Meny

Kyrkotillhörighet

Kyrkotillhörigheten för den som bor utomlands och inte är folkbokförd i Sverige

Den som är svensk medborgare och tillhör Svenska kyrkan när man flyttar utomlands fortsätter att vara medlem även efter det man flyttat. För den som flyttade från Sverige före den 1 juli 1991 och fortfarande bor utomlands kan emellertid uppgift om medlemskapet i Svenska kyrkan saknas. Bestämmelsen om kyrkotillhörighet finns i kyrkoordningen 29 kap. 1 §:

“En person som är svensk medborgare, eller utländsk medborgare bosatt i Sverige, får tillhöra Svenska kyrkan. Kyrkostyrelsen får besluta att även någon annan person får tillhöra Svenska kyrkan.”  

Enligt huvudregeln i första stycket fortsätter den som är svensk medborgare att tillhöra Svenska kyrkan även efter det att man flyttat utomlands, det är bara om personen själv anmäler utträde ur Svenska kyrkan som tillhörigheten upphör.  

Den som är utländsk medborgare förlorar enligt huvudregeln tillhörigheten när man inte längre är bosatt i Sverige. Om en utländsk medborgare vill tillhöra Svenska kyrkan fastän man bor utomlands är det kyrkostyrelsen som utifrån dispensregeln i andra stycket får pröva frågan.  

I de fallen kan det behöva finnas särskilda skäl för att personen ska kunna bli tillhörig Svenska kyrkan. I kyrkoordningen 29 kap. 2 § finns bestämmelsen att den som döps i Svenska kyrkans ordning blir upptagen i Svenska kyrkan. Den som är folkbokförd i Sverige blir genom dopet tillhörig Svenska kyrkan. Om den döpte inte är folkbokförd i Sverige behövs emellertid ett beslut om inträde enligt kyrkoordningen 29 kap. 6 § för att den döpte ska bli tillhörig kyrkan. Är den döpte svensk medborgare, inte folkbokförd i Sverige men tillhör eller får tillhöra utlandsförsamlingen får kyrkoherden för utlandsförsamlingen pröva frågan om inträde i Svenska kyrkan.  För annan person som döps i Svenska kyrkans ordning och bor utomlands är det kyrkostyrelsen som har att pröva frågan om inträde.

Utflyttad före den 1 juli 1991
I Sverige hade pastorsämbetet ansvaret för folkbokföringen fram till den 1 juli 1991 sedan övergick folkbokföringen till skattemyndigheten. Efter detta datum skulle kyrkan endast ha uppgifter för sin kyrkobokföring. För denna fick kyrkan vissa uppgifter från de personakter som dittills funnits hos pastorsämbetet. De uppgifter kyrkan fick var uppgiften om tillhörighet samt uppgift om dop och konfirmation för alla som då var folkbokförda i Sverige. Personakterna arkiverades sedan i den församling där personen då var folkbokförd.

För den som flyttat från Sverige före den 1 juli 1991 var personakten redan arkiverad i emigrantregistret i den församling personen utflyttat från. Kyrkan fick därför inte uppgiften om tillhörighet från de personakterna men i ett senare skede den uppgift som fanns om dop och konfirmation på personakterna. Det här innebär att kyrkan oftast inte vet uppgiften om tillhörighet för den som flyttade från Sverige före den 1 juli 1991 och fortfarande bor utomlands.  

Om en person är utflyttad sedan lång tid tillbaka och är osäker om vilken uppgift som finns för tillhörigheten kan man själv ta kontakt med kyrkostyrelsen. Om man själv menar att man är tillhörig Svenska kyrkan kan man efter kontakt med kyrkokansliet meddela den rätta uppgiften om sin tillhörighet. Kontakt med kyrkostyrelsen i denna typ av ärenden tas via e-postadressen: kbokutland@svenskakyrkan.se