Foto: Svenska kyrkans bildbank

Begravningsverksamheten

Här nedan följer lite information om begravningsverksamheten i Bodarne pastorat

Dataskyddsförordningen - GDPR

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft i hela EU och ersätter den tidigare svenska Personuppgiftslagen (PuL). Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra!
SVENSKA KYRKAN OCH GDPR
Dataskyddsförordningen (GDPR) blir svensk lag den 25:e maj 2018. Den nya lagen innebär att vi människor får större insyn i och kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i system och register. Organisationer som inte efterlever den nya förordningen riskerar höga vitesbelopp.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation och hanterar många personuppgifter. Dessutom klassas religiös tillhörighet juridiskt sett som en känslig uppgift.

Både av lagliga och etiska skäl är det med andra ord viktigt att Svenska kyrkan anpassar sig till GDPR. Förändringen innebär att Svenska kyrkan kan följa med i den digitala utvecklingen och samtidigt minska riskerna för människors personliga integritet.

Kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sett i flera hundra år och anpassningen är ett sätt att fortsätta göra det även i framtiden. 

Just nu pågår en omfattande  anpassning till den nya dataskyddsförordningen 

Anpassningen handlar om att inventera och anpassa de tekniska systemen samt se över och justera arbetssätt och rutiner i pastoratet.
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

MEDLEMMAR - GDPR

Behandling av personuppgifter
Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss – det involverar att ta ut avgifter, skicka ut relevant information m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).

 Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.

Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska Kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Deltagare i verksamhet
Personuppgifter (namn, adress, telefon, e-post, personnummer) som lämnas i samband med anmälningar till församlingarnas verksamheter, sparas bara så länge verksamheten pågår eller tills du återkallar ditt samtycke. Dina uppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

 Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta Pastorsexpeditionen för mer information på tel. 0584-10020

För mer information om dataskyddsförordningen, GDPR, hänvisar vi till Datainspektionen.

Val av gravplats

En gravsättning är definitiv och bör därför vara väl genomtänkt. Enligt begravningslagen är det förbjudet att flytta kista eller urna efter gravsättning mellan gravplatser eller en urna från grav till minneslund. Kyrkogårdsförvaltningen kan erbjuda gravplatser på de fyra olika kyrkogårdarna. Personalen visar de anhöriga tänkbara alternativ på vald kyrkogård och informerar om de regler som finns för olika gravskick.

Kist- och urngravar upplåts med en gravrätt på 25 år till en gravrättsinnehavare.

Gravrättsinnehavaren har friheten att utforma gravplatsen med gravvård och övrig utsmyckning, dock inom ramen för förvaltningens gravplatsbestämmelser. Det är nödvändigt för att kunna bevara en god gravkultur. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att graven vårdas och har rätt att bestämma om ny gravsättning på gravplatsen.

En gravplats kan förlängas mot en liten kostnad så länge som gravplatsen har en ansvarig gravrättsinnehavare. Gravrätten kan om så önskas återlämnas till kyrkogårdsförvaltningen före upplåtelsetidens utgång.

På våra kyrkogårdar kan vi erbjuda minneslund och askgravlund. Det är gravsättning utan gravrätt. Se vidare information under respektive gravskick.

Kistgrav

En kistgrav upplåts vanligtvis för två kistor, om inte annat blivit överenskommet vid upplåtelse av gravplatsen. I en kistgrav kan även beredas plats för urnor och askor. Begravningsgudstjänsten sker oftast i kyrka eller kapell.

Gravsättning av kistan kan ske genom kyrkogårdsförvaltningens försorg, då tar de anhöriga farväl av den avlidne i förrättningslokalen, man kan också välja att ta farväl vid graven, då sker bärning genom att ha egna bärare eller bärare som begravningsbyrån ordnar. Inga kostnader från förvaltningen belastar dödsboet.

Personal på kyrkogårdsförvaltningen visar vilka platser som finns tillgängliga för gravsättning av kistor.

Urngrav

Det traditionella sättet att gravsätta urnor och askor är i urngravar. I en urngrav kan normalt fyra urnor eller askor gravsättas. Urnor kan även gravsättas i en äldre familjegrav avsedd för kistor. Begravningsgudstjänsten sker i kyrka eller kapell.

Anhöriga tar farväl av den avlidne i förrättningslokalen. Det tar oftast några veckor innan urnan med stoftet kommer tillbaka. Gravsättning av urnan sker antingen själva av anhöriga eller med begravningsbyrån. En vaktmästare från förvaltningen kan också gravsätta urnan. Präst kan också närvara om man så vill.

