Oro för covid-19

Många känner oro just nu på grund av coronaviruset. Någon kanske oroar sig för sin egen hälsa, någon för att en anhörig ska bli sjuk eller för hur viruset ska påverka samhället. Det är förståeligt att känna oro. Oro är inte farligt och kan i flera sammanhang hjälpa oss att undvika faror, såsom smittsamma virus. Däremot kan man behöva stöd om man oroar sig så mycket att man mår dåligt eller får svårt att hantera vardagen. När oron föder tankar som rör osannolika konsekvenser, kan den ställa till det för oss och vara smittsam, precis som virus. Oron kan göra oss upptagna med att ständigt söka ny information om Corona som ett sätt att stilla oron för stunden. Risken med det är att vi tar till oss felaktig eller tvetydlig information som vi sedan agerar på och kanske sprider vidare.

Att fånga upp medarbetares oro och rädsla är en viktig del av ledarskapet
För arbetsgivare är det viktigt att beakta hur smittspridningen påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Ett stort informationsflöde, nya uppgifter och osäkerhet kring hur smittsamt och hur farligt viruset är ökar rädslan. Med växande kunskap om viruset sker förändringar gällande de råd och rekommendationer myndigheterna ger. Förändringar, t.ex. i skyddsåtgärder kan skapa oro. Därför är det bra att vara beredd på att hantera oro när förändringar av råd/rekommendationer sker. För vissa kan oron bli extra svår att hantera. Inom arbetsgrupper är det viktigt att främja kontakt och dialog eftersom sociala relationer och stöd är viktigt vid upplevd stress. För chefer är det viktigt att vara ute i verksamheten, lyssna på medarbetarna och ta reda på vad de behöver. Alla behöver känna sig bekräftade och lyssnade på.

Några exempel på oro och rädsla medarbetare kan känna är:

  • att bli smittade av viruset på arbetsplatsen
  • att inte kunna jobba hemifrån
  • att inte få skyddsutrustning
  • att ekonomin påverkas om man stannar hemma
  • att någon av våra närstående ska smittas
  • saknaden av att ha arbetskamrater vid arbete hemifrån.

Lyssna på råd från myndigheter

Notera särskilt information som rör den egna verksamheten. Kommunicera relevant information kring myndigheternas och sjukvårdens bedömning av situationen.

Samverka på arbetsplatsen

Arbetsgivaren kan utgå från redan existerande samverkansgrupp eller skyddskommitté, men ni kan också ta upp en dialog om att skapa en tillfällig krisgrupp. Den kan t ex bestå av chef, skyddsombud och facklig företrädare. Håll övriga medarbetare informerade om vad krisgruppen kommer fram till ifråga om åtgärder.

Ha täta avstämningar med medarbetarna

I tider av kris och oro är kommunikation och information A och O. Var tydlig med vart medarbetarna kan vända sig om de har frågor eller känner oro. Behovet av information är stort i kristider, och här kan arbetsgivare göra en viktig insats. På de flesta arbetsplatserna finns det också ett skyddsombud som kan vara som stöd för både arbetsgivaren och medarbetarna.

Klar, tydlig och tillgänglig information motiverar medarbetarna att vidta förebyggande åtgärder. Det gör att medarbetarna känner igen symtom på sjukdomen, att om de har något eller några av förkylningssymtomen feber, hosta, snuva eller ont i halsen, ska de stanna hemma och undvika att träffa andra än dem du bor med och att de vet var de får svar på sina frågor. Använd gärna flera olika kanaler för att nå fram. Eftersom situationen är osäker och fakta tillkommer under smittspridningens förlopp är det av vikt att använda snabba kanaler där ändringar kan göras och kommuniceras.

Skapa tillit och sprid trygghet

Som ledare behöver du vara lugn, sprida trygghet och visa att du har kontroll, samtidigt behöver du visa att du tar situationen på allvar. Trovärdighet och tillit byggs genom kompetens och pålitlighet. Tänk därför på att vara öppen och ärlig, motivera olika ståndpunkter och beslut. Basera dina beslut på de fakta du har. Ta hjälp av experter i frågor du själv inte har kunskap om. Allt du gör och inte gör är en del i att skapa tillit till dig som ledare.

Var en förebild

Som ledare behöver du vara först med att leva som du lär. Det är också viktigt att du är närvarande och finns till hands för att stödja, följa upp och svara på frågor. Boka in avstämningsmöten regelbundet, både enskilda och i grupp. Måna om dina medarbetare på ett medkännande och respektfullt sätt. Fråga vad de behöver och vill – gissa inte.

