Personalomkostnadspålägg

Personalkostnadspålägg 2020

Ändringar i PO-pålägg 2019 som påverkar 2019 års bokslut
Styrelsen i Kyrkans pensionskassa fattade i slutet av 2019 beslut om att rabattera vissa pensionspremier.  Det innebär att premierna för den förmånsbestämda delen inom KAP-KL som avser 2019 men som faktureras 2020 kommer att uppgå till noll. Följaktligen är det tidigare meddelade PO-pålägget för 2019 inte är korrekt och korrigering för detta måste ske i bokslutet för 2019. Justeringen påverkar också löneskatten för året.

Personalkostnadspålägg 2019

Personalomkostnadspålägg 2018

Personalomkostnadspålägg 2017

Personalomkostnadspålägg 2016-07-01 - 2016-12-31
Preliminära personalomkostnader beslutas i samband med att riksdagen beslutar om budgetpropositionen.
rev. 2015-07-07

Personalomkostnadspålägg 2016-01-01 - 2016-06-30
Preliminära personaomlkostnader beslutas i samband med att riksdagen beslutar om budgetpropositionen.
rev. 2015-07-07 

Personalomkostnadspålägg fr.o.m. 2015-08-01

Personalomkostnadspålägg 2015
Budgetförutsättningar. Tabellen innehåller de personalomkostnader som vi har antagit kommer att gälla 2015.

Personalomkostnadspålägg 2014
Budgetförutsättningar. Tabellen innehåller de personalomkostnader som vi har antagit kommer att gälla för 2014

Personalomkostnadspålägg 2013
Tabellen innehåller de personalomkostnader som gäller för 2013.

Personalomkostnadspålägg 2012
Tabellen innehåller de personalomkostnader som gäller för 2012.

Personalomkostnadspålägg 2011
Tabellen innehåller de personalomkostnader som förväntas gälla för 2011. KPA-Liv har fattat beslut om en tillfällig sänkning av avgiften för 2011 även om de uttalat en avsikt att sänkningen ska gälla även för 2012. Övriga avgifter är preliminära och kan komma att ändras genom att särskilda beslut fattas av resp. försäkringsgivare.

Personalomkostnadspålägg 2010.
Tabellen innehåller de personalomkostnader som gäller för 2010. De slutgiltiga kostnaderna skiljer sig åt från de som budgeterades eftersom AFA fattat beslut om att sänka avgiften för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen för 2010. Även Svenska kyrkans Trygghetsfond har under 2010 fattat beslut om en sänkning av avgiften.