Utlandsavtalet klart

Nyhet Publicerad Ändrad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat kollektivavtal för Svenska kyrkans utlandsanställda, det så kallade Utlandsavtalet, med Vision, Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund, Kyrkans Akademikerförbund samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd. 

Avtalet ersätter Utlandsavtalet från 2017 och gäller från den 1 april 2021. Avtalet innebär i korthet att utlandsanställda får samma löneökningsutrymme som övriga anställda i Svenska kyrkan. Det innehåller också nya evakueringsregler som anger vilka ersättningar som ska utges om arbetsgivaren beslutar om omedelbar hemresa på grund av en krissituation på stationerings orten. Semesterreglerna har anpassats till Svenska kyrkans allmänna bestämmelser och avtalet har förtydligats på flera punkter, bland annat vad gäller bisysslor.