Ritning över planerad begravningsplats i Ängsmon.
Foto: FQ FASTIGHETSKVALITET AB

Att anlägga en Ny begravningsplats!

I Ängsmon, Torvalla har en begravningsplats med urngravar, askgravplatser och en askgravlund färdigställts. Här kan du läsa och se hur det gick till!

Hösten 2016
Köpet av marken, ca 10 000 m², är gjort och planändring (där kommunen ändrar i stadsplanen från skogsmark till mark för begravningsplats) är genomförd och godkänd.

Projekteringen är nu i full gång och landskapsarkitekten Sven Edvardsson på FQ Fastighetskvalitet AB har presenterat ett förslag som kyrkogårdsutskottet förordat och lämnat vidare till beslut av kyrkorådet. I så här stora beslut är det alltid pastoratets kyrkofullmäktige som slutligen beslutar. De har två möten om året och nästa möte är 15 november då nästa år budget ska fastställas. Förslaget som ligger har urn- och askgravar samt ett område avsett som askgravlund.

Det blir inga kistgravar på begravningsplatsen i Ängsmon. Antalet kistbegravningar sjunker stadigt och behovet kan mötas på den befintliga kyrkogården i Brunflo. Antalet gravsättningar som kan göras i Ängsmon är däremot näst intill obegränsat. Fördelningen enligt nuvarande förslag:

Bild från 2016 på Ängsområdet där begravningsplatsen ska anläggas.
Vid busshållplatsen Vetevägen går en stig mot nordost till den öppna ytan som blir den nya begravningsplatsen i Ängsmon. Foto: Hans-Åke Grinde

● 550 urngravar med plats för mer än 2 000 urnor. Traditionell gravplats med gravsten där upp till 6 urnor grävs ned framför stenen. Gravrättsinnehavare på varje gravplats. Gravrätt 25 år från senaste gravsättning. Möjlighet att förnya gravrätten.

● 13 askgravplatser vid mur med 25 askor vid varje ger mer än 300 platser. Askan gravsätts utan urna i direkt anslutning till platsen som markeras med en graverad metalplakett. Begränsad gravrätt. Möjlighet att reservera plats intill i 25 år. Ej möjlighet att förnya gravrätten.

9 cirkelformade askgravplatser med mer än 50 askor vid varje ger runt 500 platser. I övrigt som ovan.

● En askgravlund där vår personal gräver ned askan utan närvaro av anhöriga. I askgravlunden kommer det på en central plats fästas metallplaketter med uppgifterna om gravsatta i askgravlunden. Ingen gravrätt i askgravlunden.

Närheten till skogen präglar begravningsplatsen

Alla träd är tall men frikostigt med buskar med blad. Alla häckar är friväxande och klipps endast vid behov. Allt för att behålla skogskänslan och hålla underhållet på en låg nivå.
  Det blir tre ingångar till begravningsplatsen Två med endast gångpassage och en större, asfalterad huvudingång ut mot Jordbruksvägen. Alla gångar kommer att vara asfalterade för ökad framkomlighet. Soffor placeras ut sommartid på många ställen i begravningsplatsen.
  Utanför det trästaket som omgärdar begravningsplatsen kommer det att finnas en ljus ekonomibyggnad med grönt tak. Där blir det personalutrymmen, kontor, förråd, garage och redskapsbod. Det blir en publik del med ett samlingsrum för bland annat utlämning av urnor vid gravsättning.

 

 

Januari 2017
Brunflo Kyrkoråd har tagit beslut om entreprenör för anläggande av begravningsplats i Ängsmon, Torvalla.

Utdrag ur protokoll från kyrkorådets möte 170118:

Ordförandeklubba på lagbok
Foto: pmb Media & Design

§ 7 Gravplats Torvalla

Kyrkogårdschef Ulf Petersson informerar om ärendet med anläggande av begravningsplatsen i Torvalla, utifrån protokoll från Kyrkorådets begravningsutskott den 20 december 2016. Sista dag för inlämnande av anbud var den 15 december. Sex anbud hade då lämnats in. Kostnadsberäkningarna låg på mellan 9,2 mkr och 13,6 mkr.  HP Mark AB är känt som ett välrenommerat företag och lämnade det bästa anbudet. Det omfattar markarbete, parkeringsplatser, el, vatten, lokaler för verkstad och personalutrymmen etc. Gravplatsen ska erbjuda askgravplats och urngravar, dock inte kistgravar. Kontrakt har undertecknats och arbetet beräknas påbörjas den 2 februari 2017 och ska enligt planen var klart till hösten.

