Gravrätt

Bredaryd och Kulltorps kyrkogårdar är gravplatser som funnits sedan en lång tid tillbaka. Här finns en hel del äldre gravstenar och kors bevarade.

Eftersom det finns många äldre gravar innebär det att en del gravar saknar gravrättsinnehavare.

Vi söker gravrättsinnehavare till dessa gravar.

Finns det en grön skylt på din grav, så vill vi gärna att du kontaktar pastorsexpeditionen. Det gäller även dig som kanske har upplysningar om en gravplats eller har ett gammalt gravbrev där innehavaren är avliden.

Vad menas med gravrätt?

Rätten till gravplats kallas gravrätt. Det är huvudmannen, Bredaryd och Kulltorps församlingar, som beslutar om var och när upplåtelse av gravplats kan ske. Upplåtelsen sker i samband med att ett dödsfall har inträffat. Gravrätten är 25 år. Gravsätts flera på samma gravplats räknas gravrätten från  den sista gravsättningen.När gravrätten har gått ut efter 25 år finns det möjlighet att för en engångssumma förlänga gravrätten med 15 år. I dag kostar det 1 000 kronor.

Vill man inte förnya gravrätten återgår den till församlingen som kan upplåta platsen för ny gravsättning.

Gravrättsinnehavare

Enligt begravningslagens föreskrifter för vi gravbok med uppgifter om gravrättsinnehavaren. Endast den som genom släktskap eller på annat sätt har nära anknytning till den avlidne får utses till gravrättsinnehavare. I samband med att en gravplats upplåts skall dödsboet anmäla vem som vill vara gravrättsinnehavare. Det ska göras senast sex månader efter dödsfallet. Man kan vara en eller flera innehavare för samma gravplats. Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen.

Gravbrev skickas till den eller de som är antecknade i gravboken som gravrättsinnehavare.

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att:

  • Bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen
  • Bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet, utsmyckning och ordnande i övrigt
  • Få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång
  • Återlämna gravplatsen till upplåtaren, Bredaryd eller Kulltorps församling

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter här bland annat att:

  • Hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick
  • Iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningens utseende och beskaffenhet samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
  • Före gravrättstidens utgång till Bredaryd eller Kulltorps församling göra anmälan om förnyelse av gravrätten
  • Anmäla ny gravrättsinnehavare

Pastorsexpeditionen 0370-37 41 70