Samhällsviktiga verksamheter i Svenska kyrkan

​Vad som är samhällsviktiga verksamheter utgår från de tolv samhällssektorer som regeringen har pekat ut som särskilt viktiga just för coronapandemin. Fokus ligger på samhällets funktionalitet.

Samhällssektorerna är:

 • energiförsörjning
 • finansiella tjänster
 • handel och industri
 • hälso- och sjukvård samt omsorg
 • information och kommunikation
 • kommunalteknisk försörjning
 • livsmedel
 • militärt försvar
 • offentlig förvaltning
 • skydd och säkerhet
 • socialförsäkringar
 • transporter.

Tillämpningen av regelverket ska ske på ett ansvars- och tillitsfullt sätt där bedömningen bör utgå från verksamhetsutövarens behov av arbetskraft och arbetstagarens betydelse för att upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten på en acceptabel nivå.

För arbetsgivarens del handlar det om att säkerställa att vissa verksamheter i församlingen, pastoratet och stiftet kans säkerställas. Det innebär således inte med automatik att hela yrkesgrupper eller den fullständiga sysselsättningsgraden ska bedömas som samhällsviktig verksamhet. Exempel på samhällsviktig verksamhet anges nedan: 

Tillräckliga personalresurser för nedanstående uppgifter inom begravningsverksamheten:

 1. Mottagande av kistlagt stoft.
 2. Förvaring av kistlagt stoft (bisättning).
 3. Tillhandhållande av lokal för visning.
 4. Uppgifter hänförliga till skyldigheten att tillhandahålla ceremonilokal – inklusive vaktmästares närvaro för tillsyn av lokalen.
 5. Gravadministration (t.ex. registrering i gravbok/gravkarta av gravsättningar och gravrättsinnehavare).
 6. Öppnande och återfyllning av grav.
 7. Återställning av öppnad grav.
 8. Anläggande av nya begravningsplatser bedöms i nuvarande läge inte vara en samhällsviktig verksamhet.
 9. Skötsel av lokaler för begravningsverksamhet och begravningsgudstjänst.
 10. Kontrollera säkerheten på begravningsplatsen.
 11. Kremation. 
 12. Transporter inom det egna förvaltningsområdet från det att huvudmannen tagit över ansvaret för stoftet. Därutöver transporter till särskilda gravplatser och krematorium om de tillhandahålls utanför huvudmannens förvaltningsområde. Om huvudmannen inte skulle kunna tillhandahålla förvaringslokal i tillräcklig omfattning inom egna området får nog transporter till annan förvaringslokal anses omfattas. Detsamma torde gälla om annat krematorium än det man normalt använder kommer att användas. 
 13. Ärendehandläggning av diverse ansökningar exempelvis flytt av gravsatt stoft/aska, medling mellan efterlevande vid oenighet om gravsättning och/eller kremering m.m. (myndighetsutövning).
 14. Kyrkoherden som leder denna verksamhet.

Inom församlingsverksamhet bedöms följande verksamheter som samhällsviktig verksamhet:

 1. Präst, kyrkomusiker och vaktmästare i tillräcklig utsträckning för förberedelse av och genomförande av begravningsgudstjänst, utfärdsbön och gravsättning av urna. 
 2. Diakoner och präster i tillräcklig utsträckning inom institutionssjälavård vid sjukhus för patienter, anhöriga och personal. 
 3. Präster i tillräcklig utsträckning för att bemanna SOS 112 Jourhavande präst samt själavård på nätet.

Övriga verksamheter

Nödvändiga administrativa stödfunktioner till ovanstående verksamhetsområden.  

Stödmaterial för planering av bortfall av personal, varor och tjänster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram ett stödmaterial för planering av bortfall av personal, varor och tjänster som är särskilt anpassat för covid-19. ​

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.