genom en engångsavgift för upp till tio år framåt. (Se prislista nedan.) Hör med församlingsexpeditionen om gällande villkor.

Om det är svårt att sköta planteringar på en grav, kan man ta bort planteringsytan och endast sätta lösa blommor då man besöker graven. Kyrkvaktmästaren kan ge mer information.

För skötsel av gräsytor på gravar, i anslutning till gravsten och plantering, tillkommer en avgift (se prislista). I avgiften ingår även klippning av häckar som omger graven 1-2 gånger per år. Om du som gravrättsinnehavare själv utför skötseln kostar det inte något. 

 

Avgifterna är för närvarande (fr o m år 2021):

Skötsel av grusgrav per år

1-3 kistplatser                                                           300:-

4-6 kistplatser                                                           550:-

Skötsel av planteringsyta per år                                                      

1-3 platser                                                                 450:-

4-6 platser                                                                 600:-

Plantering av vår- och sommarblommor

Per styck inkl plantering                                               30:- 

Ljung                                                                               50:-

Vinterkrans                                                                  150:-

Ljus (till allhelgona och/eller jul)                                  20:-/st

Grundskötsel av gräs och häckar på gravar per år

Gräsklippning och klippning av häckar                          500:- (f.o.m. 2022)

 

Har du frågor kontakta Anders Nilsson (se uppgifter nedan)

Grav med häck och grav med gräsyta