Prata om oron

Det är viktigt att se till det individuella behovet hos varje medarbetare. För vissa medarbetare räcker det inte att få tydlig information på intranätet och via mejl utan de behöver ett personligt samtal för att öka tryggheten på jobbet. Medmänskligt beteende och omsorg om varandra är en nyckel för att hantera oro. Tänk på att fysisk beröring av en person som är orolig inte är lämplig i rådande smittskede.

Var uppmärksam på tidiga signaler på ohälsa och gör arbetsanpassningar vid behov. På så sätt förebygger du sjukfrånvaro och tar tillvara på arbetsförmåga. Ta stöd av och hänvisa till företagshälsovården vid behov.

Läs på och var källkritisk men uppmuntra inte till överkonsumtion av information om smittspridningen. Det kan snarare öka oron än minska den. Som arbetsgivare är det viktigt att ibland påminna om att emellanåt ta en paus eller en promenad för att skingra tankarna.

Se över och poängtera det som arbetstagarna själva faktiskt kan kontrollera. Det kan exempelvis vara bra att regelmässigt påminna om att rutiner för god hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare.

Hantera situationen genom det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för att fånga upp och hantera risker, som till exempel oro och rädsla. Undersökningar och riskbedömningar ger underlag för de åtgärder arbetsgivaren kan vidta för att minimera riskerna för oro och rädsla hos medarbetarna. Eftersom den situation vi befinner oss i, och kunskaperna om den, förändras finns det anledning att oftare undersöka och bedöma förhållandena som innebär oro och rädsla. Även åtgärderna kan behöva omprövas från gång till annan.

Nedan följer några konkreta förslag på hur medarbetare själva kan hantera sin oro. Beakta dock att du som arbetsgivare inte alltid kan lägga över ansvaret på den enskilde medarbetaren att veta vad den behöver. Det är viktigt för dig som chef att var lyhörd för medarbetares olika behov och fånga tidiga signaler på ohälsa. Kontakta företagshälsovården vid behov för medicinsk rådgivning.  

Tips riktade direkt till medarbetare  

Begränsa din informationsinhämtning om Corona

Det är bra att hålla sig uppdaterad om det aktuella läget. Samtidigt kan man behöva begränsa tiden man ägnar åt nyheter och informationssökning, så att man inte oroar sig mer än nödvändigt.

Läs bara betrodda källor

Folkhälsomyndigheten

1177

Krisinformation.se

På så vis undviker du spekulationer och obekräftad information som annars kan skapa onödig oro.

Sätt upp rutiner för dig själv, till exempel att du tittar på en nyhetssändning per dag. Sysselsätt dig med annat resten av tiden. Om du har nyhetsappar eller pushnotiser i telefonen så kan du testa att ta bort dem.

Rimliga skyddsåtgärder

Följ Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att undvika smittspridning av covid-19. Överdrivna skyddsåtgärder, till exempel att tvätta händerna flera gånger på rad, leder ofta till att oron blir värre på sikt. Om du kommer på dig själv med överdrivna skyddsåtgärder, försök att återgå till rådande rekommendationer.

Hälsofrämjande rutiner

När man är orolig är det vanligt att man får mindre aptit eller svårare att sova. Samtidigt så har man lättare för att bli orolig om man känner sig trött, hungrig eller stressad. Därför är det viktigt att försöka att äta hälsosamt, hålla sovtiderna och att motionera regelbundet när man oroar sig.

Prata med någon

Det kan kännas bättre att slippa vara ensam i sin oro. Prata med någon du känner dig bekväm med, t ex en vän eller en släkting, eller ring en stödlinje. Rör oron ditt arbete vänder du dig till din chef.

Skilj på vad du kan och inte kan påverka

Skriv en lista på saker som du oroar dig över. Vilka saker kan du påverka, och vilka ligger bortom din kontroll? Skriv ner de praktiska saker du kan göra för att förbättra situationen, och planera när du ska genomföra dem. Kommer du på dig själv med att oroa dig över saker som ligger utanför din kontroll, försök att avbryta oron.

Avbryt oron med en aktivitet

Om du kommer på dig själv med att oroa dig, stanna upp och fråga dig om tankarna du har just nu är hjälpsamma för dig. Om de inte är hjälpsamma, utan mest får dig att må dåligt, så kan du försöka att avbryta oron genom att fokusera på något annat. Att vara sysslolös kan göra att man oroar sig mer, eftersom tankarna inte är upptagna med annat. Därför kan det hjälpa att hålla sig sysselsatt.

Sök hjälp

Om oron är så stark och återkommande att du får svårt att fungera i vardagen så kan du behöva söka vård. Till exempel om du har haft svårt att sova under en längre period, inte kan koncentrera dig på viktiga uppgifter eller om oron gör att du mår mycket dåligt.   

Fördjupad information om oro och hur den kan hanteras

Arbetsmiljöverket

Folkhälsomyndigheten 

Uppdrag psykisk hälsa

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.