En juldekoration i form av en ängel med texten Gloria in excelsis Deo hänger i ett snöre.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Annandag jul

Samling

I Faderns och Sonens och den Heliga Andens namn. Amen

Helige Gud,
vi tackar dig för dem som i Jesu efterföljd
vittnar om trons sanning och hjärtats frihet.
Du som ger människor kraft att försvara kärlek och rätt,
ge oss mod och vilja att följa dig.
I Jesu namn.
Amen.

Psalm 

En psalm ur psalmboken kan sjungas eller läsas, till exempel SvPs 477 (Vårt fäste i all nöd är Gud) eller SvPs 113 (Det är en ros utsprungen).

Gammaltestamentlig läsning 
Jeremia 1:17-19

Epistelläsning 
Apostlagärningarna 6:8-15

Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket. Då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallades De frigivnas (dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien) och började disputera med Stefanos. Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sade. Därför skickade de fram några som skulle säga att de hört honom yttra sig hädiskt om Mose och Gud. De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda, och sedan kom de och grep Stefanos och förde honom till rådet. Där fick falska vittnen träda fram och säga: ”Den här mannen angriper ständigt och jämt både denna heliga plats och lagen. Vi har hört honom säga att Jesus, han från Nasaret, skall förstöra denna plats och ändra på de seder och bruk som vi har från Mose.” Alla som satt i rådet gav noga akt på Stefanos och tyckte då att hans ansikte var som en ängels.

Evangelium
Matteusevangeliet 10:16-22

Betraktelse

Tänk dig att du är med Stefanos när han ställs inför rådet. Vad ser du? Vad hör du? Stanna till i tanken där en stund, hos dem som lyssnar till honom och fundera över vad han säger.

Just nu är vi lika förvirrade som människorna måste ha varit, när de hörde Stefanos ord. Tillvaron är omskakad och ingenting är som det brukar vara. Men Stefanos är lugn. Var inte rädd, tycks han säga, Jesus lever och i hans närhet är vi trygga!

Trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Förbön

Barmhärtige Gud,
i dessa svåra tider med ofred och lidande
kommer vi till dig med vår djupa oro för situationen i världen.

Vi ber för alla som förlorat hoppet
och nu fylls av uppgivenhet och missmod:
att du förnyar deras tro och återupprättar deras hopp.

Vi ber för dem som utövar sin makt genom tvång och våld
att du förändrar deras hjärtan till att våga bygga fred
genom förhandlingar, samtal och samförstånd.

Vi ber för alla som förföljs för sin tro och sina övertygelser
att du ger dem kraft och mod att stå upp i kamp
för rätten att tro, leva och yttra sig enligt sitt samvete.

Vi ber för alla som förlorat någon av sina nära,
för de som är skadade och sjuka,
för de fängslade,
för dem som lever med bitterhet och hat:
att du helar dem och ger dem del av korsets fred.

Tillsammans lägger vi alla våra böner
vid vår Herres Jesu Kristi krubba.
Gud, förbarma dig över oss alla och ge oss din fred.
Amen.

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran
i evighet.
Amen.

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den heliga
Andens namn.
Amen.

Psalm  

En psalm ur psalmboken kan sjungas eller läsas, t.ex. SvPs 115 (O Betlehem, du lilla stad) eller SvPs 118 (Fröjdas vart sinne).