Psykisk ohälsa på arbetsplatsen

År 2014 släppte Försäkringskassan rapporten Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. Rapporten synliggör bland annat att många präster riskerar psykisk ohälsa på arbetsplatsen. En rapport som under 2015 rönt viss medieuppmärksamhet.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ser med allvar på rapporter om att präster blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Ingen ska behöva bli sjuk av sitt arbete. Som alla människovårdande yrken innehåller prästyrket särskilda utmaningar och påfrestningar. Därför är det viktigt, ja avgörande, att präster, liksom alla medarbetare med påfrestande arbeten av detta slag, har möjlighet till regelbunden vila och avlastning. Ansvaret för detta ligger både hos arbetsledaren och arbetstagaren.

tydlighet kring av dom förväntas är viktigt

Den som leder och fördelar arbetet måste göra tydligt vad som förväntas av den anställda.  Präster behöver ges handlingsutrymme att kunna prioritera bland sina uppgifter. Präster behöver också själva ta ansvaret att säga ifrån när det blir för mycket. Det är den kulturen av öppen och nära dialog som behöver främjas och stärkas på Svenska kyrkans arbetsplatser.  

alla behöver återhämtning

Det är inte heller rimligt att förväntas ständigt vara nåbar då vi människor behöver återhämta oss och vila från arbetet. Det är därför viktigt att arbetsgivaren skapar tydlighet på arbetsplatsen om hur och när vi ska vara tillgängliga, till exempel genom en policy. Arbetsgivarorganisationen vet att på många ställen fungerar detta väl. Det finns goda strategier för att fördela arbetet, och att följa upp så att inte belastningen blir för hög på anställda.  

vi ervjuder utbildningar och kompetensutveckling

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har under flera år jobbat med att på olika sätt bidra till en tydligare styrnings- och ledningsstruktur hos våra medlemmar genom ett brett utbud av utbildningar och kompetensutveckling för arbetsledare och chefer samt förtroendevalda. Det är viktigt att arbeta förebyggande och systematiskt med att skapa hållbara förutsättningar för arbetet där förväntningar och krav är tydliggjorda.

fortsatt samarbete behövs

Den aktuella diskussionen påminner oss om att det är ett arbete som såväl Svenska kyrkan som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation långsiktigt behöver fortsätta samarbeta kring.   Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation välkomnar också ett samarbete med arbetstagarorganisationerna i Svenska kyrkan  gällande de angelägna arbetsmiljöfrågorna.