Meny

Behandling av personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddslag (GDPR) som reglerar rätten och sättet att behandla personuppgifter i organisationer. GDPR stärker den enskildes rättigheter och integritet samt tydliggör våra skyldigheter när du ger oss förtroendet att hantera dina personuppgifter.

Varför har Bankeryds församling dina personuppgifter, vad är ändamålet och rättslig grund för behandlingen?

Svenska kyrkan i Bankeryd kommer att använda de uppgifter du lämnar för att tillvarata dina intressen, administrera ditt medlemskap och fullgöra de skyldigheter som vi har mot dig som medlem. I vissa fall behandlar vi även uppgifter om icke-medlemmar, exempelvis vid deltagande i aktiviteter eller i egenskap av anhörig till anställd. Vi kommer att behandla dina personuppgifter med försiktighet och inte dela dem vidare till tredje part.

Vi säkerställer att de behandlingar vi gör har laglig grund enligt GDPR och sker med största respekt för din personliga integritet.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Personuppgifter får inte sparas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen. Svenska kyrkan i Bankeryd kommer att radera dina personuppgifter i enlighet med våra gallringsrutiner, när de ändamål för vilka behandlingarna sker inte längre är aktuella. Vi kommer som längst att behandla dina personuppgifter i enlighet med den allmänna preskriptionstiden, som är tio år från det att ett ärende/hantering hos oss avslutats. I vissa fall arkiveras handlingar som innehåller personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att från Svenska kyrkan i Bankeryd få information om den behandling som sker, att få dina personuppgifter rättade, att i vissa fall få uppgifterna raderade, att kräva att behandlingen i vissa fall begränsas, att i vissa fall invända mot behandling samt rätt till dataportabilitet som innebär att du kan flytta dina personuppgifter till en annan organisation.

Vem är ansvarig för hanteringen av mina personuppgifter?

Svenska kyrkan i Bankeryd är personuppgiftsansvarig, alltså ansvarig för behandlingen av de uppgifter som lämnas in av olika skäl. Vi vill vårda ditt förtroende på bästa sätt och tydligt redovisa hur vi hanterar dina personuppgifter. Du kan kontakta oss om du har frågor kring detta.

Vad är ett dataskyddsombud och vem är dataskyddsombud i Bankeryds församling?

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följder dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska bland annat också vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med tillsynsmyndigheten, exempelvis vid inspektioner.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud för Svenska kyrkan i Bankeryd är:
Tom Angeling.
Tel: 0470-77 38 18
Skicka e-post