Vinter. Soluppgång. Solen silar fram genom moln. Kyrktorn sticker upp.
Foto: Hans-Åke Grinde

Kyrkoordningen anger församlingsrådets uppgifter

Definieras som en styrelse i en församling som ingår i ett pastorat och väljs indirekt av kyrkofullmäktige efter förslag från valberedningen.

Valet ska föregås av ett öppet nomineringsmöte där församlingens röstberättigade medlemmar nominerar kandidaterna. Kyrkotillhörig är valbar även om hen bor i annan församling inom pastoratet. KF utser ordförande eller (som KF i Brunflo kyrkoråd gjort) överlåter beslutet till församlingsrådet, församlingsrådet väljer självt vice ordförande. Kyrkoherden är självskriven ledamot men kan sätta annan i församlingen tjänstgörande präst i sitt ställe.

Från kyrkoordningen 2014: 

Ett program för vad församlingen ska göra 

 • Församlingen har en viktig roll när församlingsinstruktionen – med pastorat program för församlingens grundläggande uppgifter – skall utarbetas. Kyrkorådet ska samarbeta med församlingskyrkorådet om detta.
  * Rådet kan också ta initiativ till ändring av församlingsinstruktionen.
  * Kyrkorådet och kyrkoherden godkänner, domkapitlet fastställer.  

Allt som rör församlingen särskilt 

 • Församlingsrådet ska alltid yttra sig innan det fattas något beslut i kyrkofullmäktige som särskilt angår församlingen.  

Kyrkan och gudstjänstlivet 

 • Församlingsrådet har, gemensamt med kyrkoråd och kyrkoherde, ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling, och  
 • Beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst  
 • Deltar i samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet  
 • Utser kyrkvärdar,  
 • Utser den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden skall ansvara för kyrkans inventarier  
 • Beslutar om församlingskollekter  
 • Godkänner förslag om ändring av kyrkobyggnaden eller kyrkorummet  

Om församlingsindelningen föreslås ändrad 

 • Församlingsrådet ska yttra sig innan kyrkofullmäktige beslutar om indelningsändring i pastoratet.