Lokaler för uthyrning

Kyrkans lokaler är avsedda för kyrkans verksamhet och för verksamhet som främjar församlingsarbetet. Vid nyttjande av kyrkans lokaler är det sådan verksamhet som äger företräde.

Upplåtelse kan ske till:
 • Av församlingarna organiserad verksamhet
 • Församlingen närstående organisationer
 • Församlingsbor i samband med kyrklig handling
 • Övriga  

Taxor vid uthyrning av kyrkans lokaler

Hur mycket kostar det att hyra kyrkans lokaler?  
Ring vaktmästaren vid respektive församlingshem och fråga.

 

Regler vid lokaluthyrning
Utlåning och hyra av församlingens lokaler kan ske till:

 • Av församlingarna organiserad verksamhet
 • Församlingen närstående organisationer
 • Församlingsbor i samband med kyrklig handling
 • Övriga

Upplåtelse av kyrka
Upplåtelse av kyrka regleras i kyrkolagen / kyrkoordningen.

Upplåtelse av övriga av samfällighetens lokaler
Följande lokaler kan upplåtas, bokning sker via respektive vaktmästare:
Kvarnsvedens kyrkas församlingslokaler    0243-771 58
Hagakyrkans församlingslokaler                  0243-771 77
Prostgården, Stora Tuna                              0243-771 78
Amsbergs församlingshem                          0243-771 55
Väster Tuna församlingshem                       0243-771 78
Jakobsgården                                                0243-771 71
Torsångs församlingshem                            0243-771 74

SPECIELLA BESTÄMMELSER

Lokaler får inte upplåtas under gudstjänsttid eller på så sätt att kyrkliga handlingar kommer att störas, detta gäller Kvarnsveden, Jakobsgården och Hagakyrkan.

Bokningar för kyrkans egna arrangemang skall vara klara senast 1 december för vårterminens del och 1 juli för höstterminens del. Före dessa datum sker inga bokningar från andra förhyrare.

Vid all lokalupplåtelse, som inte avser kyrkans egen verksamhet, skall ansvarig representant för lokalbeställaren anmälas vid bokning. Vid behov meddelas instruktioner för handhavande av apparater.

Dans får förekomma under följande betingelser:

 • Såsom led i kursverksamhet
 • Såsom programinslag i icke kommersiell verksamhet
 • I övrigt efter beslut av respektive distriktspräst

Försäljning eller utställning av varor i regi av ideell organisation, får ske efter särskilt tillstånd av distriktspräst.

Uppkommer skada på fastighet eller inventarier till följd av beställarens oaktsamhet är denne ersättningsskyldig.

Beställaren svarar själv för utsmyckning med till exempel ljus och blommor. Upplåtaren hyr ut vita dukar.

Bemanning med samfällighetens personal bekostas av beställaren.

För enskild sammankomst i samband med kyrklig handling såsom dop, vigsel och jordfästning upplåts, kostnadsfritt, i första hand den lokal som har anknytning till gudstjänstlokalen.

Hyrestid räknas från den tidpunkt hyresgästen disponerar lokalen och fram till dess hyresgästen lämnar lokalen.

Hyresbefrielse / hyresnedsättning avseende verksamhet med anknytning till församlingarnas verksamhet beslutas av distriktspräst.

Förtäring kan i vissa fall ordnas. Beställning sker hos husmor.

HYROR

Hyra för upplåtelse av lokal utgår enligt av kyrkofullmäktige särskilt fattat beslut.

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

Undantag från, och tolkning av reglerna beslutas av kyrkonämnden, dock ej i frågor som rör hyresbefrielse / hyresnedsättning.