Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Masthuggs församling Besöksadress: Storebackegatan 15, 41318 GÖTEBORG Postadress: Carl Johans kyrkoplan 1, 41455 GÖTEBORG Telefon:+46(31)7319200 E-post till Masthuggs församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingsinstruktion 2015

Varje församling inom Svenska kyrkan arbetar med sin verksamhet och inriktning. Styrdokument för detta är bland annat verksamhetsramen och församlingsinstruktion. Det finns fyra huvudlinjer varje församling ska arbeta med. De fyra "benen" Gudstjänst - Undervisning - Diakoni - Mission. Kyrkofullmäktige i Masthuggs församling antog följande församlingsinstruktion vid sitt möte den 1 december 2015.

Omvärldsanalys

Masthuggs församling har en ung befolkning. Hälften av befolkningen är mellan 20 och 45 år. Församlingen har relativt få barn och ungdomar samt pensionärer. Många familjer lämnar församlingen efter att de fått sitt andra barn. Tillhörigheten är störst bland befolkningen som är födda på 1960 talet och tidigare. Vi har under de senaste åren sett en relativt konstant ström av utträden per år. Det är framförallt personer som är födda på 1980-talet som träder ut ur församlingen. Utträdestalet är inte lika oroande som att dopfrekvensen är låg. Nedan visas en tabell med statistik från kyrkobokföringen och Statistiska centralbyrån för år 2014.

 

Masthuggs församling är tättbebyggd, en liten yta med stor befolkning. Det finns inga villor i församlingen utan man bor i bostads- eller hyresrättslägenheter. Stadsdelarna är Masthugget/Stigberget samt delar av Majorna. Det finns sociala och ekonomiska skillnader mellan stadsdelarna. Utbildningsnivån ligger över snittet för Göteborg medan inkomsterna under genomsnittet. Ohälsotalen är måttliga. Det bor relativt få nya svenskar i församlingen (första generationens invandrare). Vid riksdagsvalet 2014 gav väljarna ett starkt stöd för Feministiskt initiativ, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Inom församlingens geografiska område finns Göteborgs kyrkliga stadsmission samt Sjömanskyrkan. Här finns också Frälsningsarmén och Matteuskyrkan (EFS och Equmenia).

Masthuggskyrkan är en signaturbyggnad för hela Göteborg och tar emot drygt 100.000 turistbesök per år. Trots kyrkans synliga närvaro i området har kyrkan sedan 1970-talet haft en svag roll inom närsamhället. Under senare tid har samarbetet utökats med skolor, idrottsklubbar, kulturinstitutioner och turistnäringen. Föreningsverksamheten utgörs framförallt av idrottsklubbar och ett starkt engagemang i hembygdsföreningar.

Det finns få arbetsplatser inom församlingen. De flesta som arbetar inom församlingens område arbetar inom servicesektorn samt restaurang- och nöjesbranschen.

Församlingsgränserna mellan Masthuggs, Oscar Fredriks och Carl Johans församlingar är inte naturliga och församlingarna, särskilt Masthugg och Oscar Fredrik samarbetar allt mer. I detta samarbete finns också Högsbo församling med.

Barn i Masthugget och Majorna

I församlingen föds relativt många barn. Men många familjer lämnar församlingen då de får ett andra barn. Här finns många ensamstående föräldrar med barn. De sociala skillnaderna kan vara stora bland barn i samma skolklasser vilket skapar, för stadsdelen, särskilda förutsättningar.  

Inom församlingen finns ett flertal förskolor, två låg- och mellanstadieskolor samt en mellan- och högstadieskola. Det finns inget äldreboende. Det finns två aktivitetshus för barn och ungdomar. Frälsningsarmén och Matteuskyrkan har viss barn- och ungdomsverksamhet.

 

Mission

Masthuggs församling utgår från ett tvådelat missionsbegrepp som tydligt kommer till uttryck i församlingens vilja att leva pilgrimsliv.

Vi tolkar Guds mission (Missio Dei) för Masthuggs församling dels utifrån missionsbefallningen i Matteusevangeliet 28:18-20 dels utifrån 1 Mos 1:27 Gud skapade människan till sin avbild, 1 Mos 1:31 Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott, 1 Mos 2:15 Herren Gud tog människan och satte henne i Edens lustgård att bruka och vårda den. Guds mission har inte enbart människors frälsning som fokus. Evangeliet innebär goda nyheter för hela skapelsen och innefattar därmed också ekonomisk och social rättvisa, god hälsa, ansvar för djur och natur. 

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.

