Medlemsnytt

2021-02-22
Hälsning från kyrkorådets ordförande Göran Tyreus
Kära vänner i församlingen på Costa Blanca,

Nu finns en ritning, som visar hur den slutliga planlösningen blev för vår nya kyrka. Det har varit många turer fram och tillbaka innan vi alla var nöjda med utformningen. Vi i kyrkorådet är mycket glada över att vi är färdiga med denna del av planeringen. Det är också vår förhoppning att ni medlemmar tycker att det kommer att bli en fin kyrka för oss alla. Vi väntar nu på att våra arkitekter skall bli färdiga med sina 3-D-ritningar/bilder, så att vi ser hur utseende blir såväl invändigt som utvändigt. Det blir spännande att ta del av dessa. Man får då en bra uppfattning om kyrkans hela utformning. Vi skall skicka ut dessa ritningar/bilder till er så snart vi fått dem. I övrigt väntar vi förstås på vaccination och därpå minskad smittspridning samt lättande restriktioner. Detta i fortsatt förhoppning om att kunna återgå till ett någorlunda normalt liv.
Allt gott Göran (Tyréus) Ordförande i kyrkorådet
E-post goran@tyreus.se

2021-02-14
Hälsning från kyrkorådets ordförande Göran Tyreus
Kära vänner i församlingen på Costa Blanca,

Vi har under snart ett år levt med restriktioner beroende på den pågående pandemin. Det har inte bara påverkat vårt dagliga liv utan också församlingens verksamhet. Församlingsarbetet har anpassats efter de regler som myndigheterna beslutat men har ändå kunnat bedrivas i mindre omfattning. En del verksamhet har kunnat hållas i den nuvarande kyrkan, en del utomhus i den "nya" kyrkan och en del har kunnat följas via Facebook. Vi är glada för att verksamheten har kunnat hållas i gång under dessa svåra tider. Det har gjorts på ett förtjänstfullt sätt av vår diakon och kyrkoherde, Heléne och Lars, med hjälp av frivilliga insatser.

Under januari infördes strängare regler i vårt område. Kyrkorådet såg det då nödvändigt att stänga kyrkan. Restriktionerna har nyligen förlängts och gäller till 1 mars.

Vi hoppas att ni tänker på att förlänga era medlemskap i församlingen även om ni inte har möjlighet att besöka kyrkan under pandemin. Det är viktigt för oss att ha er som stödjande medlemmar.

Församlingens ekonomi var vid årets slut 2020 bättre ut än vad vi befarat. Det preliminära resultatet är ett underskott på ca 5 000 EUR. Heléne och Lars har på ett utmärkt sätt skött ekonomin och gjort allt för att spara in på utgifterna. Vår största inkomstkälla, vigslarna, har uteblivit och de har avbokats, ställts in eller skjutits på framtiden. Frivilliga och också hjälpt till för att församlingen skall få intäkter på olika sätt. Dessutom har vi fått en hel del frivilliga bidrag ifrån er medlemmar. Vi är djupt tacksamma för alla arbetsinsatser och för alla bidrag som kommit in till församlingen. Vi hoppas på fortsatta arbetsinsatser i kyrkan och för bidrag, både för verksamheten men också för vår nya kyrka.

Kyrkorådet planerade för att årsmöte skulle hållas i mars. Med den utveckling av pandemin som vi inte kunnat förutse och med ett försenat vaccinationsprogram, verkar de flesta av våra medlemmar att avstå från att åka till Spanien under våren. Kyrkorådet har därför beslutat att skjuta på årsmötet till i mitten av oktober. Vi har kontrollerat att detta inte möter några legala hinder. Vi ser det som viktigt ur ett demokratiskt perspektiv och enklare, rent praktiskt, att så många som möjligt är fysiskt närvarande vid årsmötet. Har du som
medlem några synpunkter och/eller frågor i anledning av beslutet är du välkommen att höra av dig till mig på e-post enligt nedan.

När det gäller byggnationen för vår nya kyrka så har bygglovsprocessen fortsatt enligt plan under hösten. Ansökan om byggnadslov lämnades in strax före sommaren 2020. Kommunen har en handläggningstid på 6-8 månader. Under hösten har några byggnadstekniska frågor uppmärksammats. Det har gjort att vi i kyrkorådet haft flera möten för att diskutera dessa och för att komma fram till den slutliga formgivningen av lokalerna. Detta har inte på något sätt förlängt kommunens handläggningstid. Den slutliga utformningen av lokalerna är nu beslutad och alla parter (kyrkorådet, SKUT och våra arkitekter) är överens om att det blir en väldigt fin och ändamålsenlig kyrka när den är klar. Den blir bra anpassad efter församlingens behov. Våra arkitekter arbetar nu fram alla erforderliga handlingar för att kunna gå ut med offertförfrågningar till tre byggföretag. Detta kommer att ske inom ett par veckor. Byggnationen beräknas kunna starta någon gång under april månad. Det vi fått veta är att byggtiden kan uppskattas bli 6-8 månader. Vi får räkna med att färdigställandet blir någon gång i början av 2022 med en efterföljande invigning.

Förhoppningen är stor om att vi under året skall kunna återgå till en normal verksamhet i vår församling.

Allt gott
Göran (Tyréus) Ordförande i kyrkorådet E-post goran@tyreus.se