Inga kostnader för tjänster från förvaltningen belastar dödsboet.

Personal på förvaltningen visar vilka platser som finns tillgängliga för gravsättning av urnor.

Minneslund

Minneslunden är en plats, där aska gravsätts anonymt utan närvaro av anhöriga. Varje aska sätts ned separat av förvaltningens personal under tiden marken inte är frusen eller snötäckt. När gravsättning skett meddelas anhöriga.

Begravningsgudstjänst sker i kyrka eller kapell. Anhöriga tar farväl av den avlidne i förrättningslokalen. Det finns en minneslund på Skogskyrkogården i Laxå samt en i Skagershult. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln, och smyckning får endast förekomma på anvisad plats. Dock ej prydnadsföremål eller vinterkransar/liggare. Ljus i lykta är tillåtet på anvisad plats under tiden 15 oktober till 15 april. Av erfarenhet vet man att val av minneslund ibland ifrågasätts i efterhand. Därför är det viktigt att värdera för- och nackdelar vid val av minneslund.

Inga kostnader för tjänster från förvaltningen belastar dödsboet.

Askgravlund

Askgravlund finns på skogskyrkogården i Laxå samt på Skagershults kyrkogård.

Det är utformat som en sexkantig stenram med ett träd i mitten samt perenner. Vi planterar även blommor efter säsong. Askgravlunden är en variant av minneslund, utan gravrätt. Skillnaden mot en minneslund är att man får vara med vid gravsättning och att namnet på den avlidne finns på platsen. Precis som en minneslund smyckar man endast med lösa blommor på anvisad plats. Ljus i lykta är tillåtet från 15 oktober till 15 april. Inga prydnadsföremål eller vinterkransar/liggare är tillåtna. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln.

Även om man som anhörig vet var askan är placerad får man inte markera ut platsen med gravvård, rabattyta eller annan markering. När man gravsätter bereds plats för maka, make eller närstående på samma plats.

Begravningsgudstjänsten sker i kyrka eller kapell. Anhöriga tar farväl av den avlidne i förrättningslokalen. Det tar oftast några veckor innan urnan med stoftet kommer tillbaka. Anhöriga kan välja om de själva vill gravsätta urnan eller tillsammans med begravningsbyrån eller vaktmästare från förvaltningen. Präst kan också närvara om man så vill.

Det är en kostnad förknippad med gravsättning i askgravlund. Dels för skylt 1500 kr. Samt för utsmyckning och skötsel, denna kostnad är idag 5000 kr.

Begravningsavgift

Svenska kyrkan har ansvar för att ordna och hålla allmänna begravningsplatser och har ansvar för begravningsverksamheten.

Begravningsavgiften kan variera över landet och grundas på den lokala verksamhetens kostnader. Den ska bekosta anläggningen samt skötsel och underhåll av allmänna ytor och byggnader på kyrkogårdarna.

I begravningsavgiften ingår även kostnader för vissa tjänster i samband med begravning enligt följande:

  • Gravplats på allmän begravningsplats
  • Gravöppning samt iordningställande av gravplats efter gravsättning
  • Transporter inom förvaltningsområdet
  • Kremering
  • Lokal för förvaring och visning av stoft
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Tillhörde inte den avlidne Svenska kyrkan har man inte rätt till begravningsgudstjänst i kyrkan. Man förutsätter att den som valt att lämna Svenska kyrkan inte heller skulle ha velat ha en begravningsgudstjänst i kyrkan.

Det finns alternativa lokaler som kyrkan kan tillhandahålla.

Prislista gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen kan erbjuda gravskötsel. Kontakta oss på förvaltningen för beställning. Se telefonnummer nedan. Det går ej att lägga en beställning mitt i säsongen.

Det finns planteringslådor som underlättar skötsel och vattning. Dessa finns i olika storlekar att köpa hos Emperi,tel 0586-51735

I skötsel ingår:
Klippning av gräs runt skötselrutan, byte av jord, gödsling, rensning, plantering av vårblommor/penséer, sommarblommor/isbegonia och vinterkrans.
Kostnaden är 1000 kr/år.
Det går även att välja vattning till en kostnad av 230 kr/år.
Vi kan fakturera, eller man kan sätta in pengar för 5 eller 10 års skötsel..

Förvaltningen kan även hjälpa till med att så igen en skötselruta.

Telefon till kyrkogårdsförvaltningen: 0584-444646