Begravningsplatser

Här är en beskrivning av våra olika gravskick. Ovan bild visar kistgrav i Bredaryd.

Kistgravplats - en enskild, utmärkt grav med gravrätt

I en kistgravplats kan en urna eller en kista sätts ner. En kista kan sättas ner direkt efter begravningsgudstjänsten. Urnnedsättningen kan ske med eller utan anhöriga, enligt önskemål. Gravrätten är 25 år därefter kan den förlängas med ytterligare 15 år för att sedan övergå till kyrkogårdsförvaltningen.

 Den enskilda graven kan märkas ut med en gravsten.

Gravplatsen får smyckas med växter, blommor och ljus.  Gravrättsinnehavaren kan teckna ett gravskötselavtal som innebär att man mot en avgift lämnar över gravskötseln till kyrkogårdsförvaltningen.

Urngravplats – en enskild, utmärkt grav med gravrätt

Det är möjligt att gravsätta en eller flera urnor på denna plats om gravrättsinnehavaren godkänner detta. Askan gravsätts individuellt och anhöriga kan närvara vid gravsättningen.

Urngravplats kan märkas ut med gravsten. Gravrätten är 25 år därefter kan den förlängas med ytterligare 15 år för att sedan övergå till kyrkogårdsförvaltningen.

En urngravplats får smyckas med gravsten, växter, blommor och gravljus.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötseln. Genom att teckna ett gravskötselsavtal kan du som gravrättsinnehavare mot en avgift lämna över gravskötseln till kyrkogårdsförvaltningen.

Minneslund – en gemensam, anonym gravplats utan gravrätt

Minneslunden är en helt anonym gravplats.

Som anhörig får du inte vara med vid gravsättningen av askan.

Kyrkogårdsförvaltningen meddelar när gravsättning skett. Den enskilda graven märks inte ut och det finns heller ingen uppgift om exakt var nedsättningen av askan sker.

Det finns en gemensam plats för levande snittblommor och gravljus. Det är inte tillåtet att plantera växter.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av minneslunden och denna skötsel kostar inte något.

Askgravplats

Askgravplatsen är avsedd för nedgrävning av en-två askor per gravplats.

Kyrkogårdsförvaltningen sätter upp en graverad namnskylt med födelse- och dödsår på de avlidna som monteras på den mur som omger gravplatsområdet. Namnskylten sitter uppe i 25 år och kan därefter tas bort om du önskar. Kostnaden för namnskylten debiteras dödsboet. Anhöriga får medverka vid gravsättning.

Smyckning såsom blommor och ljus görs på anvisad plats.

Begravningsavgift

Staten vill garantera alla medborgare i Sverige en värdig begravning.

Verksamheten finanseras via den lagstadgade begravningsavgiften som alla betalar genom skatten; oavsett om man tillhör något trossamfund eller inte. Den första janurai 2016 infördes en enhetlig begravningsavgift i Sverige enligt beslut i riksdagen. Kammarkollegiet har fastställt begravningsavgiften till 24,2 öre per beskattningsbar hundralapp. 

Detta ingår i begravningsavgiften 9 KAP 6 § BEGRAVNINGSLAGEN

• Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid på 25
• Gravsättning (gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav)
• Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning skett. Ett undantag är transport för gravsättning på annan ort, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
• Kremering
• Lokal för förvaring och visning av stoftet
• Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

De tjänster som är utan kostnad i församlingen där man är folkbokförd har man också rätt att få i annan församling i Sverige, om tillgången till gravplatsmark medger det. Ett dödfött barn kan också få gravplats och kan därmed gravsättas på samma villkor trots att ingen folkbokföring skett.

Detta ingår inte i begravningsavgiften

• Kista och svepning (kistläggning)
• Transport till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning av stoftet
• Annonsering (om så önskas)
• Kistdekoration (om så önskas)
• Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet.
• Minnesstund (om så önskas)
• Urna
• Gravsten eller annan fast gravanordning (om så önskas)
• Skötsel av gravplats

Foto: Cecilia Backmark
Foto: Cecilia Backmark