Kyrkorådet beslutar:
att anta det anbud HP Mark AB lämnat.

Beslutet innebär att vi, med marginal, ser ut att hålla tidsplanen som upprättades när projekteringen inleddes.

Februari 2017

Markberedning och schaktarbeten inleds.

7 februari påbörjades röjnings- och avverkningsarbetet på den gamla inägan som ska bli den nya begravningsplatsen i Ängsmon. Dagarna innan har riktkäppar och gränsmarkeringar placerats ut efter nogranna GPS-mätningar. Dock inte utan svårigheter. Det visade sig att granskogen, som gränsar till gläntan på flera sidor, var så tät att GPSn inte fungerade utan att mätarna fick placera vissa käppar på öppen terräng 10 m från avsedd punkt! Därav noteringen på käppen.

Februari 2017. Svåra GPS-förhållanden tvingade fram alternativa placeringar av vissa mätkäppar!
Markeringskäppen kunde inte placeras exakt vid dålig GPS-täckning pga tät granskog! Därav pilen. Foto: Hans-Åke Grinde

En maskinuppställningsplats plogades upp vid Jordbruksvägen där infart till begravningsplats och parkeringsplats kommer att ligga. Där parkeras den skördare som används till att ta ner de större träd som ska bort från marken. Många tallar kommer dock att lämnas kvar för att behålla karaktären i begravningsplatsen.

- Det kommer att bli en fin begravningsplats det här, säger Örjan Larses som kör skördaren.

Runt hela gläntan kapade Tobias Pålsson mindre träd och buskar med en röjsåg. Han gör plats för det staket som avgränsar begravningsplatsen från skogen. Där finns några naturliga, och väl använda stigar i skogen och dessa kommer att behållas med öppningar i staketet.

I gläntans sydvästliga del finns en grusväg som mynnar ut vid busshållplatsen Vetevägen. Den kommer att bli kvar och säkert användas av besökare till fots. 

Mars 2017

Mars 2017. Kommun leder fram vatten och avlopp till tomtgränsen.
Snö och kyla hindrar inte arbetet med anslutning av vatten- och avlopp vid Vetevägen. Foto: Hans-Åke Grinde

Kommun gräver för vatten och avlopp.

Östersunds kommun ansvarar för framdragning av vatten- och avloppsledningar fram till tomtgränsen. Närmaste anslutningspunkt är Vetevägen.

Mars 2017

Mars 2017. Djup grävning till frostfritt.
Mars 2017. Nu har grävningarna för vatten och avlopp passerat gångvägen. Ner på frostfritt. Foto: Hans-Åke Grinde

Fortsatt arbete för kommunen

Nu har grävningarna passerat gångvägen. Grävdjupet är flera meter, för att komma ner på frostfritt.

April 2017

Krossten i massor

Vatten och avlopp har kopplats ihop med kommunens system.

Stora mängder krossten har schacktats ut och packats på de ytor som ska bli körvägar och där ekonomibyggnaden ska byggas. Grävmaskiner finns nu på plats hela tiden.

Maj 2017

Betongplattan gjuten

Maj 2017. Betongplattan för ekonomibyggnaden göts 11 maj. Foto: Hans-Åke Grinde

Den 11 maj kom lastbilar med betong för att gjuta plattan för ekonomibyggnaden. Innan gjutning var armering, avlopp, varm- och kallvattenledningar samt golvvärmeslangar fixerade i gjutformen.

Därefter fick betongen "brinna" under flera dygn övertäckt med pressening för att behålla fuktigheten och minska risken för sprickbildning och sättningar.

