Centerpartiet

Centernpartiets värdegrund sammanfaller med kyrkans. Kyrkan står för kristna och humanistiska värden som är berikande och som både kan ge livet en djupare mening och lätta upp tillvaron.

Om Centerpartiet

Partiets värdegrund sammanfaller med kyrkans. Kyrkan står för kristna och humanistiska värden som är berikande och som både kan ge livet en djupare mening och lätta upp tillvaron.

Kyrkan har varit en naturlig del av vår uppväxt och våra liv. I kyrkan får vi tillsammans med andra fundera kring livsfrågorna och växa i tro och tillit. Det ger oss kraft och energi i vardagen. Vi har olika kunskaper och erfarenheter som tillsammans ger oss en god förmåga att åstadkomma en positiv och hållbar utveckling för församlingen. Flertalet av oss har verkat i åtskilliga år i församlingen. Vi anser att kyrkans roll och engagemang i samhället är mycket betydelsefull.

Vilka ser ni som Svenska kyrkans viktigaste uppgifter?

Att sprida evangeliet i ord och handling. Utöver de grundläggande uppgifterna att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission ska kyrkan förmedla det stöd som ger livet mening och ökar livskvaliteten.

Kyrkan ska finnas nära oss i vardagen och uppfattas som en tillgång för människor i alla åldrar att möta och att samtala med i olika livssituationer. Det ökar delaktigheten och stärker samhörigheten mellan människor med skiftande bakgrund. Då kan kyrkan – i likhet med Centerpartiets arbete utifrån värdegrunden om alla människors lika rätt och värde – bidra till att förbättra livsvillkoren.  

Hur ser era mål ut för kommande mandatperiod?

 • Vi förväntar oss att pandemin klingar av så att vi åter träffas fysiskt för gemenskap och samverkan.
 • Vi vill vidareutveckla vår demokratiska folkkyrka genom samverkan med andra, exempelvis skola, socialtjänst, förenings- och kulturliv samt andra samfund. Samverkan med andra är berikande och ger värden för såväl kyrkliga verksamheter som för utvecklingen i vår bygd. I den lokala utvecklingen ska församlingen ha en tydlig roll, bl.a. i fråga om verksamhet i skolor, äldreboende och hemtjänst.
 • Kyrkan ska finnas nära till hands för oss genom hela livet då vi är i behov av sammanhang som kyrkan kan erbjuda i form av samvaro, eftertanke, trygghet, livsmod och glädje men också vid funderingar kring livs- och trosfrågor. Kyrkan ska också vara en kraft för ökad tolerans och jämställdhet.  Vid kriser ska kyrkan ge stöd och förmedla framtidstro.
 • Kyrkan bör tillsammans med andra delta i arbete för en vänlig och trygg miljö i närområdet. Det kan exempelvis avse aktiviteter som underlättar integration och motverkar segregation och utanförskap och odemokratiska tendenser. Möten för att diskutera frågor om etik, livsstil och tro bidrar till att stärka gemenskapen. Det är vidare mycket betydelsefullt att kyrkan fortsätter att aktivt bidra till social omsorg, bl.a. genom det diakonala arbetet.
 • Aktiviteter för barn och ungdom samt äldre bör ges fortsatt tydlig prioritering. Det fyller en social och medmänsklig funktion som stärker gemenskapen och dessutom engagemanget för kyrkan på såväl kort som lång sikt. Liksom hittills kan detta arbete förstärkas genom medverkan av volontärer och samarbete med andra.  
 • Musik och körverksamhet bör ges fortsatt starkt stöd. Verksamheten skänker inspiration och tröst och känsla av gemenskap.
 • Vi vill vårda och underhålla det innehållsrika kulturarv som finns i kyrkobyggnader, kyrkokonst, kyrkogårdar, musik och körverksamhet.  
 • Kyrkan ska vara en stark aktör inom miljö- och klimatarbetet och arbeta för omställning till ett hållbart samhälle. Kyrkans internationella engagemang ska bidra till försoning, fred och hållbar utveckling.

Vilken är den viktigaste frågan inför kommande mandatperiod?

 • Förnyelse och djärva grepp blir mer betydelsefullt. Vi bör tänka på hur all verksamhet genomförs och om den kan utvecklas och stärkas.
 • Vi ser gärna ett rikt och varierat gudstjänstliv och församlingsarbete som ökar delaktigheten och stärker samhörigheten. Kyrkans verksamhet ska uppfattas som en ”tillgång” i vardagen för människor i alla åldrar. Detta för att söka gemenskap och diskussion i frågor om tro och liv samt stillhet och eftertanke.
 • Vi vill stimulera samvaro och integration mellan människor med olika bakgrund. Mångfald och gränsöverskridande möten berikar.
 • Under den kommande mandatperioden kan vi räkna med att det tillkommer ny bebyggelse inom församlingens geografiska område. Vi bör då se till att vi på ett välbetänkt sätt välkomnar och tar emot nya församlingsbor.
 • Församlingsbornas önskemål och synpunkter inte minst ungdomarnas, ska beaktas. Då stärks grunden för en kyrka för alla.

Varför ska man lägga sin röst på er?

En röst på Centerpartiet bidrar till en positiv utveckling av församlingens verksamhet som kommer att utmärkas av såväl lokal tradition från Danmark-Funbo som utveckling och förnyelse med hänsyn till förändringar i omvärlden.

Vi vill engagera fler och öka samarbetet med andra, t.ex. skola socialtjänst, förenings- och kulturliv och beakta församlingsbornas önskemål och synpunkter – det tillför värden vid gudstjänster och andra aktiviteter. Vi vill uppfattas som en tillitsfull grupp med kyrkans och församlingens bästa som mål för vårt engagemang.

Kandidater

 1. Kenny Jonsson, Nåntuna
 2. Britta Gunsarfs, Söderby
 3. Yvonne Bergman, Bärby
 4. Berit Danielsson, Vedyxa
 5. Anders Tyrberg, Bergsbrunna
 6. Stig Bergman, Bärby
 7. Bengt Karlsson, Söderby
 8. Javad Mirzai, Bergsbrunna