Meny

Diakoni hemma och långt borta

Svenska kyrkan bedriver diakoni på många olika sätt, eftersom diakoni alltid är kontextuella. Det är de lokala behoven som styr. Innehållet i den diakonala verksamheten blir därmed föränderlig över tid. I Sverige kan det handla om arbete med och för dem som på grund av missbruk, arbetslöshet, lång sjukskrivning, psykisk ohälsa, sociala problem, sjukdom, ensamhet, ålderdom hamnat i utsatthet och kanske utanförskap. Alla människor har samma behov av att bli älskade och bekräftade. Varje människa har ett okränkbart värde. Det är en viktig uppgift för Svenska kyrkans arbete med människor i utsatta livssituationer i Sverige och andra länder att hävda det - hur livet än ser ut.

Det diakonala uppdraget gäller många olika områden av betydelse för människors livsvillkor och för hela skapelsen, fredsarbete, rättvisefrågor, mijömedvetenhet. När kristna engagerar sig i frågor av detta slag i olika folkrörelser och partier är det också en del av kyrkans diakoni.

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och har djupa relationer med kyrkor och samfund runt om i världen. Hjälp till medmänniskor i andra länder kanaliseras genom kyrkor och organisationer i de olika närområdena via Svenska kyrkans internationella arbete och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS). Svenska kyrkan finns också närvarande på 40 platser i världen genom Svenska kyrkan i utlandet (SKUT). Mycket av detta arbete är diakonal verksamhet som vänder sig både till bofasta i utlandet och till människor på resa.

Hur ser den diakonala verksamheten i Dalby församling ut?

I vår församling vilar den diakonala verksamheten på tre tydliga ben:

- Individuellt stöd i form av själavård, andra enskilda samtal, stödsamtal, rådgivning, hjälp att söka fondmedel, hembesök, besök på Björkbacken, på andra institutioner samt praktisk hjälp.

- ”Gemenskapande” verksamheter såsom soppluncher, vår- och adventsluncher, Knutsfest, våffelcafé, födelsedagsfester för 80-, 85-, 90-, 95- och 100-åringar, utflykter, ”Julmys” på annandag jul, grillkvällar, trädgårdscafé, sommarfest, Onsdagsträffen, Herrgruppens träffar, semesterläger i Åsljunga och Trivselföreningens sammankomster. För att många av dessa verksamheter ska fungera är vi beroende av alla de ideella medarbetare som ger av sin tid och sitt engagemang. Här finns det alltid plats för fler!!

- Nätverksbyggande som handlar om att bygga upp och utveckla kontakter mellan kyrkan och samhällets olika institutioner, men också om att bygga broar människor emellan och mellan Gud och människor. Det diakonala arbetet är en ständigt pågående process som förändras när omgivningens behov förändras. I vår församling har vi ett gott och väl inarbetat samarbete med Anhörigcenter, Dagvården, Björkbacken, Allaktivitetshuset, Medborgarkontoret, Biblioteket, Hemvården, psykologer och kuratorer på Vårdcentralen och inte att förglömma Lions i Dalby som bidrar med pengar så att vi kan stötta människor som lever i ekonomisk utsatthet. I Dalby finns också ett värdefullt informationsnätverk där polisen, förskolan, skolan, fritidsverksamheterna, vårdcentralen, kommunens hemvård, Björkbackens äldreboende, medborgarkontoret och kyrkan finns representerade.