Valsedlar hålls upp framför Botkyrka kyrka

Nomineringsgrupper som ställer upp i val till kyrkofullmäktige i Botkyrka församling 2021

I årets kyrkoval kan du rösta på åtta nomineringsgrupper i valet till kyrkofullmäktige i Botkyrka församling. Här hittar du nomineringsgruppernas viktigaste valfrågor.

Arbetarepartiet socialdemokraterna

Vi värnar en öppen och solidarisk folkkyrka med plats för alla som ska erbjuda en varierad verksamhet där arbetet med barn och unga sätts i fokus. Alla medlemmar ska ha möjlighet att delta på lika villkor. Vi vill främja kyrkans roll i civilsamhället och stärka det omfattande frivilligarbetet.

Svenska kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare med bra villkor och en god psykosocial arbetsmiljö

Alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska behandlas lika i Svenska kyrkans verksamhet och kyrkan ska alltid stå upp mot rasism och förtryck.

Kyrka ska främja en aktiv dialog mellan olika trossamfund. Den ideella kultur- och musikverksamheten bör stimuleras och kulturarvet ska värnas. Barn- och ungdomsverksamhet ska vara avgiftsfri och tillgänglig för alla.

Svenska kyrkan ska vara ledande inom grön omställning. Vi behöver fortsatt satsa betydande resurser på arbetet med en klimatsmart kyrka.

Klyftor mellan människor ökar och vi ser en tilltagande psykisk ohälsa. Vi vill ha ett samhälle som håller ihop och ger människor hopp och framtidstro, där har Svenska kyrkan en viktig uppgift att fylla. Det diakonala arbetet bör stärkas för att bryta människors ensamhet och isolering.

Internationell solidaritet och ett målmedvetet arbete för stöd och hjälp till de mest utsatta får aldrig åsidosättas detta gäller inte minst internationellt där ACT bedriver ett mycket viktigt arbete

Borgerligt alternativ

Borgerligt alternativ i Botkyrka församling är en opolitisk nomineringslista och bygger på allmänborgerliga värderingar. Inför valet 2021 har vi tagit fram en prioriteringslista:

 • Värna kristnas ställning i samhället.
 • Ungdomsverksamheten ska prioriteras.
 • Driva rättigheten till skolavslutning i kyrkan.
 • Slå vakt om kyrkans rätt att sköta begravningsväsendet, vi gillar planerna på utvidgning av Botkyrka kyrkans kyrkogård och begravningsplatsen i Lilla Dalen.
 • Kyrkans fastigheter, byggnader, gravplatser och mark ska vara bra och rätt sköta med respekt för församlingsbornas förväntningar och församlingens ekonomi.
 • Utveckla och stödja diakonin.
 • Stödja Svenska kyrkans arbete i utlandet.
 • Värna kyrkans kulturarv. Musik i kyrkan är viktig för medlemmarnas deltagande i gudstjänsterna.
 • De ideella medarbetarna utgör ryggraden i kyrkans verksamhet.
 • Svenska kyrkan är en viktig samlingspunkt vid kriser och ska uppträda med värdighet i sådana situationer.

Frimodig kyrka

Vi i Frimodig kyrka ser gudstjänsten som centrum i det kristna livet. Där får vi i Bibelns ord och nattvarden ta emot allt det goda Jesus Kristus ger oss. Bön med lovsång, klagan och tacksamhet, allt finns med. Gudstjänsten ger kraft till allt annat i församlingens liv.

Tron vi döps till tar ett helt liv att lära. Svenska kyrkan behöver ge en trovärdig och inspirerande undervisning, så att det Kyrkan tror också kan bli den enskildes personliga tro, och att vi som kristna rustas att föra det glada budskapet om Jesus vidare. Kyrkan ska värna jorden Gud skapat och livet på den.

Vi är kallade att tjäna varandra och vara ett barmhärtighetens tecken i samhället. Diakonin är därför viktig i församlingens arbete. Jesus bad själv att vi kristna skulle bli ett. Ekumeniken är därför viktig, både för församlingen och för Svenska kyrkan.

Frimodig kyrka vill undvika onödig stordrift inom kyrkan. Beslut ska ligga nära dem de berör. Vi vill se kyrkoval utan sekulära politiska partier. Frimodig kyrka vill även att arvoden till invalda i kyrkofullmäktige avskaffas. Vi betonar frivilligt arbete.

Frimodig kyrka vill ge plats för fördjupat teologiskt samtal och själavårdande gemenskap, för olika kristna traditioner och uttryckssätt, för politiker och soffliggare, för svenska minoriteter och för dem som flyttar hit från andra länder, för unga och gamla.

Vi vill i samarbete med andra grupper verka för en kyrka som samlas kring Jesus.

Kristdemokraterna

Valmål 2021 – Kristdemokrater i Svenska Kyrkan ”En levande Kyrka”:

1. Satsa på barn- och ungdomsarbetet
Detta mål är mycket viktigt för att skapa kristna värderingar - ett positivt bemötande av alla. Vi måste vara våra barns goda förebilder.

2. Familjegudstjänster
Hela familjen behöver en gudstjänst då och då där våra unga medverkar

3. Stöd Kyrkans internationella arbete
Idag stöder vi ekonomiskt och praktisk utbildning för flickor i Pakistan.

4. Öppenhet och gemenskap för alla
Samarbete och dialog med andra kristna församlingar

5. Se människan
Även i Sverige med all välfärd finns behov! Våra diakoner gör ett gott arbete. De kompletterar samhällets insatser. Även Du och jag kan bidra!