Juni 2017

Ekonomibyggnaden på plats

Juni 2017 Alla väggelementen och takstolar på plats. Foto: Hans-Åke Grinde

Lastbilar kommer med byggelement för ekonomibyggnaden och 12 juni börjar resningen av huset med hjälp av en stor mobilkran. Takstolar placeras ut. 

Takstolarna på plats och fästade och yttertaket börjar läggas. Inne i byggnaden börjar elinstallation och inkoppling av värmeanläggningen. Hela byggnaden har golvvärme och slingorna är ingjutna i bottenplattans betong. Rördragning och montering av vatten och avlopp påbörjas. Köksinredning, förvaringsskåp och övrig fast inredning monteras i personalutrymmen, garage, verkstad och mottagningsrum.

Foto: Hans-Åke Grinde

Nu pågår planeringsarbetet med underarbete för gångar. Jordhögarna växer alltefter ytorna blir jämnare och jämnare. Överflödiga jordmassor fraktas iväg till platser som kommunen anvisar som jordtipp. I detta fallet går det till skid-/ lekbacken i Ängsmon.

Dieselmotorerna dundrar när jord och krossten ska planeras ut till gångar och gräsytor. Bulldozern ser till att stenen packas och blir fast underlag till den kommande asfalteringen och stenläggningen.

Foto: Hans-Åke Grinde
Planteringsytorna förbereds med dräneringrör. Foto: Hans-Åke Grinde

Det pågår också anläggning av begravningsytor. På flera ställen byggs låga murar som kommer att markera de olika områdena inom begravningsplatsen. Ett system för bevattning och dränering anläggs också. Djupa gropar för kommande träd grävs och marken jämnas ut och förbereds för grässådd.

Juli – augusti 2017

Semestern slut

Sten till bl.a. markbeläggning ligger nu i stora högar inne på området. Foto: Hans-Åke Grinde

Arbetet återupptas efter byggsemestern och begravningsplatsens form blir tydligare för varje vecka.

Sten till bl.a. markbeläggning ligger nu i stora högar inne på området.

Schaktarbeten pågår på flera ställen. Foto: Hans-Åke Grinde

Planeringsarbetet utförs med stora maskiner. Jordhögarna med siktad jord tornar nu upp sig och man kan urskilja de olika formerna på begravningsplatsens olika delar.

Oktober 2017

Oktober 2017. Södra grindstolparna på plats. Foto: Hans-Åke Grinde

"Nu ser man vad det ska bli"

Nu kan de olika delarna av begravningsplatsen tydligt ses. Staketet, kraftiga, halvrunda stockar, ringar nu in och avgränsar området tydligt. Kraftiga stenpelare som ska bära de handsmida järngrindarna är nu förankrade i jorden.

Askgravplatsernas upphöjda odlingsytor är på plats. På sargen runt dessa kommer metallplattor fästas efter gravsättningen. På dessa står namn, födelse- och dödsår.

Foto: Hans-Åke Grinde

Utanför ekonomibyggnaden tuffar ett dieseldrivet aggregat för att generera el till arbetet inne i byggnaden. Vi har ännu inte blivit inkopplade på elnätet. 

November 2017

Första snön

Foto: Hans-Åke Grinde

Snön bäddar in området med en ljus matta. Det mesta är dock färdigt inför vintern utomhus. Träd och buskar är planterade. Gångar och körytor är asfalterade eller stenlagda.

 

November 2017. Första snön och de vackert smidda grindarna riktas in. Foto: Hans-Åke Grinde

Här pågår monteringen av de, av Hilmersson, smidda järngrindar som bryter av trästaketet runt begravningsplatsen. Roger Eriksson och Morgan Hilmersson monterar dubbelgrinden vid huvudentréen.

I ekonomibyggnaden pågår den här tiden inredningsarbeten av personalutrymmen med omklädningsrum och köksdel, verkstad och kontor.

Jämtkraft ska koppla in oss på nätet och värmen justeras.

Foto: Hans-Åke Grinde

Mottagningsrummet med sina vackra blyinfattade fönster ska möbleras.

De blyinfattade fönstren är en tydlig signal till besökaren att detta är en sakral byggnad. Ny monteringsteknik har gjort det möjligt att sätta in de blyinfattade glaset MELLAN de båda yttre isoleringsglasen. Det är gjort av ett lokalt glasmästeri. Glasen är också signerade!

