Begravningsavgift

Enligt begravningslagen skall den som är folkbokförd i Sverige betala en avgift för begravningsverksamheten, en så kallad begravningsavgift. Begravningsavgiften beräknas på den kommunalt beskattningsbara inkomsten och redovisas på skattsedeln.

Den som är ansvarig för begravningsverksamheten kallas huvudman. I Borlänge kommun är detta Stora Tuna och Torsångs pastorat. Kammarkollegiet bestämmer avgiftens storlek för alla som ska betala begravningsavgiften.


Vad ingår i begravningsavgiften?

Begravningslagen 6 §: Tjänster som ingår i begravningsavgiften
För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde skall huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla
- gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år,
- gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav,
- transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,
- kremering,
- lokal för förvaring och visning av stoftet, samt
- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.


Skötsel av graven ingår inte

Skötsel av graven ingår inte i begravnings- eller kyrkoavgiften utan är en tjänst som församlingarna kan erbjuda gravrättsinnehavaren mot betalning.
Det är också viktigt att veta att man inte får göra avdrag i bouppteckningen för framtida underhåll av graven.

Källa: Vad får jag för min begravningsavgift, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
 
Läs mer om Gravrätt