6. Stöd kyrkans musikaliska arbete

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

POSK i Botkyrka församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda enbart utgår från sitt engagemang för kyrkan, utan att tillhöra något vanligt politiskt parti.

Detta vill POSK Botkyrka i kyrkovalet 2021

 • Erbjuda närvaro, gemenskap och växt genom framförallt gudstjänster och diakoni. Alla våra 6 kyrkor ska präglas av ett öppet och välkomnande klimat.
 • Se en fortsatt satsning på barn-, konfirmations och ungdomsarbetet. I vår församling är barn och ungdomar inte bara kyrkans framtid utan framförallt vår nutid. De ska på allvar få ta plats på sina egna villkor i gudstjänster och församlingsliv. Barn- och ungdomsarbetet är nu kostnadsfritt i församlingen, efter förslag från POSK Botkyrka inför förra valet.
 • POSK vill att Botkyrka församling strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro. Vi vill att arbetet med religionsdialog fortsätter att prioriteras och får de resurser som behövs för att kunna utvecklas under nästa mandatperiod.
 • POSK vill att Botkyrka församling ska fortsätta Svenska kyrkans miljödiplomeringsarbete. Efter förslag från POSK Botkyrka inför förra valet påbörjades detta arbete och vi är nu diplomerade i fas 1.

Sverigedemokraterna

Vi är själva kristna och upplever inte att kyrkan längre är den folkkyrka som vi döptes in i, och vi tror att många andra kristna håller med oss. Vi vill se en kristen kyrka och inte en allmänetisk samlingsplats.

 • Slå vakt om den kristna värdegrunden i samhället - Låt tron vara en ledstjärna.
 • Värna om att skolavslutningar får hållas i kyrkan och tillåt våra vackra sommarpsalmer vid skolavslutningarna.
 • Vår kyrka måste utveckla stödet till kristna som förföljs här hemma och utomlands. Kristna är idag den mest förföljda folkgruppen i världen.
 • värna och utveckla kyrkans samarbete med andra kristna samfund.
 • Slå vakt om den kristna traditionen och det kristna kulturarvet.
 • Diakonin är viktig och bör utvecklas och prioritera äldre, fattigpensionärer, brottsoffer och unga med psykisk ohälsa.
 • Utveckla pilgrimsvandringarna inom vår församling
 • Våra kyrkor ska vara öppna för besök och att söka ro och tröst i stor utsträckning
 • Markera vår närvaro - även i utomförskapsområden / paralellsamhällen.

Kyrkan måste aktivt återvärva de medlemmar som lämnat oss. Politiseringen ska bort.

Därför ska du rösta på sverigedemokraterna i kyrkovalet den 19 september.

Tullingepartiet

En av Tullingepartiets viktigaste frågor i kyrkovalet är att återupprätta Tullinge församling. Församlingsmedlemmarna ska i högre utsträckning kunna påverka samt få kunskap om beslut som fattas i kyrkofullmäktige.

Tullingepartiet vill öka fokus på kyrkans barn- och ungdomsverksamhet. Sedan länge har kyrkan i Tullinge flyttat all verksamhet från Tullinge Centrum till Tullinge gård. Även barn- och ungdomsverksamheten är förlagd till Tullinge gård och därmed avlägsen för många Tullingebor, exempelvis för boende i Riksten.

Tullingepartiet kommer att driva frågan om att kommunen ska etablera lokaler för kyrkan och andra föreningars verksamhet i Riksten. Lokalerna ska exempelvis kunna användas för söndagsskola, öppen förskola, ungdomsaktiviteter och övrig kyrklig verksamhet. När lokalen inte nyttjas av kyrkan ska den kunna användas av andra föreningar/organisationer.

Tullingepartiet har under mandatperioden lämnat in motioner till kyrkofullmäktige. En av motionerna handlade om att i anslutning till Tullinge kyrka, avsätta en särskild minnesplats, där man kan sörja sitt bortgångna husdjur. Vi vill utveckla förslaget genom att uppföra en allmän minnesplats där var och en kan välja om man vill lägga dit en liten sten med djurets namn och årtal för när djuret gick bort.

Sist men inte minst vill Tullingepartiet möjliggöra fler begravningsplatser i Tullinge samt säkerställa ytterligare en toalett vid Tullinge kyrka.

Vänstern i Svenska kyrkan

Vi ska arbeta för en kyrka som är enkel, tillgänglig och öppen för alla.

 • Vi vill stärka diakonin.
 • Vi vill motverka ofrivillig ensamhet och utsatthet.
 • Vi vill vara pådrivande för en hållbar utveckling och vara en förebild i miljöarbetet.

ViSK är en ny nomineringsgrupp i Botkyrka och en modig röst i samhällsdebatten mot orättvisor och förtryck.

Att verka i Jesu Kristi anda för solidaritet, öppenhet och en inkluderande kyrka där alla människors lika värde är viktigt för oss.

En levande planet med omsorg för både djur, växter och människor är en viktig del av vår kamp, därför står klimat och miljöarbetet högt upp på vår agenda.

Svenska kyrkan är en naturlig del i dialogen med andra samfund och kyrkor. Därför vill vi verka för ett fördjupat ekumeniskt arbete och ökad tolerans och förståelse för andra religioner.

Nomineringrupper i övriga val

Se vilka grupper och kandidater som ställer upp i val till kyrkomötet och till stiftsfullmäktige i hela Sverige.

Läs mer här