Borgerligt alternativ

Borgerligt alternativ

Borgerligt alternativ är en nomineringsgrupp med kristen och allmänborgerlig värdegrund och är inte en del av ett politiskt parti.

Om Borgerligt alternativ

Lokalt vill vi arbeta och kämpa för en kyrka där tradition och kulturarv värnas, att kyrkorna är öppna, att gudstjänstlivet främjas, skolavslutningar välkomnas och kyrkomusiken får ljuda och ta plats. Närvaro i lokalsamhället är viktig varför vi bevakar pågående planer på utbyggnad och verkar för att det skall finnas tillgång till mötesplatser och lokaler där församlingen är synlig och kan verka. Borgerligt alternativ vill inte att kyrkoavgiften höjs.

Vilka ser ni som Svenska kyrkans viktigaste uppgifter?

Den kristna idétraditionen med sin etik, moral och medmänsklighet har spelat och spelar en avgörande roll i vårt lands historia och kultur. Traditionen skall värnas, vårdas och utvecklas i dialog med andra aktörer i civilsamhället och med människor av god vilja.

Kärnan i Svenska kyrkan är församlingarnas gudstjänstliv. En gemenskap som ger trygghet och en hållbar värdegrund att lita till. Kyrkans budskap ger verktyg att möta livets utmaningar.

Hur ser era mål ut för kommande mandatperiod?

Borgerligt alternativ vill kämpa för en kyrka:

 • där församlingen är centrum och byråkrati och centralisering motverkas.
 • där arbetet med dop och konfirmation prioriteras.
 • där du själv friare får välja vilken församling du vill tillhöra.
 • där volontärer engageras och räknas med.
 • där ensamhet och psykisk ohälsa motverkas genom diakoni och själavård.
 • där tradition och kulturarv värnas, kyrkorna är öppna och skolavslutningar välkomnas.
 • där kyrkomusiken får ljuda och ta plats.
 • där kyrkornas närvaro utomlands genom SKUT värnas.
 • där god ekonomisk hushållning förenas med gediget klimat- och hållbarhetsarbete.
 • där ACT:s bistånd kommer dem till del som bäst behöver det.

Vilken är den viktigaste frågan inför kommande mandatperiod?

 • Att kunna öppna upp kyrkor och fira ordinarie Gudstjänster igen.
 • Att få återstarta volontärarbetet och välkomna barn och vuxna till kyrkans verksamheter.
 • Att musiken får ta plats.
 • Värna ekonomin i församlingen så att vi står starka inför framtiden och är beredda om utbyggnad i Gunsta och Södra staden tar fart.

 

Varför ska man lägga sin röst på er?

Vi har många erfarenheter och kompetenser i vår nomineringsgrupp som vi villigt ställer till förfogande för kyrkans bästa. Vi slår vakt om kyrkans idétradition. Skolavslutningar i kyrkan välkomnas. Musikverksamhet främjas.

Vi vill verka för att församlingens behov sätts främst, effektivt användande av kyrkoavgiften, mindre byråkrati samt ett gott förvaltarskap av kyrkans tillgångar. Vi vill motverka centralisering och tvångsvisa sammanslagningar av församlingar och tendensen att koncentrera makt till Svenska kyrkans nationella nivå.

Kandidater

 1. Hans Edlund   
 2. Jan- Eric Bergmark               
 3. Anne-Charlotte Bergmark
 4. Christer Lydig
 5. Agneta Lydig
 6. Gunnar Hedberg

Kontakt

Hans Edlund samtegen@telia.com  

Jan-Eric Bergmark halmby@telia.com

Webb: https://borgerligtalternativ.nu/

Facebook: Borgerligt alternativ i Uppsala