Samrådsmöte om Arvika krematorium

Nyhet Publicerad

Välkomna på Samrådsmöte kring Arvika Krematorium, Arvika kyrkogård. Ett samrådsmöte kommer att hållas den 16 maj kl. 18.00 i Korsets kapell, Arvika där vi informerar om våra planer på en utbyggnad samt anläggning av rökgasrening i befintligt krematorium.

Arvika pastorat, kyrkogårdsförvaltningen, avser att till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Örebro län inlämna en ansökan om nytt miljötillstånd, avseende Arvika krematorium på Arvika kyrkogård. Ansökan avser utökning av antalet tillåtna kremationer per år till 1 500 från nu gällande 500 per år.

Tillbyggnaden av krematoriet kommer att ske där vi idag har mottagning av kistor. Byggnaden kommer att bli ca 13x8 meter i 1 våningsplan med reningsanläggning för rening av rökgaserna, detta innebär att vi kan använda senaste tekniken för rening av rökgaser. Anledningen till att vi önskar bygga till vårt krematorium är att vi inte uppfyller kraven i miljötillståndet samt att vi tillsammans med Karlstad och Karlskoga minskar sårbarheten vid reparationer och service.

Har du synpunkter, förslag och invändningar på den planerade tillbyggnaden och dess installation av ny rökgasrening så vill vi gärna ta del av dessa. Eventuella synpunkter vill vi ha skriftliga per brev eller e-post. Du är också välkommen att lämna allmänna upplysningar som vi bör känna till i vår fortsatta planering.

Dina synpunkter skall vara oss tillhanda senast 2019-06-04 under adress Arvika pastorat, Box 111, 671 23 Arvika eller per e-post till arvika.kgf@svenskakyrkan.se