Förtroendevalda

Här kan du läsa mer om kyrkofullmäktiges och kyrkorådets arbete.

Läs mer om kyrkofullmäktiges och kyrkorådets arbete.

Kyrkofullmäktige

2020-11-05 Protokoll KF
2020-09-08 Protokoll KF

2019-11-07 Protokoll KF

2019-05-22 Protokoll KF
2018-11-01 Protokoll KF
2018-05-24 Protokoll KF
2017-12-14 Protokoll KF
2017-11-16 Protokoll KF
2017-11-02 Protokoll KF
2017-05-11 Protokoll KF
2017-02-26 Protokoll KF

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst:

 1. Godkännande av församlingsinstruktionen
 2. Fastställande av lokalförsörjningsplan
 3. Mål och riktlinjer för verksamheten
 4. Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
 5. Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråd och valnämnden
 6. Val av revisorer
 7. Grunderna för ekonomiska ersättning till förtroendevalda och revisorer
 8. Fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning
 9. Ansvarsfrihet.

Kyrkofullmäktige har 35 ledamöter och 19 ersättare som väljs vid kyrkovalen. För perioden 2018-2021 är mandatfördelningen som följer:

 • 15 Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)
 • 9 Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
 • 8 Borgerligt alternativ (BorgA)
 • 3 Frimodig kyrka (FK).

Ordförande i kyrkofullmäktige är Ulf Sjösten (BorgA), 070-269 60 13 och vice ordförande är Jan Löberg (S). Kyrkofullmäktige sammanträder 2-3 gånger per år.

Kyrkofullmäktiges samtliga ledamöter finns listade här: länk.

Kyrkofullmäktige har valt personer till följande organ:

 • Brämhults församlingsråd: Yvonne Persson, ordförande, 0702-90 36 28. Länk till lista över samtliga ledamöter finns här. 
 • Caroli församlingsråd: Eva Grubbström, ordförande, 073-441 33 56. Länk till lista över samtliga ledamöter finns här. 
 • Gustav Adolfs församlingråd: Tomas Springer, ordförande, 070-558 04 50. Länk till lista över samtliga ledamöter finns här. 
 • Valnämnd: Thomas Gustafsson, ordförande, 0730-30 78 89. Länk till lista över samtliga ledamöter finns här. 

Kyrkoråd

Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens eller pastoratets ekonomiska ställning. Kyrkorådet ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete.

Kyrkorådet ska:

 1. Bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige
 2. Ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta församlingens och pastoratets egendom
 3. Verkställa kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan
 4. Fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd av kyrkoordningen.

Därvid ska kyrkorådet verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalys inför beslut.

Kyrkorådet består av elva ledamöter, kyrkoherde och sex ersättare som väljs vid kyrkofullmäktige.

För perioden 2018-2021 är mandatfördelningen som följer:

 • 5 Arbetarpartiet Socialdemokraterna (S)
 • 3 Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
 • 2 Borgerligt alternativ (BorgA)
 • 1 Frimodig kyrka (FK).

Ordförande i kyrkorådet är Roger Olsson (S), 0723-99 43 10 och vice ordförande är Tomas Springer (BorgA), 070-558 04 50.

Samtliga ledamöter i kyrkorådet finns listade här (länk).

Kyrkorådet har utsett följande utskott:

 • Kyrkogårdsutskott: Bill Johansson, ordförande, 0703-46 40 80.
 • Stiftelse- och gåvoutskott: Fredrik Hägglund, ordförande, 033-17 94 01.
 • Organisationsutskottet: Roger Olsson, ordförande, 0723-99 43 10