Meny

Priser och skötsel av gravplats

Kyrkogården
Bild: Christian Johansson

Skötsel av gravplats som gäller fr o m 19-01-31

Grundskötsel av gravplats avser att underhålla gravplatsen i vårdat och värdigt skick och omfattas av följande arbetsmoment.

-Skötsel av befintlig planteringsyta genom rensning och luckring samt byte av jord

-Borttagning av vinterdekorationer

-Plantering, gödsling och putsning av blommor

-Byte av planeringsjord

Gravsköselavtal (planteringslåda ingår)

Ettårsavtal gäller ett kalenderår och till en fast avgift som inbetalas i förskott. I början av året erbjuds därefter en förlängning för ytterligare ett år genom att församlingen skickar ut en faktura med den nya fastställda avgiften.

Betalas avgiften in löper skötseln vidare. Betalar kunden inte in avgiften, tolkas det som att kunden säger upp avtalet och gravskötseln upphör omgående. Ettårsavtal erbjuds så länge gravrätten varar.

Flerårsskötsel av gravplats

Avräkningsavtal kan tecknas för gravskötsel under en längre period och längst till gravrättstidens utgång se exempel.

Avräkningsavtal innebär att en större summa betalas in. Från denna summa dras varje år den fastställda skötselavgiften och skötseln varar så länge det finns pengar kvar. Exakt hur många år skötseln gäller kan inte anges utan beror på kostnadsutvecklingen. Enligt Konsumentverkets regler skall dock församlingen garantera skötsel under 60 % av den skötseltid som beräknas då avtalet ingås.

Ett räkneexmpel:

Årskostnaden när avtalet ingås är 965 kronor. Kunden betalar in 9.650 kronor. Den teoretiska skötseltiden är då 10 år (9650 kr / 965 kr per år = 10 år). Kyrkogårdsförvaltningen garanterar att gravplatsen sköts under 60 % av de 10 åren, alltså 6 år. Finns det pengar kvar efter 6 år fortsätter skötseln till dessa är slut.

Exempel:

Vårblommor alt 1                          280:-
Sommarblommor alt 1                   380:-
Vinterbukett                                 130:-
Ljung 2 st á 45 kr                            90:-
Granristäckning                               85:-
                                                    965:-
(garanterat i 6 år/eller så länge det finns pengar kvar)

Sommarplantering är obligatoriskt vid tecknandet av skötselavtal

Grundskötsel inklusive

Sommarplantering

Alternativ av planteringsyta bestäms utifrån planeringsytans storlek Planteringslåda ingår.

  1. Planteringsyta 0,00-0,20 kvm                                                         380:-
  2. Planteringsyta 0,21-0,30 kvm                                                         450:-
  3. Planteringsyta 0,31-0,40 kvm                                                         580:-
  4. Planteringsyta 0,41-0,50 kvm                                                         660:-

Vilka blommor som skall planteras bestäms av kyrkogårdsförvaltningen. I normalfallet skall planteringen vara klart senast till midsommar.

Vårplantering (kan tecknas enbart med grundskötsel)

Alternativt av planteringsytan bestämms utifrån planteringsytans storlek. Planteringslåda ingår.

  1. Planteringsyta 0.00-020 kvm                                                             280:-
  2. Planteringsyta 0,21-0,30 kvm                                                            340:-
  3. Planteringsyta 0,31-0,40 kvm                                                            360:-
  4. Planteringsyta 0,41-0,50 kvm                                                            420:-

Vilka blommor som skall planteras bestäms av kyrkogårdsförvaltningen. I normalfallet skall planteringen vara klart senast 1 maj.

Höstdekorationer (kan tecknas till grundskötselavtal)

Vinterkrans inkl utläggning                                               170:-

Vinterbukett inkl utläggning                                             130:-

Ljung/st inkl plantering                                                     45:-/st

Granristäckning/gravrabatt                                               85:-

Gravvårdar

Tvättning av gravvård (normaltvätt)                                210:-

Hårt nedsmutsad gravvård timpris                                   470:-

Montering av stående gravvård                                      840:-

Montering av liggande gravvård                                      520:-

Dubbning av gravvård                                                     420:-

Dubb/st                                                                         100:-

Gravvårdssäkring                                                         2.100:-

Förnyelse av gravrätt 15 år

Gravplats för kista och urna                                              600:-

Övriga tjänster (kan tecknas till grundskötselavtal)

Lösa blommor                                                                   135:-

Påsklijor i kruka (små)                                                          50:-/st

Ljus med lock                                                                       40:-

Övriga tjänster debiteras timpris                                           360:-

Planteringslåda

Planteringslåda 60 cm inkl montering                                 1 400:-

Planteringslåda 80 cm inkl montering                                 1 500.-

Montering av planteringslåda                                                360:-

Alternativa gravplatser

Gemensam urngravplats (Tallen)
Gemensam kistgravplats
"Hyrstenar" urngravar
(särskilda ordningsregler gäller)

Del i gravmonument, namnplatta inkl gravering och montering, skötsel inkl plantering i 25 år                                                                      10 000:-
(Dekor på namnplattan tillkommer en kostand om 625:-)

Skötsel vid förnyelse/förlängning                                                    330:-/år
När personummer 2 ska gravsättas

Ex Person 1 gravsätts år 2000 och person 2 gravsätt år 2005 då betalar man 330x5= 1 650:-

Utöver detta gravering av nytt namn                                                 1 500:-

1650+1500= 3.150:- när person 2 gravsätts.