Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ärenden till kyrkomötet 2018

Här finns handlingar i de ärenden som ska behandlas av kyrkomötet 2018.

motioner till kyrkomötet 2018

Inkomna motioner publiceras löpande i oredigerat skick.

skrivelser från kyrkostyrelsen till kyrkomötet 2018

Kyrkostyrelsen kommer preliminärt att lägga fram fyra skrivelser: verksamhet och ekonomi för Svenska kyrkans nationella nivå 2019-2021, årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 2017, redogörelse för kyrkostyrelsens behandling av kyrkomötets ärenden samt ändringar i kyrkoordningen.

skrivelser från kyrkomötets presidium till kyrkomötet 2018

Presidiet kommer att inkomma med en skrivelse gällande förslag till tema för tematiskt kyrkomöte 2019.

verksamhetsberättelser