PU-avtal

Ett nytt PU-avtal utarbetades under våren 2010.

Kapitel 8 i PU-avtalet är reviderat 2010.

En genomgång kommer att ske av resterande delar av PU-avtalet under 2011.

Medbestämmande, organisationsfrågor och verksamhetsutveckling, jämställdhet, diskriminering, arbetsmiljö liksom om arbetsledning, facklig verksamhet, personalplanering, personalrörlighet och förslagsverksamhet.


Personalpolitiskt utvecklingsavtal, PU-avtalet, kan vara en grund för ett personalpolitiskt program och ska ses som ett stöd åt arbetsgivare att åstadkomma en god personalpolitik i samverkan med arbetstagarna och deras fackliga organisationer.

Inte minst kapitlet om lönebildning har lyfts fram som ett viktigt område för de lokala arbetsgivarna att börja arbeta med eftersom de anställdas löner ska vara individuella och differentierade med klara och tydliga kriterier som är väl kända av de anställda.

PU-avtal 2010-06-11