Meny

Fira gudstjänst hemma

Kyrkklockorna ringer som vanligt till bön och gudstjänst runt om i Boden. Kanske kan eller bör du av olika anledningar inte vara med i gudstjänstrummet just nu. Men du kan be i ditt hem. På så sätt är vår gudstjänstfirande gemenskap fortfarande närvarande — på ett annat sätt och på fler platser.

Som ett komplement till gudstjänsterna i radio och TV, får du här en agenda att följa, om du vill fira gudstjänst hemma. Du kan ladda ned och skriva ut den, eller läsa den direkt på skärmen nedan. 

Gud, välsigne vår gudstjänst.

BÖRJA MED ATT TÄNDA ETT LJUS OCH LÄS DESSA ORD:

Detta ljus påminner mig om gåvan jag fick i dopet och om Jesus som säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”      

BE DÄREFTER ÖVERLÅTELSEBÖNEN:

Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja,
allt i mig känner du och omsluter med ömhet,det svaga likaväl som det starka, det sjuka likaväl som det friska.
Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll.
Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer.
Fyll mig med ditt goda, så att jag blir till välsignelse.
Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.

Amen.

LÄSNING FRÅN GAMLA TESTAMENTET:

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg.

Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden. Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.
Psaltaren 23 

PSALM, SJUNG ELLER LÄS:

Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara, stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.

Herren sina trogna vårdar uti Sions helga gårdar; över dem han sig förbarmar,
bär dem upp på fadersarmar.

Ingen nöd och ingen lycka skall utur hans hand dem rycka. Han, vår vän, för andra vänner, sina barns bekymmer känner. 

Gläd dig då, du lilla skara: Jakobs Gud skall dig bevara. För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.

Vad han tar och vad han giver, samme Fader han dock bliver, och hans mål är
blott det ena: barnets sanna väl allena.  
Psalm 248

LÄSNING FRÅN ETT EVANGELIUM:

Söndagens evangelietext (som du hittar i Evangelieboken i psalmboken)
och/eller: 

Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.
Joh 14:27-28

EN STUND AV TYST BEGRUNDAN

TROSBEKÄNNELSEN, LÄS DESSA ORD:

Tillsammans med människor i alla länder och i alla tider, stämmer jag in i kyrkans bekännelse:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

KYRKANS FÖRBÖN

Be din egen bön, tyst om det passar bäst. Berätta för Gud om det som ligger dig närmast om hjärtat. Be för dem som drabbas av sjukdom, deras anhöriga, och för de samhällsbärande funktionerna som kämpar i vård, omsorg, forskning, med beslut o.s.v. Be för alla dem som påverkas av pandemins följder. Be för dem av oss som är olyckliga och ensamma, de som sörjer. Be för dem du älskar och tacka för tron som finns, hoppet som bär och kärleken som övervinner allt.

BÖN

Varje söndag är en uppståndelse och ett löfte som du ger oss var och en. Hela vår tillvaro består i en rörelse mot din eviga framtid.

Alla våra dagar är öppna mot lovsången i ditt rike. Detta hopp är en gåva till oss var och en, eftersom korset restes här på jorden en lång och segerrik fredag.

Men här är vi just nu - jag och de människor jag firar gudstjänst tillsammans med.

Gud, hjälp oss att leva i en värld som vi varken kan behärska eller kontrollera. Hjälp oss att leva med tillit och öppenhet, trots rädsla och oro. Hjälp oss att leva i kärlek och barmhärtighet och i medkänsla med alla som påverkas av livets oförklarliga mörker.

Gud, tack för att jag på alla sidor är omgiven av dig. Hör mina böner, för Jesu Kristi skull.

Amen.

HERRENS BÖN

Tillsammans med människor i alla länder och i alla tider ber jag:

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. 
Ge oss i dag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.

Amen. 

PSALM, SJUNG ELLER LÄS:

Blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i  min Faders händer, skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta, han ju ger åt varje nyfödd dag 
dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag.

Själv han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara, om än oviss syns min vandrings stig.
”Som din dag, så skall din kraft ock vara”, detta löfte gav han mig.     

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla blott vid dina löften, Herre kär,   
ej min tro och ej den tröst förspilla som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer, taga ur din trogna fadershand
blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land.
Psalm 249

VÄLSIGNELSEN, LÄS:

Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss frid.

I Faders och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

KAFFE OCH KOLLEKT

Drick en kopp kyrkkaffe, om du har lust till det, och känn att du är en del av ett mycket större sammanhang än vad du kanske kan känna just nu!

Vill du lämna en kollekt, så är varje bidrag till Bodens diakonifond välkommet! Just nu förbereder man för ett ökat behov av hjälp i coronavirusets spår. Din gåva ökar möjligheten att ge hjälp!

Swisha 123 508 68 71 (skriv gärna GÅVA), eller använd bankgiro 393-1854.

LADDA NED AGENDAN

Här kan du ladda hem agendan för utskrift. Vill du ha en utskriven agenda, men saknar utskriftsmöjlighet, hör av dig till din församling eller bodens.pastorat@svenskakyrkan.se

Gudstjänst i hemmet [pdf]