Någon tänder ljus i en svart ljusbärare.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Häktes- och fängelsepräst

Svenska kyrkan Borås jobbar tillsammans med Bodakyrkan i Borås (Equmeniakyrkan). Vi besöker häktet och anstalten flera dagar i veckan.

Svenska Kyrkan i Borås:

Halva tjänsten är förlagd till häktet och anstalten (fängelset) i Borås, övrig tid som församlingspräst knuten till Gustav Adolfs kyrka. På häktet och anstalten jobbar Svenska kyrkan i Borås tillsammans med Bodakyrkan i Borås (Equmeniakyrkan). Vi besöker häktet och anstalten flera dagar i veckan. Största delen av vår tid ägnar vi åt olika typer av samtal men vi firar också gudstjänster, arrangerar kurser och leder kyrkornas besöksgruppsverksamhet. lbland är vi ute i församlingar, skolor, föreningar och myndigheter och berättar om jobbet eller håller föredrag. 

Att vara frihetsberövad

Du som har suttit i häkte eller fängelse vet att det kan vara tufft och att många frågor och känslor väcks samtidigt som man tvingas tillbringa en stor del av sin tid i ensamhet. Sitter man i häkte och fängelse kan det vara skönt att ha någon att samtala med om sin situation. Samtalsrummet är en fristad. När det gäller enskilda själavårdssamtal och bikt har vi absolut tystnadsplikt. I våra samtal vill vi:

  • alltid utgå från dina frågor
  • inte väja för det som är svårt eller genant
  • respektera att det kan finnas sådant du inte vill tala om
  • visa på hopp och mening.

Att ha en anhörig som är frihetsberövad

Många gånger är det lika svårt att vara nära anhörig till någon som är frihetsberövad som att själv vara det.  Som anhörig upplever man sig ofta ensam i sin situation. Har du frågor om anstalt och häkte får du gärna kontakta oss. Har du någon anhörig som sitter på häktet eller anstalten i Borås kommer vi för allas bästa att hjälpa dig vidare till en annan samtalskontakt. Ingen vinner på att vi hamnar i lojalitetskonflikter.

Att ha en förälder som är frihetsberövad 

Har du en mamma eller pappa som är frihetsberövad är du inte är ensam. Tusentals barn i Sverige har en förälder i häkte eller fängelse. Du får gärna vända dig till oss med dina frågor. Om du har en förälder på häktet eller fängelset i Borås hjälper vi dig att hitta någon annan att tala med. I Göteborg finns en organisation som heter Solrosen. De vill hjälpa barn som har en förälder i häkte eller fängelse. Personal från Solrosen åker till Borås när det behövs. Du hittar mer information på: www.raddningsmissionen.se/verksamhet/solrosen.

Kriminalsjälavård i Sverige – ett ekumeniskt uppdrag 

Sveriges kristna råd har fått i uppdrag av Kriminalvården att utveckla och samordna den andliga vården vid samtliga anstalter och häkten i landet. Det innebär att en präst från Svenska kyrkan, en pastor från någon av frikyrkorna samt vid större häkten och anstalter en katolsk präst, någon präst från de ortodoxa kyrkorna och en imam från de muslimska församlingarna är förordnade till Nämnden för Andlig Vård, NAV.  På mindre häkten och anstalter kan intagna som så önskar få hjälp att kontakta en katolsk eller ortodox präst, en imam eller någon annan som företräder den egna religionen.

Varje intagen i svenska fängelser och på häkten skall ”tillförsäkras religionsfrihet; frihet att ensam och tillsammans med andra utöva sin religion”, som det står i Regeringsformen kap 2, § 1, 6:e stycket. Det finns cirka 150 präster/pastorer/diakoner som arbetar vid de olika häktena och anstalterna i Sverige. Fängelserna i Sverige är mångkulturella. För ett djupare personligt samtal krävs ofta språkkunskaper och förståelse för varandras kulturella bakgrund. Inom Sveriges kristna råd finns en styrgrupp för den andliga vården inom kriminalvården med representanter från Sveriges kristna råds fyra kyrkofamiljer och från Kriminalvården. Vill du veta mer kan du gå in på: www.skr.org/verksamheter eller på www.kriminalvarden.se.