Svenska kyrkan Bollnäs pastorat

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Bollnäs pastorat Besöksadress: Norra kyrkvägen 8, 82130 BOLLNÄS Postadress: Box 236, 82123 BOLLNÄS Telefon: +46(278)27900 E-post till Svenska kyrkan Bollnäs pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bollnäs församlingsråd


Bollnäs församlingsråd består av
ordförande Bertil Hulth
vice.ordförande Inger Nordenberg
ledamöterna Christina Palm, Monica Spinnars, Gunn-Britt Rohlin, Maj Larsson, Gert Askefjord, Lars B Andersson, Ingrid Olivestam, Mikael Westin och församlingsherde Daniel Andrén istf kyrkoherden.

Församlingsråd –
en nyhet i Svenska kyrkans lokala organisation

Ett pastorat omfattar två eller flera församlingar och i varje församling i pastoratet ska finnas ett församlingsråd. Styrelse för hela pastoratet är kyrkorådet. Pastoratets högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige.

Det betyder att det i Bollnäs pastorat finns, från den 1 januari 2014, ett kyrkofullmäktige, ett kyrkoråd och i varje församling ett församlingsråd.

Församlingsrådets sammansättning

Ett församlingsråd ska enligt kyrkoordningen ha minst fyra valda ledamöter och minst två ersättare. Kyrkoherden och församlingsherden är självskrivna ledamötert. Församlingsrådet utsågs, 28/1 -14, av kyrkofullmäktige efter det att det skett nomineringsmöten i församlingarna. Vilket skedde efter Kyrkovalet hösten 2013. Fullmäktige valde att ta med samtliga nominerade i de fyra församlingsråden. Alla som tillhör en av församlingarna hade rätt att nominera ledamöter till sin egen församling.

Församlingsrådets uppgifter

Församlingsrådens uppgifter motsvarar endast delvis de tidigare kyrkorådens. Det var t ex kyrkorådet som tillsammans med kyrkoherden hade det övergripande ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Likaså har kyrkorådet ansvar för ekonomi, personal och fastigheter.
Församlingsrådet får sina uppgifter från tre håll:
1. Uppgifter som anges i kyrkoordningen
2. Uppgifter som framgår av församlingsinstruktionens beskrivning av ansvarsfördelningen mellan pastorat och församling och församlingarna emellan
3. Uppgifter som kyrkorådet därutöver delegerar till församlingsrådet.

Här är ett urval av församlingsrådets uppgifter. Hela listan kan läsas på www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen Utse kyrkvärdar, t ex inventarieansvarig sådan – Höras i vissa frågor som rör församlingens gudstjänstliv – Fastställa ändamål för församlingskollekt - Delta i utarbetandet av pastoratets gemensamma församlingsinstruktionen - Godkänna eventuella förslag från kyrkorådet om ändring av församlingens kyrkobyggnad/kyrkorum - Avge yttrande innan kyrkofullmäktige fattar beslut i ett ärende som särskilt berör den församlingen.

Det kan noteras att formerna för budgetprocess och anslagsfördelning beslutas av pastoratets kyrkoråd. Församlingsrådets rättsliga ställning Bollnäs pastorat har kyrkofullmäktige som beslutande organ. Kyrkorådet är dess beredande och verkställande organ. När församlingsrådet i kyrkoordningen definieras som styrelse i församlingen ska detta signalera att församlingsrådet är ett verkställande och beredande organ på församlingsnivå. I civilrättslig mening företräds församlingen av församlingsrådet.

Arbetet i det nya pastoratet styrs alltså av kyrkofullmäktige och kyrkoråd, och leds av kyrkoherden och den ledning hon har runt sig.

Församlingsrådet

Församlingsrådets huvudsakliga uppgift är att ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling.
De ska välja kyrkvärdar, ansvara för kollekter och andra uppgifter som
delegerats av pastoratets kyrkoråd.

Församlingsrådet består av ordinarie ledamöter plus ersättare.
I församlingsrådet ingår också kyrkoherden, eller den denne förordnar, som ordinarie ledamot.