Februari 2018

Inomhusjobb

Foto: Hans-Åke Grinde

All invändig målning, väggbeklädnad och golvläggning är nu klar. Köksinredningen i personaldelen är på plats. Likaså hygiensidan med toalett, duschutrymmen samt tvättmaskin och torkskåp. I den blivande skötselhallen för maskiner och verktyg har även oljespillsäkert avlopp installerats.

På bilden kollar kyrkogårds- och fastighetschef Ulf Petersson in glidskenorna till porten i maskinhallen.

Ännu har inga möbler kommit in, men all fast belysning är monterad och injusterad såväl utomhus som inne i byggnaden.

 

Larmanläggningen är i drift sedan en tid tillbaka och vi kan med glädje konstatera att vi hittills inte drabbats av någon skadegörelse under byggtiden.

Nu återstår även viss utvändig målning som kräver några plusgrader dygnet runt för att kunna göras.

Februari 2018. Inomhusarbete som målning och elinstallationer pågår. Larmet har varit aktivt sedan en tid och vi har lyckligtvis inte utsatts för åverkan eller inbrott. Foto: Hans-Åke Grinde

Våren 2018

Hård vinter

Foto: Hans-Åke Grinde

Den hårda och långa vintern tog hårt på de planteringar som gjordes hösten 2017. Tallplanten led mest och alla fick bytas ut.

Sent omsider kom så växtligheten igång men någon invigning av begravningsplatsen som var planerad till våren 2018 var inte att tänka på.

Det återstår även tillgänglighetsanpassning av entrégrindarna innan vi får använda begravningsplatsen som det är tänkt.

Från Jordbruksvägen ser begravningsplatsen ganska färdig ut, men mellan ekonomibyggnaden och vägbanan återstår markplanering och plantering av lite träd.

Foto: Hans-Åke Grinde

Den öppna ytan kommer att täckas av ängsblommor som förstärker intrycket av gläntan i skogen

Augusti 2018

Snart dags för invigning

Foto: Hans-Åke Grinde

Växtligheten har tagit fart när regnet till slut kommit. Sommarens extrema torka och de höga dagstemperaturerna har inte varit bra för gräs och planteringar. Men med regnet kom grönskan. Och ogräset...

Under senare hälften av augusti kommer vaktmästarna i hela pastoratet göra en gemensam insats och rensa bort allt ogräs inför invigningen som är planerad till lördag 15 september.

Centralt placerad där fyra gångar möts på begravningsplatsen finns en upphöjd plantering med belysning inkopplad. Där är en tänkt plats för konstverk men ännu vet vi inte vilket det blir. Vi får återkomma om konstverket i framtiden.

Beslut tas att begravningsplatsen skall heta Torvalla begravningsplats.

Sista veckorna innan invigningen kämpade våra vaktmästare med ogräsbekämpning i de nya och omfattande planteringsytorna på begravningsplatsen.

Nästan hela kåren av vaktmästare medverkade vid sista veckans ogräskampanj. Foto: Hans-Åke Grinde

På onsdag 12 september kom Leif Landin från Radio Jämtland på besök och fick sig en pratstund med kyrkogårdschef Ulf Petersson. Lyssna till intervjun här:
Radio Jämtland om Torvalla begravningsplats.

September 2018

Söndag den 15 september var det dags för högtidlig invigning av den nya begravningsplatsen. 

15 september 2018. Kh Christin Nygren Sundvisson var en av invigningstalarna vid invigningen av Torvalla begravningsplats. Foto: Per-Olov Olsson

Invigningstalare: Kyrkorådets ordförande Kjell Svantesson, begravningsutskottets ordförande Roland Sundström och vik. kyrkoherde Christin Nygren Sundvisson.

Begravningsombudet i Östersund kommun, Kjell Ericson medverkar också.

Alla som deltagit i processen och arbetet med begravningsplatsen har inbjudits. 

Efter ceremonin visades ekonomibyggnaden upp och besökarna fick kaffe/te och tårta.