Meny

Diakoni

Ringen i diakonens emblem är en symbol för Gud som omsluter allt. Korset symboliserar Jesus och Duvan är en bild av den Helige Ande som ger liv, men också Noas duva som bär bud om hopp, symboliseras av olivkvisten.

Diakoni är uppdraget till kyrkan, grundat i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer. En av diakonins huvuduppgifter är att identifiera utsatthet och utanförskap och i en mening är vi alla utsatta - att leva är att vara utsatt. Det grekiska ordet diakoni betyder tjänst eller kärleksgärning, det vill säga att göra goda gärningar mot andra människor, att visa medmänsklighet, omsorg och omtanke om varandra. Diakoni brukar ofta beskrivas som kristen tro omsatt i handling. Diakoni kan även översättas med kyrkans kärlekstjänst. Vårt uppdrag är att utifrån vår kontext se vår nästas behov.

Redan i dopet kallas vi att tjäna våra medmänniskor, att se varandra, att trösta varandra, att uppmuntra och hjälpa varandra och att vårda oss om hela skapelsen. Vi utgör tillsammans Gus folk, är lemmar i Kristi kropp och som en följd av detta kallade till kyrkans allmänna kärlekstjänst - diakonat. Denna kallelse och detta ansvar leder till ett diakonalt förhållningssätt / livsstil.

Diakoni brukar beskrivas som att se och bedöma vad som behöver göras och sedan handla utifrån de behov som finns. Förebilden och utgångspunkten för all diakoni är Jesus Kristus själv och hans sätt att se, möta och bemöta människor i utsatta livssituationer. Ibland kallas Jesus för Diakonen med stort D.

I bibeln finns det många berättelser som beskriver diakoni eller som anknyter till diakoni. Texter där Jesus ger oss inspiration och visar oss hur vi ska möta och bemöta varandra. Några exempel:

- Berättelsen om den barmhärtige samariern (i sammanhanget en människa från ett annat land) som hjälper en rånad och misshandlad medmänniska. I den texten kan vi identifiera oss både med hjälparen (samariern) och offret (den misshandlade). (Luk 10:25-37)

- När Jesus säger att ”jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig... vad ni gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder (och systrar), det har ni gjort för mig” (Matt 25:35-40).

- När Jesus tvättar lärjungarnas fötter (Joh 13).

- Jesu möte med den samariska kvinnan vid Sykars brunn (Joh 4).

- Människors lika värde: Jesus säger ”Den störste bland er ska vara den yngste och den som är ledare ska vara tjänaren. Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar? Jag är mitt ibland er som er tjänare”. (Luk 22)

- Berättelsen om när de sju första diakonerna med Stefanos i spetsen kallas och sänds ut. (Apg 6:1-6)

Vad är det då Jesus gör när han möter människor som är så speciellt? Jo, han ser, han lyssnar och han fylls ofta av medlidande över vad han möter. Han tillåter och hjälper människor att se sina egna inneboende resurser och han visar respekt för deras egen vilja och eget val, samt han upprättar dem. Med andra ord; Jesus ser hela människan och hennes behov, han bedömer vad som behöver göras och han handlar. Detta är diakonins signum: SE - BEDÖMA - HANDLA.

Jesus tar sig också an människor som befinner sig i marginalen och som andra ser ner på: Barn, syndare, prostituerade, utlänningar, kvinnor etc. Även här ger han oss exempel på hur vi ska vara gentemot vår nästa, vem hon än är och var hon än befinner sig.

Jesus bemöter också ofta människor som kommer till honom med en diakonal fråga: Vad vill du att jag ska göra för dig?”. Människan, som själv har ett ansvar, får uttrycka sitt behov eller sin längtan och Jesus svarar på något sätt an till vad den andra uttrycker. Exempelvis mötet med den blinde Bartimaios. (Mark 10:51)

Ordet diakoni kan också delas upp i två led: Dia = genom (jmf diabild) och koni = öken. Betydelsen blir då ”genom öknen” och det är en bra beskrivning av vad verksamheten diakoni kan innebära. n Nämligen att finnas som medvandrare när det är tungt och svårt i livet - att gå med människor en bit i ”deras öken”, men i det sammanhanget också bära bud om hopp och liv.

Mot bakgrundav vad Jeus sa och gjorde är diakoni inte något frivilligt som man kan välja att bedriva utan en del av kyrkans identitet och väsen. Diakoni är jämte gudstjänst och förkunnelse / undervisning en nödvändighet för att kyrkan, de heligas gemenskap, ska vara en hel kyrka. Detta framkommer tydligt i vår Kyrkoordning, där det står att församlingens grundläggande uppgift är ”att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission”.

Mycket av det som sker inom diakonin sker i det fördolda och det är en del av diakonins natur. Att människor kan och får komma, som Nicodemus om natten (Joh 3), med sina frågor, sin oro, sin sorg och sin längtan och att det då finns någon som, likt Jesus, möter dem och ser dem och har tid att lyssna. Men diakoni handlar också om att sprida ljus och hopp och att som medarbatare få dela ett stycke liv är som att bära en skatt i ett lerkärl.

Sammanfattningsvis kan begreppet diakoni fyllas med tre olika innehåll:

- Diakoni som en del av kyrkans väsen och identitet. En av församlingens grundläggande uppgifter. Utan diakoni är inte kyrkan hel.

- Diakoni som ett förhållningssätt, grundat i dopet. Denna ”allmänna diakoni” bottnar i att vi alla är skapade till Guds avbild och därmed har ett människovärde. Ett diakonalt förhållningssätt ska genomsyra alla våra verksamheter, ska finnas hos alla som är aktiva i församlingen från anställda till ideella medarbetare och därmed vara församlingens signum.

- Diakoni som verksamhet handlar om att genom delaktighet och respekt se och möta varandra i utsatta livssituationer. En av diakonins huvuduppgifter är att identifiera utsatthet och utanförskap. Vi som framförallt arbetar med diakoni som verksamhet i Dalby församling är Cecilia Lagerquist, diakon, Jessica Hörlin, diakoniassistent och Ingela Jönsson, husmor. Till vår hjälp har vi många fantastiska frivilliga medarbetare, utan vars insatser verksamheten inte hade fungerat.