Kyrkans hus i Brösarp

Planerna för att bygga ett Kyrkans hus i Brösarp pågår just nu. Här kan du bli uppdaterad om varför vi vill göra det och var i processen vi befinner oss.

I Brösarp-Tranås församling bedriver vi idag en god verksamhet med engagerade och kompetenta medarbetare och förtroendevalda som tillsammans med församlingens medlemmar arbetar för det uppdrag som vi formulerat i församlingsinstruktionen: ”Vi är alla kallade att vara lärjungar och att i Kristi kärlek hjälpa till att stilla världens hunger.” För att kunna göra detta på bästa sätt och för att kunna utveckla vårt arbete i församlingen behöver vi se över vilka behov som finns av lokaler i de olika delarna av vår församling. Vi måste också inse att våra ekonomiska resurser är begränsade och att vi medvetet måste prioritera det vi vill satsa på. Arbetsmiljön för våra anställda i dagens församlingshem i Brösarp lever inte upp till de lagstadgade kraven, varför något måste göras åt denna situation inom en nära framtid. Om vi inte kan erbjuda en godkänd arbetsmiljö kommer vi inte att kunna bedriva någon verksamhet, och inte heller kunna vara en egen enhet.

Vi har därför gjort en utredning med syftet att inventera de behov som finns samt ge oss en överblicksbild över möjliga kostnader. För detta ändamål blickade vi framåt mot en möjlig framtid där vi har skapat goda förutsättningar för medarbetarna och uppfyllt arbetsmiljölagens krav med ändamålsenliga lokaler som ger rätt utrymme för utvecklingen av vår verksamhet. Den fråga som utgjorde grunden för utredningen var: Hur kan vi skapa en samlingspunkt för hela församlingen som ger plats för församlingen att växa och utvecklas så vi kan utföra vårt uppdrag på bästa sätt?

Slutsatsen av utredningen och diskussionerna kring denna blev att Kyrkofullmäktige på sitt sammanträde i juni 2019 beslutade att vi ska sälja två församlingshem, gamla lärarbostaden samt vår skogsfastighet. Parallellt med detta ska vi fortsätta planeringen för att bygga ett kyrkans hus söder om Brösarps kyrka. Det beslut som är fattat innebär att vi vid en nybyggnation ska hålla oss inom rimliga ekonomiska ramar som till mångt och mycket kommer att bestämmas av hur försäljningarna av fastigheterna går.

Att bygga ett nytt kyrkans hus är det som bedöms vara säkrast att kostnadsberäkna och vi kan anpassa byggnaden efter de behov som finns. Det blir enklare att uppfylla kraven kring arbetsmiljö och skapa en hållbar situation för våra
anställda. När vi bygger nytt kan vi använda oss av moderna lösningar för uppvärmning och liknande för att värna om vår miljö och samtidigt vara kostnadseffektiva. Att bygga nytt ger oss med andra ord möjlighet att få till ett framtidens kyrkans hus.

Just nu är byggutskottet igång med sitt arbete för att ta fram förslag och underlag på hur ett kyrkans hus ska kunna se ut och vad det skulle kosta att bygga, inreda
och hålla i drift. De tidigare förslagen som funnits används som utgångspunkt och jämförelsematerial. När det finns ett färdigt förslag som varit igenom byggutskottet, kyrkorådet och förhandlats enligt MBL så kommer Kyrkofullmäktige slutligen att få sista ordet om de ekonomiska ramarna och
därefter tilldela resurser.

Detta är ett stort steg att ta för en församling, men nödvändigt för vår fortsatta framtid och det kommer att kunna ge mycket i vårt arbete framöver.