Kallelse till Nya kyrkofullmäktige Stora Tuna och Torsångs pastorat

måndag den 20 december 2021 kl. 18:00

KALLELSE                                                                 
Kyrkofullmäktige

Plats     Stora salen, Torsångs församlingshem
Tid        Måndagen den 20 december 2021 kl 18.00. 

Ärenden
1.    Mötets öppnade och upprop. 
2.    Val av två justeringsledamöter och tid för justering.
3.    Fastställande av föredragningslista.
4.    Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i valberedningen för mandatperioden 2022-2025.
En ordinarie och en ersättare från varje nomineringsgrupp.
5.    Ajournering.
6.    Reglemente avseende ekonomiska ersättningar till förtroendevalda inom Stora Tuna och Torsångs pastorat.
7.    Arbetsordning för kyrkofullmäktige 2022-2225.
8.    Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kyrkofullmäktige för mandatperioden 2022-2025.
9.    Val av 14 ledamöter och 14 ersättare i kyrkorådet för mandatperioden 2022-2025.
10.    Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i valnämnden för mandatperioden 2022- 2025.
11.    Val av 2 revisorer och 2 ersättare för mandatperioden 2022-2025.
12.    Val av 3 ombud och 3 ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferens i Västerås stift för mandatperioden 2022-2025.
13.    Sammanträdestider för kyrkofullmäktige 2022.
14.    Information

Ulla Nordlien
ålderspresident

Meddelande om förhinder lämnas till: Elisabet Wixby, 0243-771 06 eller elisabet.wixby@svenskakyrkan.se