Med anledning av COVID-19

Till följd av spridningen av coronaviruset SARS-CoV-2 och sjukdomen COVID-19 publicerar vi fortlöpande information här på vår webbplats om hur vi agerar, vilka åtgärder vi vidtar och vilka rutiner som gäller. Vi i Brösarp-Tranås församling söker aktivt information och försöker vidta adekvata åtgärder utifrån myndigheters beslut. Informationen och åtgärderna kan ändras med kort varsel.

Organisation

Brösarp-Tranås församlings riskhantering leds av kyrkoherden med stöd av personalutskottet. Församlingen söker aktivit information från aktuella myndigheter och är beredda att fatta nya beslut gällande rutiner.

Alla anställda, förtroendevalda och ideella medarbetare i Brösarp-Tranås församling skall nogsamt och fortlöpande tillgodogöra sig och följa råd och regler från myndigheterna, främst Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och UD.

Församlingens rutiner kan komma att ändras, ändringar kommer att meddelas på församlingens hemsida och Facebook, samt i vissa fall via mail till deltagare i verksamhet, ideella och förtroendevalda.

Församlingens gudstjänstliv

Till och med 11 april 2021 firar vi inga offentliga gudstjänster i Brösarp-Tranås församling. Beslutet baserar sig på de begränsingar i antalet personer som får samlas vid allmänna sammankomster, samt de skärpta allmänna råd som gäller för Skåne. Kyrkklockorna kommer att ringa varje söndag kl. 11.00 som en påminnelse om och uppmuntran till personlig bön och samtal med Gud.

Vi kommer att öka vår digitala närvaro genom att publicera kortare klipp och någon enstaka längre andakt på församlingens Facebooksida. Mer information publiceras löpande på hemsidan och Facebook.

Öppen kyrka

Vi fortsätter att varje fredag, samt några dagar extra i stilla veckan, hålla någon kyrka öppen för enskild ljuständning, bön och andakt. Präst, musiker eller friviliiga volontärer kommer att finnas närvarande i kyrkan och är tillgängliga för samtal. Öppen kyrka är planerad till och med 2 juli. Läs mer om öppen kyrka på vår webbplats.

Vi ställer om verksamheterna

På grund av de nya restriktionerna som infördes den 27 oktober och 24 november kommer vi inte att fortsätta med Himlabus, Babyrytmik, Barnkörer, Sång & rörelse, Skapa & sjung och Tisdagshäng. Verksamheterna är pausade hela våren 2021 och om de kan återupptas i början av hösten beror på vilka restriktioner som då gäller.

Berlin-konfa träffas enligt särskilt schema.

På de särskilda boendena för äldre, Brinkehem och Norrevång, kommer vi inte att ha någon verksamhet förrän smittspridningen är under kontroll och restriktionerna tillåter besök. Präst har möjlighet att göra enskilda hembesök om det är tillåtet med tanke på restriktioner och planerade besök.

Födelsedagsuppvaktningar kommer under 2021 att ske genom att församlingen skickar en skriftlig hälsning till de som fyller år i de definierade åldrarna.

Vi har pausat enskilda hembesök hos äldre som utförs av volontärer. Enskilda hembesök av präst kan bokas. Beslutet är fattat utifrån rekommendationer och den information som finns om att äldre generellt är en riskgrupp och vi vill inte utsätta någon för fara. Beslutet är förlängt och gäller till och med 2021-04-11.

Våra vuxenkörer är pausade tillsvidare. Beslutet omprövas kontinuerligt.

Dop, vigslar och begravningar

Dop, vigslar och begavningar genomför vi som planerat om inga nya rekommendationer kommer från myndigheterna. Eftersom det från och med 24 november bara är tillåtet att samla max 8 personer så måste varje dop, vigsel och begravning riskbedömas. Vid begravningar får man vara 20 anhöriga plus personal enligt ett särskilt regeringsbeslut. Oavsett om man genomför den kyrkliga handlingen eller ej så får vi abslout inte vara fler än 8 personer i kyrkan exklusive personal eller vid begravningar 20 personer exklusive personal. Är det något ni undrar eller om ni kanske vill flytta ert dop eller er vigsel så hör av er till församlingens expedition på 0414-181 00 eller brosarp-tranas.forsamling@svenskakyrkan.se.

Uthyrning av församlingshem

Från och med 2020-11-09 kommer vi inte längre att hyra ut våra församlingshem till externa arrangemang såsom möten, kalas, minnesstunder eller dopkalas. Detta på grund av covid-19 och de restriktioner som finns och krav på städning etc. De som har bekräftade bokningar kommer att få hyra församlingshemmet, men inga nya bokningar tas emot. Beslutet kommer att kontinuerligt omprövas.

Expeditionen stängd för besök

Från och med måndagen den 23 november och tillsvidare är församlingens expedition stängd för fysiska besök. Besök kan bokas i förväg genom att kontakta expeditionen via telefon eller mail. Vi gör det för att minska antalet fysiska möten och kontakter till ett minimum.
Expedition har telefontid måndag-torsdag 09.30-12.00.
Telefon 0414-181 00 eller
E-post brosarp-tranas.forsamling@svenskakyrkan.se

Uppträdande vid symptom

Om du har hosta, luftvägssymtom eller feber ska du stanna hemma och inte besöka församlingens verksamheter alls. Vidta de åtgärder som påbjuds och stanna hemma enligt myndigheternas riktlinjer.

Låt oss tillsammans be för alla de som arbetar med att begränsa och bota, och för de som på olika sätt drabbas av detta virus.

Jesper Cederholm

Brösarp-Tranås församling

Kyrkoherde