Matteus evangelium 28:18-20
  • Masthuggs församling har ett Missio Dei (Guds uppdrag) att förkunna evangeliet om Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne. Vi har att berätta om, undervisa och proklamera försoningens storhet samt visa på Guds kärleksfulla närvaro i världen. Vi vill dela tron med varandra för att tillsammans förstå mer av Gud och tillvarons helighet. Pilgrimsliv, gudstjänster, kyrkliga handlingar, studie- och bönegrupper är uttryck för denna missionssyn. Men också verksamheter som kan verka ligga vid sidan av kyrkans grundläggande uppdrag som konserter, skolavslutningar, öppet och tillgängligt kyrkorum, guidningar, konstutställningar, temagudstjänster etc. Detta är sammanhang där Gud kanske enbart antyds men som ändå är uttryck för vår mission och viktiga för att fler skall närma sig Kristus och församlingens gemenskaper.
  • Masthuggs församling har ett Missio Dei (Guds uppdrag) att vara med och forma ett samhälle som är präglat av kärlek, fred, rättvisa och ansvar för skapelsen. Vi skall samverka med alla människor av god vilja, oavsett deras tro eller livsåskådning. Detta innebär att flera av församlingens verksamheter skall ha en tydlig social och samhällsengagerad profil. I församlingens arbete kan denna missionssyn komma till uttryck i bland annat i en ekologisk, rättvisemärkt och mer vegetarisk profil, föreläsningar och samtal kring politik och samhälle, samverkan med socialtjänst, vänförsamlingsarbete, diakonins utdelning av fond- och stiftelsemedel samt en nedtonad kristen profil vid skolavslutningar.

Barn och mission

Vi utgår från att alla barn har rätt till religion och att kristen tro kan stärka barnens tillit till sig själva och samtidigt öppna för tillvarons helighet. Vi vill möta barn och ungdomar med perspektivet att de har en naturlig öppenhet och nyfikenhet kring trons frågor. I öppna grupper och möten med förskolor och skolor är utgångspunkten diakoni och undervisning. Fasta grupper skall fokusera på att följa barnen in i trons landskap och ge möjlighet till en personligt reflekterad tro. 

 

Gudstjänst

Gudstjänsten och söndagen är församlingslivets centrum. Vi vill verka för att allt fler skall uppleva gudstjänsten i Masthuggskyrkan som en angelägen, naturlig och viktig del av livet. Gudstjänsterna skall erbjuda fördjupning och samtidigt en öppenhet för de många ovana gudstjänstdeltagare som finns i församlingen. Bönen, tystnaden och vittnesbörd skall ges särskilt utrymme i gudstjänsten. Församlingens musikliv skall fördjupa ordet och bönen och berika gudstjänsterna.

Vårt mål är att öka deltagandet i gudstjänsterna så att vi i genomsnitt har minst 60 deltagare vid varje huvudgudstjänst. Söndagsmässan, högmässan och familjegudstjänsten är församlingens huvudgudstjänster. Dessa skall kompletteras med flera temagudstjänster varje termin. Församlingen skall över året fira minst tre av fyra huvudgudstjänster per månad med nattvard. Olika typer av veckogudstjänster är viktiga för ett livaktigt och varierat gudstjänstliv. Församlingens verksamheter skall försöka styras så att de läggs i samband med församlingens gudstjänstliv. Samarbetet med Oscar Fredriks församling bör särskilt utvecklas vad gäller gudstjänstlivet.

Församlingens medarbetare har en stor kontaktyta genom de kyrkliga handlingarna. Dessa gudstjänster måste genomföras med stor omsorg. Det är också viktigt att följa upp alla personliga möten efter själva gudstjänsten. Vi vill försöka styra fler kyrkliga handlingar till Masthuggskyrkan. Under de kommande åren skall församlingen arbeta särskilt med dopet. Receptionerna är särskilt viktiga för de kyrkliga handlingarna och kontakten med församlingsbor. Vi vill därför att bokningar av kyrkliga handlingar skall ske så nära församlingens övriga verksamheter som möjligt.

 

Nedgången i besökare vid andra gudstjänster från år 2012 beror framförallt på att skolavslutningarna förts över till konsertstatistiken. Statistik för 2014 från Svenska kyrkans statistikdatabas.

Barn/ungdomar och gudstjänster

Församlingen skall regelbundet fira familjegudstjänster. Dessa skall utformas i ett team av medarbetarna för barn- och ungdomsverksamheten. Barn-, ungdoms- och konfirmandgrupper skall vara delaktiga i gudstjänstlivet, inte enbart i familjegudstjänsterna. Även då vi inte firar familjegudstjänst skall barn som deltar i gudstjänsten uppmärksammas. Det kan ske vid välkomnandet i ett tilltal under gudstjänsten och/eller i församlingens söndagsskola. Gudstjänster och andakter skall även vara en naturlig del av verksamheterna för barn och unga.

 

Mötes- och växtplatser (undervisning)

Pilgrimslivet uttrycker väl församlingens tvådelade missionssyn. Vår förhoppning är att pilgrimsliv skall få genomsyra hela församlingens gemenskap, verksamheter och gudstjänstliv.

