Förtroendevalda

Här kan du läsa mer om kyrkofullmäktige, kyrkorådet, församlingsråden med mera

KYRKOFULLMÄKTIGE

Kyrkofullmäktige har 35 ledamöter och 18 ersättare som väljs vid kyrkovalen. För perioden 2022-2025 är mandatfördelningen som följer:

14 Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)
8 Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
6 Borgerligt alternativ (BorgA)
3 Frimodig kyrka (FK)
4 Sverigedemokraterna (SD)

Ordförande i kyrkofullmäktige är Ulf Sjösten (BorgA), 070-269 60 13 och vice ordförande är Jan Löberg (S). Kyrkofullmäktige sammanträder 2-3 gånger per år.

Kyrkofullmäktiges samtliga ledamöter finns listade här: länk.

Kyrkofullmäktiges PROTOKOLL

2022-05-23 Protokoll KF
2021-12-15 Protokoll Nyvalda KF
2021-11-25 Protokoll Nyvalda KF
2021-11-09 Protokoll KF
2021-05-25 Protokoll KF
2020-11-05 Protokoll KF
2020-09-08 Protokoll KF


Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst:

 1. Godkännande av församlingsinstruktionen
 2. Fastställande av lokalförsörjningsplan
 3. Mål och riktlinjer för verksamheten
 4. Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
 5. Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråd och valnämnden
 6. Val av revisorer
 7. Fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning
 8. Ansvarsfrihet.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och består av kyrkoherden, elva ledamöter och sex ersättare som väljs av kyrkofullmäktige. För perioden 2022-2025 är mandatfördelningen som följer:

5 Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)
2 Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
2 Borgerligt alternativ (BorgA)
1 Frimodig kyrka (FK)
1 Sverigedemokraterna (SD)

Ordförande i kyrkorådet är Roger Olsson (S), 0723-99 43 10. 
Vice ordförande är Tomas Springer (BorgA), 070-558 04 50.
Andre vice ordförande är Andreas Paulsson (Posk), 070-344 27 44.

Samtliga ledamöter i kyrkorådet finns listade här (länk).

Kyrkorådet ska:

 1. Bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige
 2. Ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och pastoratets egendom
 3. Verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan
 4. Fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd av kyrkoordningen.
 5. Därvid ska kyrkorådet verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut.

Vi sitter i kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Vilka sitter där?

Församlingsråd

Varje församling i ett pastorat har ett församlingsråd. Församlingsrådet har ett särskilt ansvar kring kyrkorummen och gudstjänstlivet. Församlingsrådet utser kyrkvärdar och beslutar bland annat om församlingskollekter. Du kan läsa mer om församlingsrådets uppgifter i kyrkoordningen

Församlingsråden utses av kyrkofullmäktige. I varje församling hålls ett nomineringsmöte som nominerar personer till församlingsrådet. Personerna som nomineras presenteras i bokstavsordning och rangordnas inte. Församlingsråden ska ha en koppling till kyrkoråd och kyrkofullmäktige, ordförande ska ha en plats i kyrkorådet. Två platser i församlingsrådet är reserverade för personer under 25 år som är aktiva i kyrkans verksamhet.

Det är församlingens röstberättigade medlemmar som nominerar kandidater till församlingsrådet. Valbar till församlingsrådet är den som tillhör Svenska kyrkan, bor i pastoratet, är döpt och har fyllt 18 år. För att kunna nomineras ska man också ha skrivit på ett godkännande. 

Ordförande i Brämhults församlingsråd är Yvonne Persson, 0702-90 36 28. Länk till lista över samtliga ledamöter finns här.  

Ordförande i Caroli församlingsråd är Eva Grubbström, 073-441 33 56. Länk till lista över samtliga ledamöter finns här.  

Ordförande i Gustav Adolfs församlingråd är Marie Friden, 0734-32 70 95. Länk till lista över samtliga ledamöter finns här.  

Valnämnd

Ordförande i valnämnden är Eva Grubbström, 073-441 33 56. Länk till lista över samtliga ledamöter finns här