Två par händer håller i vandra på ett bord.
Foto: Kristin Lidell/IKON

Tilltro till den egna organisationen avgörande trivselfaktor

Förutom upplevda krav och tillgängliga resurser är även tilltron till den egna arbetsplatsens förmåga att hantera förändring viktig för hur medarbetarna mår på jobbet. Det visar en studie baserad på enkätsvar från präster och diakoner i Svenska kyrkan.

Med stöd av arbetsgivarorganisationen genomförde Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) för ett par år sedan  en undersökning av prästers och diakoners psykosociala arbetsmiljö. 
Resultaten (som presenterades i Ducatus nr 2/2018) visade att dessa yrkesgrupper inte upplever sämre arbetsmiljö än genomsnittet på arbetsmarknaden. I likhet med andra kontaktyrken präglas prästers och diakoners arbete av höga känslomässiga krav, men också av starkt socialt stöd från kollegorna.
För att mäta arbetstillfredsställelse, involvering på arbetsplatsen, engagemang och upplevd hälsa använde sig forskarna av en internationellt beprövad modell kallad COPSOQ (Copenhagen psycho- social questionnaire), och ställde frågor utifrån två överordnade kategorier – krav i arbetet och resurser.
– Om kraven upplevs som högre än de resurser man har till sitt förfogande får det negativ effekt på arbetstillfredsställelse och engagemang, vilket ökar risken för att medarbetaren blir sjukskriven eller lämnar organisationen, säger Anders Edvik, universitetslektor vid CTA och en av forskarna bakom studien av präster och diakoner. 

Tilltro till den egna organisationens förmåga att hantera förändring har signifikant betydelse för engagemang och arbetstillfredsställelse,

HAN FÖRKLARAR ATT den så kallade krav/resurs-modellen har använts inom arbetsmiljöforskning i många år, men att många andra faktorer också påverkar medarbetarnas välmående. 
– Med drygt 2 100 svar från präster och diakoner i Svenska kyrkan hade vi ett omfattande statistiskt material som vi nu har gjort fördjupade analyser av och därmed kunnat visa att det finns ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till i den psykosociala arbetsmiljön – nämligen tilltro. 
 I undersökningen ser vi att tilltro till den egna organisationens för-måga att hantera förändring har signifikant betydelse för engagemang och arbetstillfredsställelse, säger Anders Edvik och framhåller att detta kan ha särskild relevans för anställda i organisationer där meningen i arbetet är starkt förknippat med personlig övertygelse.

Det gäller inte bara Svenska kyrkan och andra trossamfund, utan också andra människovårdande verksamheter, till exempel sjukvården eller skolan.
– Yrkesgrupper med tydligt kall och identitet, som präster, lärare och sjuksköterskor, kan känna att de ger upp sig själva för patienters, elevers eller församlingens bästa. Den identiteten påverkas om man känner att ens organisation inte kan hantera förändringarna som sker. Då får sig kallet och identiteten en knäck, säger Anders Edvik.

SVÅRIGHETER ATT IDENTIFIERA sig med vissa förändringar eller förhållningssätt kan alltså påverka upplevelsen av det psykosociala arbetsklimatet negativt, vilket är viktigt för arbetsgivare att se.

SVÅRIGHETER ATT IDENTIFIERA sig med vissa förändringar eller förhållningssätt kan alltså påverka upplevelsen av det psykosociala arbetsklimatet negativt, vilket är viktigt för arbetsgivare att se.
– Dessa aspekter är inte så enkla att omsätta i en arbetsrutin eller policy, utan är något vi måste förstå och förhålla oss till. För Svenska kyrkan – som genomgår stora förändringar till följd av minskande medlemsantal, samtidigt som tryck utifrån väcker diskussioner kring teologisk riktning och grad av anpassning till samhällets pågående sekularisering – är det väl värt för HR-ansvariga att fundera på vilka effekter det får på medarbetarnas engagemang och arbetstillfredsställelse, säger Anders Edvik.

Text: Susanna Lidström

Annat som kan intressera!

Arbetsmiljökonferens 22-23 maj 2024

Tema: Arbetsmiljö i förändring! Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Teckning av förstoringsglas över papper med text.

Urval forskning

Här har vi samlat ett urval av relevant forskning inom framförallt arbetsmiljöområdet.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!