Församlingen skall erbjuda både öppna, förutsättningslösa mötesplatser där gemenskapen i sig är det enda målet och mötesplatser som fördjupar tron och det andliga livet. Vi vill särskilt ta tillvara det engagemang som präglar församlingens stadsdelar och vara en levande och aktiv mötesplats för kultur, samhällsengagemang och tro.

Församlingens musikliv skall fördjupa gudstjänstlivet men också stå som eget uttryck för människors vilja till gemenskap med andra, längtan och sökande efter Gud. Musiken bör ta hänsyn till såväl tradition som förnyelse och särskilt fånga upp det musikliv som finns i våra stadsdelar.

Barn, ungdomar och undervisning

Vi lever i en tydligt sekulariserad omgivning där den enda kristendomsundervisning många barn får är den som ges genom skolans religionsundervisning. För att fördjupa denna skall vi, tillsammans med Oscar Fredriks församling, erbjuda skolorna inom församlingarna upplevelsevandringar i våra kyrkor. Vandringarna skall anknyta kyrkans år och kristen tradition till läroplanen.

Barn- och ungdomsarbetet är en del i församlingens ansvar för dopet. Vi skall erbjuda organiserad regelbunden verksamhet för barn 3-13 år med fokus på låg- och mellanstadiet. I dessa verksamheter skall församlingen återberätta evangeliet och förmedla kunskap om kristen tro på ett kreativt, för åldersgruppen anpassat, sätt. Barnen skall upptäcka och utveckla sina unika gåvor och talanger samt öva sig i att stödja och ge plats och intresse för andras gåvor (en kropp med många lemmar).

Konfirmand- och ungdomsverksamhet genomförs tillsammans med Oscar Fredriks församling och i nära samverkan med Högsbo och Carl Johans församlingar. Under konfirmandtiden vill vi visa konfirmanderna på Guds kärlek genom att förmedla att var och en är sedd och bekräftad just som de är. Vi ger dem kunskap om och upplevelser och erfarenheter av evangeliet, vår kristna tro och dess traditioner. Vi följer upp konfirmandtiden med ungdomsgrupp och möjlighet för ungdomar att fortsätta i konfirmandarbetet som ledare. Församlingshemmet Repslagargården skall vara en hemvist för ungdomar i Linnéstaden, Masthugget och Majorna.

 

Diakoni

Diakonin skall ha huvudinriktning mot yrkesaktiva åldrar, och särskilt uppmärksamma mer utsatta grupper i församlingen. Församlingen skiljer mellan en öppen diakoni, som kommer till uttryck i grupper och verksamheter under rubriken mötes- och växtplatser, och en särskild diakoni. Den särskilda diakonin har en inriktning mot samtal och fond- och gåvomedelshantering. Även stiftelse- och gåvohanteringen skall innefatta så många personliga möten och kontakter som möjligt. Diakonen skall systematiskt samverka med socialtjänst, skola, föreningar, frivilligorganisationer samt särskilt Stadsmissionen och grannförsamlingarna. Församlingens präster deltar i tjänsten jourhavande präst inom ramen för kontraktets åtagande.

Församlingens diakon skall rusta församlingen och medarbetarna till ett diakonalt förhållningssätt.

 

Barn, ungdomar och diakonin

Diakonin skall särskilt uppmärksamma utsatta barn och deras familjer. Det kan handla om stödsamtal med föräldrar, verksamheter i samverkan med grupper som Enastående föräldrar.

 

Turism

Berget vid Masthuggskyrkan är en naturlig mötesplats och sevärdhet för både göteborgare och turister. Masthuggskyrkan är en besöksplats som behöver utvecklas och fördjupas. De många turisterna som besöker Masthuggskyrkan skall förutom upplevelsen av kyrkorummet få med sig ett mervärde, en tankeställare, en reflektion efter ett besök i kyrkan. Detta kan komma till uttryck i konst, en utställning, ett andaktsrum i kyrkan.  Masthuggs församling har en ledande och samlande roll för Göteborgs församlingar i kontakt med besöksnäringen i Göteborg och i regionen.

 

 

Flerspråkighet

Samfällighetens sverigefinska verksamhet och stiftets teckenspråkiga verksamhet drivs med Oscar Fredriks respektive Masthuggs församling som bas. Våra församlingar har därför goda förutsättningar att inkludera tvåspråkighet i våra församlingar.

Kyrkan på teckenspråk är en egen verksamhet och har egna gudstjänster med Masthuggs församling som utgångspunkt. Men vår strävan är att den teckenspråkiga verksamheten alltmer skall inkluderas i församlingens övriga liv. Församlingens präster bör utbildas för att kunna grunderna i teckenspråk.