En nedlagd gravsten och en liten informationsskylt står på en gravplats.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravstensmontering och kontroll

Här hittar du frågor och svar om gravstensmontering och kontroll.

Varför ligger gravstenen ner?
Gravstenar kan läggas ned av kyrkogårdsförvaltningen om de bedöms utgöra en risk för besökare eller anställda.

Kyrkogårdsförvaltningen har ansvar för att genomföra regelbundna kontroller och meddela gravrättsinnehavaren om gravstenen utgör en risk. Det är då gravrättsinnehavarens ansvar att åtgärda en gravstenen eftersom det är gravrättsinnehavarens egendom.

Om man inte kommer i kontakt med gravrättsinnehavaren kan stenen bli liggande under en längre tid.

Varför behöver man ommontera eller justera gravstenar ibland? 
Om kyrkogårdsförvaltningen vid kontroll och riskbedömning av gravstenen upptäcker att gravstenen inte är säkert monterad måste det åtgärdas. Kyrkogården måste vara en säker arbetsplats och en säker plats att vistas på.

Vad säger begravningslagen? 
Begravningslagen är tydlig med att det är gravrättsinnehavaren som äger och ansvarar för gravanordningar på gravplatsen.

Hur ofta ska gravstenar besiktigas på en kyrkogård?
Enligt Arbetsmiljöverkets inspektör ska gravstenarna kontrolleras vart femte år.

Varför ska gravrättsinnehavaren stå för kostnad av ommontering?
Gravrättsinnehavaren har ansvar för att gravstenen är korrekt monterad. Huvudmannen ansvarar för att utföra kontroller så att kyrkogården är en säker plats att vistas på. Huvudmannen godkänner gravrättsinnehavarens gravstensritning utifrån hur gravkvarteret är utformat och att den inte strider mot god gravkultur.

Vilket ansvar har gravstensfirman?
I ansökan till huvudmannen kan ett tillägg göras där det anges att gravstenen ska monteras enligt CGKs regler för att säkerställa ett den monteras på ett säkert sätt. Gravstensfirman ansvarar också för att se till att stenen är säkert monterad.

Vem vänder man sig till om man är missnöjd med monteringen eller kyrkogårdsförvaltningens beslut?
Om stenen nyligen har monterats bör man ta kontakt med stenfirman och reklamera monteringen. Oftast finns en garantitid på cirka två år, men om stenen är felaktigt monterad kan man reklamera även efter att garantitiden gått ut. Om man är missnöjd med kyrkogårdsförvaltningens beslut och inte anser att gravstenen utgör någon fara kan man överklaga beslutet till Länsstyrelsen.

Vad händer om gravstenen inte monteras om, trots att det finns behov av det?
Gravplatsen kan bedömas som vanvårdad om stenen står med stöttor en längre tid eller om gravstenen ligger ned på ett ovårdat sätt. Då kan gravplatsen tas tillbaka av huvudmannen och innehavaren blir av med gravplatsen.