Miljödiplomet
Foto: Camilla Arvidsson

Miljöarbetet i korthet

Vår vision är att Svenska kyrkan i Boden ska vara en förebild vad gäller hållbar utveckling, och ta ett aktivt ansvar för att stödja och inspirera församlingarna och dess verksamheter i vår gemensamma uppgift att förvalta Guds skapelse.

Svenska kyrkan i Bodens miljöpolicy

Vi ser och tar vårt ansvar för kommande generationer genom att;
- I all verksamhet och alla belut arbeta för en hållbar, solidarisk och rättvis utveckling, vilket skall prägla hela pastoratets verksamheter.
- I praktiska exempel medverka till en attitydförändring som leder till en hållbar livsstil.
- Sprida kunskap och goda idéer genom information och kommunikation samt motivera och inspirera församlingsbor och anställda att vara föredömen för hållbar utveckling, solidaritet och rättvisa.
- Tillämpa kvalitetstänkande vid inköp och upphandling.
- Så långt det är möjligt välja ekologiska, närproducerade, miljö- och Fairtrade- märkta varor vid upphandling och inköp.
- Bedriva miljöarbetet som en kontinuerlig process, där vi ständigt följer upp, utvecklar och förbättrar vårt arbete.

20 Goda exempel på miljöarbetet i VERKSAMHETErna 

 • Vi reflekterar regelbundet över frågorna om sambandet mellan kristen tro och hållbar utveckling i kyrkorådet eller andra beslutande organ, och vi väger in miljöaspekter i våra beslut.
 • Vi arbetar med gudstjänstformer med inriktning på hållbar utveckling, och håller gudstjänster, där hållbarhetsperspektivet står i fokus, på andra ställen än i våra kyrkor.
 • Vi använder ekologiskt glutenfritt bröd vid mässorna. och altarblommor som är ekologiskt odlade och/eller närodlade och/eller Fairtradecertifierade. Vi använder i första hand stearinljus utan palmolja.
 • Vi skapar mötesplatser för dialog mellan unga och äldre för erfarenhetsutbyte om liv och livsvillkor, och samarbetar med olika organisationer i frågor om hållbar utveckling.
 • Vi arbetar för ett mer hållbart konsumtions- och livsstilsmönster, och har också egen odling av grönsaker och andra grödor på ett par platser inom pastoratet.
 • Vi fortbildar oss i frågor som rör sambandet mellan kristen tro och hållbar utveckling, och använder i så stor utsträckning som möjligt miljömärkta kursmaterial.
 • Vi arbetar för att fler skall vara insatta och delaktiga i arbetet för en hållbar utveckling, och stödjer också internationella projekt som har som syfte att leda fram till en förbättring av utvecklingsländernas situation.
 • Vi köper livsmedel som är märkta, utifrån sociala, etiska och miljömässiga kriterier, med Fairtrade, KRAV eller motsvarande, och lägger upp matsedeln efter säsongens utbud. Vi försöker även minska matens miljö- och klimatpåverkan genom att välja vegetariskt framför t.ex. nötkött.
 • Vi köper leksaker som inte innehåller tungmetaller, farliga plaster eller annat som kan skada barnets hälsa.
 • Vi väger in miljö- och hållbarhetsperspektivet i vårt arbete med budgetfrågor, och placerar i mikrofinanser och/eller Ethosfonderna (hållbarhetsfonder för enheter inom Svenska kyrkan) eller andra hållbarhetsfonder som klarar långtgående hållbarhetskrav.
 • Vi har gjort en fastighets- samt en energiinventering. Vi följer även upp energianvändningen månads- och årsvis och informerar om resultatet för att kunna göra energieffektiviseringar.
 • Vi har installerat värmeåtervinning där det är tekniskt möjligt, och värmer våra fastigheter med den energikälla som är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi anpassar dessutom temperaturen i lokalerna och vi använder oss av intermittent uppvärmning i de lokaler som inte används dagligen.
 • Vi köper miljömärkt el och har genomfört elbesiktning med inventering av elförbrukningen hos maskiner och vid arrangemang. Vi har minimerat elanvändningen för drift, och installerat timers där det är möjligt.
 • De gravutsmyckningar vi använder till skötselgravar är komposterbara, och vi använder om möjligt soldrivna, elektriska eller handdrivna klippare alternativt klippare som går på förnyelsebara bränslen. Vi låter också gräsklipp ligga kvar och göda marken eller komposterar det. Likaså lägger vi höstlöv under buskar eller på komposten. Den enda gödning vi köper är långtidsverkande med organiskt ursprung, t.ex. KRAV-märkt gödsel.
 • Vi ställer miljökrav vid upphandling av kontorsmaskiner, och vi återvinner elektronik på ett ansvarsfullt sätt. 
 • Vi köper inte kontorsmaterial med PVC-plast, och använder enbart miljömärkt papper.
 • Vi har gjort en omställningsplan för att byta ut arbetsmaskiner och fordon till energisnåla sorter som kan köras på el eller andra drivmedel än bensin, diesel och naturgas. Vi utför regelbunden service på våra maskiner och fordon för att öka livslängden och minska bränsleförbrukningen.
 • Vi har upprättat en lista över alla farliga kemikalier (märkta med faropiktogram) vi använder och hanterar och förvarar dessa enligt de lagar och anvisningar som finns. Vi har också noga gått igenom vilka kemikalier vi behöver och i vilka mängder och köper inget utöver det.
 • Vi sorterar vårt matavfall och komposterar i egen regi eller lämnar till kommunens insamling.
 • Vi använder sådana städmetoder och sköter vår tvätt på sätt som påverkar miljön så lite som möjligt.